Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục II-2

D A N H S Á C H C Ổ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

TT

1

Tên
cổ
đông
sáng
lập

2

Ngày,
tháng,
năm
sinh
đối
với cổ
đông
sáng
lập là
cá
nhân

3

Giới
tính

4

Quốc
tịch

5

Dân
tộc

6

Chỗ
ở
hiện
tại
đối
với
cổ
đông
sáng
lập
là cá
nhân

Nơi
đăng
ký hộ
khẩu
thường
trú đối
với cá
nhân
hoặc
địa chỉ
trụ sở
chính
đối với
tổ
chức

7

8

Số,
ngày,
nơi
cấp
CMND
hoặc
hộ
chiếu
đối với
cá
nhân,
hoặc
Giấy
chứng
nhận
ĐKKD
đối với
doanh
nghiệp
hoặc
quyết
định
thành
lập đối
với tổ
chức
khác

9

Vốn góp
Tổng số cổ
phần

Số
lượng

Gía
trị

10

11

Loại cổ phần
Phổ thông
Sở
hữu
vốn

12

..........

...........

Số
lượng

Gía
trị

Số
lượng

Gía
trị

Số
lượng

Gía
trị

Thời
điểm
góp
vốn

13

14

15

16

17

18

19

Chữ
ký
của
cổ
đông
sáng
lập

20

.........., ngày ......... tháng ......... năm ........
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp cổ phần của từng cổ đông sáng lập.
Tài sản hình thành tổng giá trị góp vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản
góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời
điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.

...
Ph lc II-2
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN
TT Tên
c
đông
s áng
lp
Ngày,
tháng,
năm
sinh
đối
với cổ
đông
sáng
lập là
nhân
Gii
tính
Quc
tch
Dân
tc
Ch
hin
ti
đi
vi
c
đông
sáng
lp
là cá
nhân
Nơ i
đăng
ký h
k hu
thưng
trú đ i
vi cá
nhân
hoc
đa ch
tr s
chính
đi vi
t
chc
S ,
n g à y ,
n ơ i
c p
C M N D
h o c
h
c h i ế u
đ i v i
c á
n h â n ,
h o c
G i y
c h n g
n h n
Đ K KD
đ i v i
d oa n h
n g h i p
h o c
q uy ế t
đ n h
th à n h
l p đ i
v i t
c h c
kh á c
Vn góp
Ch
k ý
ca
c
đông
sáng
lp
Tng s c
phn
S
hu
vn
Loi c ph n
Th i
đim
góp
vn
Ph thông .......... ...........
S
lư n g
Gía
tr
S
lư n g
Gía
tr
S
lưng
Gía
tr
S
lư n g
Gía
tr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
.........., ngày ......... tháng ......... năm ........
Đi din theo pháp lut ca cô ng ty
(Ký và ghi rõ h tên)
Ghi chú:
Ct 11 ghi tng giá tr vn góp c phn ca tng c đ ô n g sá n g l p .
Tài sn hình t h à nh tng giá tr góp vn c p h n ca tng c đông sáng lp c n đưc lit k ê c t h: tên loi t à i sn
góp vn c phn; s lư ng t ng l o i t ài s n góp vn c phn; giá tr còn li ca tng loi tài s n g ó p vn c phn; thi
đim góp vn c phn ca tng loi tài sn.
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 9 10 102