Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách điều chỉnh, hủy quyết định hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Mẫu số 23B-HSB

BHXH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, HỦY QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ
CẤP BHXH HÀNG THÁNG
(Tháng ………Năm ………………..)
Số
TT

Họ và tên

1

2

Ngày, tháng,
năm sinh
Nam

Nữ

3

4

Số hồ sơ hưởng BHXH

Mức hiện
hưởng

Mức hưởng
sau điều
chỉnh

6

7

8

A Hồ sơ Điều chỉnh
I Chế độ ...
1
...
II Chế độ ...
1
…
B Hồ sơ hủy
I Chế độ ...
1
...
II Chế độ ...
1
…

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG CHẾ
ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày ....tháng .....năm ......
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

...
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mẫu số 23B-HSB
DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH, HỦY QUYẾT ĐỊNH HƯỞNG LƯƠNG HƯU, TRỢ
CẤP BHXH HÀNG THÁNG
(Tháng ………Năm ………………..)
Số
TT
Họ và tên
Ngày, tháng,
năm sinh
Số hồ sơ hưởng BHXH
Mức hiện
hưởng
Mức hưởng
sau điều
chỉnh
Nam Nữ
1 2 3 4 6 7 8
A Hồ sơ Điều chỉnh
I Chế độ ...
1
...
II Chế độ ...
1
B Hồ sơ hủy
I Chế độ ...
1
...
II Chế độ ...
1
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG CHẾ
ĐỘ BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày ....tháng .....năm ......
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)
Danh sách điều chỉnh, hủy quyết định hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh sách điều chỉnh, hủy quyết định hưởng lương, trợ cấp BHXH hàng tháng 9 10 461