Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách cấp sổ BHXH

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1710 lần   |   Lượt tải: 0 lần
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

§¬n vÞ: ..................................
§Þa chØ trô së: ........................
§iÖn tho¹i sè: ........................
(4 b¶n)

MÉu sè: 02 S§H
Tê sè: .................

danh s¸ch ng­êi lao ®éng ®Ò nghÞ cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi
(Theo tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi ®· ®èi chiÕu víi hå s¬)
Sè
TT

Sè TT ghi trong
danh s¸ch ®¨ng
ký ®ãng BHXH

N¨m sinh
Hä vµ tªn

b¶o hiÓm x· héi thµnh phè hµ néi
ban ®¹i diÖn chØ ®¹o xÐt duyÖt
(Ký vµ ghi râ hä tªn)

N÷

Chøc danh nghÒ
nghiÖp cÊp bËc

Nam

tr­ëng phßng tæ chøc
(Ký vµ ghi râ hä tªn)

Thêi gian
®ãng
BHXH

M· sè:
Sè sæ BHXH
do c¬ quan
BHXH ghi

Chøng minh th­
Sè

Hµ néi, ngµy.........th¸ng........n¨m........
thñ tr­ëng ®¬n vÞ
(Ký vµ ghi râ hä tªn)

N¬i cÊp

Ghi chó: 04 b¶n/1 ®ît cÊp sæ

...
§¬n vÞ: .................................. céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam· MÉu sè: 02 S§H
§Þa chØ trô së: ........................ §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Tê sè: .................
§iÖn tho¹i sè: ........................
(4 b¶n)
(Theo tê khai cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi ®· ®èi chiÕu víi hå s¬)
sè:
Sè TT ghi trong
N¨m sinh Chøc danh nghÒ Thêi gian Sè sæ BHXH
TT
danh s¸ch ®¨ng
Hä vµ tªn nghiÖp cÊp bËc ®ãng do c¬ quan
ký ®ãng BHXH
Nam BHXH BHXH ghi N¬i cÊp
Hµ néi, ngµy.........th¸ng........n¨m........
b¶o hiÓm x héi thµnh phè hµ néi·
ban ®¹i diÖn chØ ®¹o xÐt duyÖt
(Ký vµ ghi râ hä tªn) (Ký vµ ghi râ hä tªn)
(Ký vµ ghi râ hä tªn)
danh s¸ch ngêi lao ®éng ®Ò nghÞ cÊp sæ b¶o hiÓm x· héi
Chøng minh th?
trëng phßng tæ chøc thñ trëng ®¬n vÞ
Danh sách cấp sổ BHXH - Trang 2
Danh sách cấp sổ BHXH - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Danh sách cấp sổ BHXH 9 10 520