Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách đồ án

Được đăng lên bởi Quách Quậy Quọ
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2771 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SCHEDULE OF SUMMER 2014 SEMESTER
(From 12/5/2014 to 31/8/2014)

Class SB0961 (AM)
Week
Day
Date
Slot 1

Room

Week 1
Week 2
12-May
13-May
14-May
15-May
16-May
17-May
19-May
20-May
21-May
22-May
23-May
24-May
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Subject
Teacher
Subject
Teacher
Subject
Teacher
Subject
Teacher
Subject
Teacher
Subject
Teacher
Subject
Teacher
Subject
Teacher
Subject
Teacher
Subject
Teacher
Subject
Teacher
Subject
Teacher
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Slot 2
Slot 3

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

Week
Day
Date

406

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

Week 3
Mon
Subject

Slot 1
Slot 2

#N/A
#N/A
#N/A

Slot 3

26-May
Tue
Teacher
Subject
#N/A
#N/A
#N/A

27-May
Wed
Teacher
Subject

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

Week 4

28-May
Thu
Teacher
Subject
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A

29-May
Fri
Teacher
Subject

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

30-May
Sat
Teacher
Subject
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

31-May
Mon
Teacher
Subject
#N/A
#N/A
#N/A

2-Jun
Tue
Teacher
Subject

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

3-Jun
Wed
Teacher
Subject
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

4-Jun
Thu
Teacher
Subject
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

5-Jun
Fri
Teacher
Subject
#N/A
#N/A
#N/A

6-Jun
Sat
Teacher
Subject
#N/A
#N/A
#N/A

#N/A
#N/A
#N/A

7-Jun
Teacher

#N/A
#N/A
#N/A

Note:

Slot

Ab.

Subject

POA4W

Nguyên lý kế toán

30

0

Xin vui lòng xem lịch thi trong Course Plan của từng môn học

BMaE

Kinh tế vĩ mô

30

0

Sinh viên nghỉ hè từ ngày 23/6/2014 đến ngày 29/6/2014

AMB

Toán cao cấp cho kinh doanh
Hành vi tổ chức

30

0
0

OB
A-ENG2

Tiếng Anh học thuật 2

Lưu ý

30
30

0

Ngày 07 tháng 5 năm 2014
PhuongNH

#N/A
#N/A
#N/A

SCHEDULE OF SUMMER 2014 SEMESTER
(From 12/5/2014 to 31/8/2014)

Class SB0962 (PM)

Room

Week

Week 1

Day
Date

115

Mon
Subject

12-May
Teacher

Tue
Subject

13-May
Teacher

Wed
Subject

Teacher

Week 2
Thu

14-May

15-May

Subject

Teacher

Fri

16-May

Subject

Teacher

Sat
Subject

17-May
Teacher

Mon
Subject

19-May
Teacher

Tue
Subject

20-May
Teacher

Wed
Subject

Thu

21-May
Teacher

Subject

22-May
Teacher

Fri

23-May

Subject

Teacher

Sat
Subject

24-May
Teacher

Slot 4

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A...
Ngày 07 tháng 5 năm 2014
PhuongNH
SCHEDULE OF SUMMER 2014 SEMESTER
(From 12/5/2014 to 31/8/2014)
Class SB0961 (AM) Room 406
Week Week 1 Week 2
Day Mon
12-May
Tue
13-May
Wed
14-May
Thu
15-May
Fri
16-May
Sat
17-May
Mon
19-May
Tue
20-May
Wed
21-May
Thu
22-May
Fri
23-May
Sat
24-May
Date Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher
Slot 1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Slot 2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Slot 3 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Week Week 3 Week 4
Day Mon 26-May Tue 27-May Wed 28-May Thu 29-May Fri 30-May Sat 31-May Mon 2-Jun Tue 3-Jun Wed 4-Jun Thu 5-Jun Fri 6-Jun Sat 7-Jun
Date Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher Subject Teacher
Slot 1 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Slot 2 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Slot 3
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A
Note:
Ab. Subject
Slot
Lưu ý
POA4W Nguyên lý kế toán 30 0 Xin vui lòng xem lịch thi trong Course Plan của từng môn học
BMaE
Kinh tế vĩ mô
30
0
Sinh viên nghỉ hè từ ngày 23/6/2014 đến ngày 29/6/2014
AMB Toán cao cấp cho kinh doanh 30 0
OB
Hành vi tổ chức
30
0
A-ENG2
Tiếng Anh học thuật 2
30
0
Danh sách đồ án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách đồ án - Người đăng: Quách Quậy Quọ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Danh sách đồ án 9 10 41