Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

STT

Họ tên

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Giới
tính

1

2

3

4

Quốc Dân Chỗ ở Nơi đăng
Số, ngày, cơ
Vốn góp
tịch tộc
hiện
ký hộ
quan cấp chứng
Loại tài sản, số
tại
khẩu
minh nhân dân Giá trị phần vốn Tỷ
1
góp (bằng số;
lệ
lượng, giá trị tài
thường
hoặc Hộ chiếu
VNĐ)
(%)
sản góp vốn2
trú
5

6

7

8

9

10

11

12

……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)
1

Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân.

2

Loại tài sản góp vốn bao gồm:

- Tiền Việt Nam
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi
- Vàng
- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
- Tài sản khác.

Thời
điểm
góp
vốn

Chữ
ký

13

14

...
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH
STT Họ tên Ngày,
tháng,
năm
sinh
Giới
tính
Quốc
tịch
Dân
tộc
Chỗ ở
hiện
tại
Nơi đăng
ký hộ
khẩu
thường
trú
Số, ngày, cơ
quan cấp chứng
minh nhân dân
hoặc Hộ chiếu
Vốn góp Thời
điểm
góp
vốn
Chữ
Giá trị phần vốn
góp
1
(bằng số;
VNĐ)
Tỷ
lệ
(%)
Loại tài sản, số
lượng, giá trị tài
sản góp vốn
2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)
1
Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng cá nhân.
2
Loại tài sản góp vốn bao gồm:
- Tiền Việt Nam
- Ngoại tệ tự do chuyển đổi
- Vàng
- Giá trị quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật
- Tài sản khác.
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN GÓP VỐN THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH 9 10 755