Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 250 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị:…………………….

Mẫu số1

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG
THƯỜNG XUYÊN QUÝ....NĂM...
(Kèm theo Công văn số
STT

1

Họ và tên

2

/

Ngày tháng năm
sinh
Nam

Nữ

3

4

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

ngày
Chức danh/ chức
vụ

5

tháng

năm

)

Ngạch/chức danh nghề nghiệp, bậc lương
hiện hưởng
Ngạch/ chức
danh nghề
nghiệp

Bậc

Hệ số

Thời tính
nâng bậc
lương lần
sau

6

7

8

9

……., ngày……tháng……năm…………
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

...
Tên đơn vị:……………………. Mẫu số1
DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG
THƯỜNG XUYÊN QUÝ....NĂM...
(Kèm theo Công văn số / ngày tháng năm )
STT Họ và tên Ngày tháng năm
sinh
Chức danh/ chức
vụ
Ngạch/chức danh nghề nghiệp, bậc lương
hiện hưởng
Nam Nữ Ngạch/ chức
danh nghề
nghiệp
Bậc Hệ số Thời tính
nâng bậc
lương lần
sau
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
……., ngày……tháng……năm…………
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh sách công chức, viên chức đề nghị nâng bậc lương thường xuyên 9 10 419