Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách cấp lại thẻ BHYT

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
B¶o hiÓm xa héi ViÖt Nam

Céng hoµ xa héi chñ nghÜa ViÖt Nam

B¶o hiÓm xa héi thµnh phè Hµ néi

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Tê sè:

§¬n vÞ :

Danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp l¹i phiÕu KCB
(KÌm theo GiÊy ®Ò nghÞ in phiÕu KCB sè .. ngµy ..... th¸ng .....n¨m 2007
M· ®¬n vÞ :
N¨m sinh

TT

M· sè

Hä vµ tªn

Céng
Tæng sè duyÖt:
Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

Nam

N÷

Sè phiÕu KCB
Sè sæ h­ëng
BHXH

)

Néi dung
Trªn phiÕu KCB cò

Nay söa thµnh

Thêi h¹n sö dông
Lý do söa

Tõ

§Õn

B»ng ch÷:

Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200
Phßng thu

Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200
Phßng cÊp sæ - thÎ

Ghi chó, ký nhËn

B¶o hiÓm xa héi ViÖt Nam

Céng hoµ xa héi chñ nghÜa ViÖt Nam

B¶o hiÓm xa héi thµnh phè Hµ néi

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Tê sè:
Danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp l¹i phiÕu KCB
(KÌm theo GiÊy ®Ò nghÞ in phiÕu KCB sè .. ngµy ..... th¸ng .....n¨m 2007
M· ®¬n vÞ :

§¬n vÞ :

N¨m sinh
TT

M· sè

Hä vµ tªn

Nam

)

Néi dung

Thêi h¹n sö dông

N÷

Sè phiÕu KCB
Sè sæ h­ëng
BHXH

Trªn phiÕu KCB cò

Nay söa thµnh

Lý do söa

1

013961

Chu Thị Kim Chung

1977

01008573406

NguyÔn

Chu

012632

Nguyễn Thị Sửu

1944

01008571404

Sö

Söu

Sai tªn

3

012632

NguyÔn Thanh Phó

01008571312

Phï

Phó

§Õn

Sai hä

2

Tõ

Sai tªn

Céng
Tæng sè duyÖt:
Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

1955

B»ng ch÷:

Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200
Phßng thu

Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200
Phßng cÊp sæ - thÎ

Ghi chó, ký nhËn

B¶o hiÓm xa héi ViÖt Nam

Céng hoµ xa héi chñ nghÜa ViÖt Nam

B¶o hiÓm xa héi thµnh phè Hµ néi

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Tê sè:
Danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp l¹i phiÕu KCB
(KÌm theo GiÊy ®Ò nghÞ in phiÕu KCB sè .. ngµy ..... th¸ng .....n¨m 2007
M· ®¬n vÞ :

§¬n vÞ :

N¨m sinh
TT
1
3

M· sè
002780
002746

Hä vµ tªn
TrÇn ViÖt C­êng
NguyÔn Kh¸nh Chi

Céng
Tæng sè duyÖt:
Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200
Thñ tr­ëng ®¬n vÞ

Nam

)

Néi dung

Thêi h¹n sö dông

N÷

Sè phiÕu KCB
Sè sæ h­ëng
BHXH

Trªn phiÕu KCB cò

Nay söa thµnh

1975
1976

01004896842
01005810409

01003
01010

01068
01068

Lý do söa

Tõ

§Õn

PK
PK(Mất thẻ)

B»ng ch÷:

Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200
Phßng thu

Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200
Phßng cÊp sæ - thÎ

Ghi chó, ký nhËn

B¶o hiÓm xa héi ViÖt Nam

Céng hoµ xa héi chñ nghÜa ViÖt Nam

B¶o hiÓm xa héi thµnh phè Hµ néi

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Tê sè:
Danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp l¹i phiÕu KCB
(KÌm theo GiÊy ®Ò nghÞ in phiÕu KCB sè .. ngµy ..... th¸ng .....n¨m 2007
M· ®¬n vÞ :

§¬n vÞ :

N¨m sinh
TT

M· sè

Hä vµ tªn

Nam

)

Néi dung

Thêi h¹n sö dông...
B¶o hiÓm xa héi ViÖt Nam
Céng hoµ xa héi chñ nghÜa ViÖt Nam
B¶o hiÓm xa héi thµnh phè Hµ néi


Danh s¸ch ®Ò nghÞ cÊp l¹i phiÕu KCB
 !"#$%&'((")(((((*"(((((+,--./
01# 23 01#
TT M· sè Hä vµ tªn
N¨m sinh Néi dung
Lý do söa
Thêi h¹n sö dông
Ghi chó, ký nhËn
Nam
Trªn phiÕu KCB cò
Nay söa thµnh §Õn
&" '4"5
6"%7
Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200 Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200 Ngµy ...... th¸ng .... n¨m 200
Phßng thu
Phßng cÊp sæ - thÎ
Sè phiÕu KCB
Sè sæ h2ëng
BHXH
Thñ trëng ®¬n vÞ
Danh sách cấp lại thẻ BHYT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách cấp lại thẻ BHYT - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Danh sách cấp lại thẻ BHYT 9 10 514