Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách cấp thẻ Đảng viên

Được đăng lên bởi nguyenvanthanh-dhnl
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chi bộ:……………
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐẢNG VIÊN
STT

Họ và tên

Ngày
tháng
năm
sinh

Ngày vào
Ngày
Đảng
chính thức

Chi bộ

TM: BCH CHI BỘ
BÍ THƯ

Chi bộ:……………
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ ĐỔI THẺ ĐẢNG VIÊN

Ghi chú

STT

Họ và tên

Ngày
Ngày vào
tháng
Đảng
năm sinh

Ngày
chính
thức

Chi bộ

Ghi chú

TM: BCH CHI BỘ
BÍ THƯ
Chi bộ:……………
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN
STT

Họ và tên

Ngày
Ngày vào
Ngày
tháng năm
Đảng
chính thức
sinh

Chi bộ

Lý do mất thẻ Đảng

TM: BCH CHI BỘ
BÍ THƯ

...
Chi bộ:……………
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ CẤP THẺ ĐẢNG VIÊN
STT Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Ngày vào
Đảng
Ngày
chính thức
Chi bộ Ghi chú
TM: BCH CHI BỘ
BÍ THƯ
Chi bộ:……………
DANH SÁCH TRÍCH NGANG ĐỀ NGHỊ ĐỔI THẺ ĐẢNG VIÊN
Danh sách cấp thẻ Đảng viên - Trang 2
Danh sách cấp thẻ Đảng viên - Người đăng: nguyenvanthanh-dhnl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Danh sách cấp thẻ Đảng viên 9 10 565