Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách Đại biểu Dân tộc thiểu số tham dự Đại hội DTTS lần thứ 2 tại Quảng Bình

Được đăng lên bởi Dương Văn Tuyên
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1284 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

BAN DÂN TỘC

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH LẦN THỨ II
Số
TT

Họ và tên

1

2

Năm sinh
Nam

Nữ

3

4

Dân tộc

Trình độ
học vấn

Trình độ
chuyên
môn

Trình độ
lý luận
chính trị

5

6

7

8

9

Đảng Đoàn
viên viên

I

Huyện Minh Hóa

1

Hồ Xuân Thái

1981

Chứt

12/12

Sơ cấp

x

2

Hồ Xuân Tiến

1979

Chứt

12/12

Sơ cấp

x

3

Hồ Thị Viên

Bru

6/12

x

4

Đinh Trọng Lực

1979

Chứt

12/12

x

5

Cao Quý Nhèng

1953

Chứt

6/12

6

Cao Thị Lâu

Chứt

5/12

7

Hồ Văn Sinh

Chứt

9/12

8

Cao Thị Đào

Chứt

10/12

9

Cao Xuân Xiêm

Chứt

6/12

Chứt

5/12

1974

1961
1983
1989
1958

10 Hồ Thị Lài

1982

x
x
x

11 Hồ Xây

1978

Bru

9/12

12 Hồ Xon

1965

Bru

7/12

x
x

13 Hồ Thị Bông

1983

Bru

9/12

14 Hồ Thị Phinh

1961

Bru

5/10

15 Hồ Thị Kiêng

1977

Bru

12/12

Sơ cấp

16 Hồ Ca

1975

Bru

7/12

x

17 Hồ Đi

1980

Bru

6/12

x

18 Hồ Hoàng

1982

Chứt

5/12

x

19 Hồ Toàn

1984

Bru

9/12

x

20 Hồ Cảnh

1982

Bru

7/12

x

21 Hồ Xê

1980

Bru

8/12

x

Bru

6/12

22 Hồ Thị Phon

1983

10

x

Số
TT

Họ và tên

1

2

Năm sinh
Nam

Nữ

3

4

Dân tộc

Trình độ
học vấn

Trình độ
chuyên
môn

Trình độ
lý luận
chính trị

5

6

7

8

Đảng Đoàn
viên viên
9

23 Hồ Đào Hoa

1974

Chứt

8/12

x

24 Hồ Xuân Ba

1985

Chứt

7/12

x

Chứt

9/12

Bru

7/12

Bru

THPT

Trung cấp

x

25 Hồ Thị Thắt
26 Hồ Bôông

1983
1978

27 Hồ Thị Thoi

1983

x

28 Hồ Văn Buân

1987

Bru

THPT

Trung cấp

x

29 Hồ Khăm

1980

Bru

THPT

Trung cấp

x

30 Hồ Mi

1981

Bru

THPT

Trung cấp

x

31 Hồ Nhâm

1933

Bru

7/10

Cao cấp

x

32 Hồ Văn Bun

1943

Bru

7/10

Trung cấp

x

33 Hồ Thị Lộc

1987

Chứt

TH

34 Hồ Thị Chăn

1984

Bru

TH

Chứt

TH

Chứt

THCS

Bru

THPT

Bru

TH

Bru

TH

35 Hồ Khiên

1960

36 Hồ Thị Xiên
37 Hồ Ủy

1998
1989

38 Hồ Thị Mong
39 Hồ Ka

1962
1958

40 Hồ Thị Pha

1955

Bru

TH

41 Hồ Thị Khiên

1988

Bru

TH

42 Hồ Đi

1952

Bru

TH

43 Hồ Khăm

1970

Bru

TH

44 Hồ Pung

1937

Bru

TH

45 Hồ Xinh

1962

Bru

TH

46 Hồ Chon

1969

Bru

TH

Bru

TH

Bru

THCS

Bru

TH

Bru

TH

47 Hồ Thị Thắng
48 Hồ Xu

1981
1986

49 Hồ Thị Nang
50 Hồ Đi

1965
1952

10

x
x

Sơ cấp Ytế

x

x
x

x
x
x
x

Số
TT

Họ và tên

1

2

51 Trần Xuân Tư

Năm sinh
Nam

Nữ

3

4

1975

52 Cao Thị Huyền
53 Cao Ngọc Hà

1981
1974

54 Cao Thị Duyên
55 Cao Tiến Thuỳnh

1978
1955

Dân tộc

Trình độ
học vấn

Trình độ
chuyên
môn

Trình độ
lý luận
chính trị

5

6

7

8

Chứt

THCS

Chứt

THCS

Chứt

THCS

Chứt

TH

Chứt

THCS

Đảng Đ...
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU
DỰ ĐẠI HỘI CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH QUẢNG BÌNH LẦN THỨ II
Họ và tên
Năm sinh
Dân tộc
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I Huyện Minh Hóa
1 Hồ Xuân Thái 1981 Chứt 12/12
Sơ cấp
x
2 Hồ Xuân Tiến 1979 Chứt 12/12
Sơ cấp
x
3 Hồ Thị Viên 1974 Bru 6/12 x
4 Đinh Trọng Lực 1979 Chứt 12/12 x
5 Cao Quý Nhèng 1953 Chứt 6/12
6 Cao Thị Lâu 1961 Chứt 5/12
7 Hồ Văn Sinh 1983 Chứt 9/12 x
8 Cao Thị Đào 1989 Chứt 10/12 x
9 Cao Xuân Xiêm 1958 Chứt 6/12
10 Hồ Thị Lài 1982 Chứt 5/12 x
11 Hồ Xây 1978 Bru 9/12
12 Hồ Xon 1965 Bru 7/12 x
13 Hồ Thị Bông 1983 Bru 9/12 x
14 Hồ Thị Phinh 1961 Bru 5/10
15 Hồ Thị Kiêng 1977 Bru 12/12
Sơ cấp
16 Hồ Ca 1975 Bru 7/12 x
17 Hồ Đi 1980 Bru 6/12 x
18 Hồ Hoàng 1982 Chứt 5/12 x
19 Hồ Toàn 1984 Bru 9/12 x
20 Hồ Cảnh 1982 Bru 7/12 x
21 Hồ Xê 1980 Bru 8/12 x
22 Hồ Thị Phon 1983 Bru 6/12 x
BAN DÂN TỘC
Số
TT
Trình độ
học vấn
Trình độ
chuyên
môn
Trình độ
lý luận
chính trị
Đảng
viên
Đoàn
viên
Danh sách Đại biểu Dân tộc thiểu số tham dự Đại hội DTTS lần thứ 2 tại Quảng Bình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách Đại biểu Dân tộc thiểu số tham dự Đại hội DTTS lần thứ 2 tại Quảng Bình - Người đăng: Dương Văn Tuyên
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Danh sách Đại biểu Dân tộc thiểu số tham dự Đại hội DTTS lần thứ 2 tại Quảng Bình 9 10 128