Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách ghi điểm sv

Được đăng lên bởi phamvantrang95
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1315 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Danh s¸ch ghi ®iÓm sinh viªn
häc kú I n¨m häc 2014 - 2015
Gi¶ng viªn:
M«n: X¸c suÊt TK
STT MMH nh M· SV Hä tªn tªn
líp
###
®iÓm
thi
®iÓm
tæng
1202121 02 13123031 Ph¹m ThÞ Hång §µo DH13KE 5.5 4.8 5
2202121 02 11111041 TrÇn Quang §¹i DH11CN 2 3.5 3.1
3202121 02 12122325 §µo V¨n §¹o DH12QT 0v ######
4202121 02 13118112 NguyÔn Tn §¹t DH13CK 7.3 6.8 7
5202121 02 13137045 L©m Quèc §¹t DH13NL 5 5 5
6202121 02 13149086 TrÇn Quèc §Þnh DH13QM 5 5 5
7202121 02 13115150 TrÇn ThÞ Lan Anh DH13CB 1 5.5 4.2
8202121 02 13130127 NguyÔn Thanh B×nh DH13DT 0v ######
9202121 02 13116299 §Æng Nguyªn B×nh DH13KS 9.3 6 7
10 202121 02 13123013 NguyÔn ThÞ Thµnh C«ng DH13KE 6 6.3 6.2
11202121 02 13117007 Vâ ThÞ Méng CÇm DH13CT 9 7 7.6
12 202121 02 13137026 NguyÔn Minh Ch©u DH13NL 1 5.8 4.4
13 202121 02 13154084 TrÇn Xu©n Ch©u DH13OT 9.3 6 7
14 202121 02 11147103 Tëng V¨n ChÝ DH11QR 5 4 4.3
15 202121 02 12131258 TriÖu Anh Dòng DH12CH 0 v ######
16 202121 02 13123019 Mai ThÞ Kim Dung DH13KE 7 6.3 6.5
17 202121 02 13118008 NguyÔn Hoµi Anh Duy DH13CK 0 5.3 3.7
18 202121 02 12120297 Lª ThÞ Mü Duyªn DH12KT 0v ######
19 202121 02 13333118 NguyÔn ¸nh Giµu CD13CQ 6 6.5 6.4
20 202121 02 13131287 NguyÔn ThÞ LÖ H»ng DH13CH 6 8 7.4
21 202121 02 13113092 NguyÔn ThÞ H¬ng DH13NHA 3 7.3 6
22 202121 02 13118132 NguyÔn V¨n H¶i DH13CK 4 6 5.4
23 202121 02 13111210 NguyÔn ThÞ H¶i DH13TA 6 4.5 5
24 202121 02 13118168 Ph¹m V¨n Hïng DH13CC 1 4.5 3.5
25 202121 02 13137069 NguyÔn M¹nh Hïng DH13NL 3 5.8 5
26 202121 02 13125152 NguyÔn ThÞ Mü HiÒn DH13BQ 9 9 9
27 202121 02 13123048 NguyÔn ThÞ HiÒn DH13KE 4 7.5 6.5
28 202121 02 13125685 L©m ThÞ HiÖp DH13BQ 0 3 2.1
29 202121 02 11158069 NguyÔn Lª Hoµi DH11SK 3 4.4 4
30 202121 02 13127350 NguyÔn C«ng Hoµng DH13MT 2 3.8 3.3
31 202121 02 13126092 TrÇn ThÞ Hoa DH13SM 5 5.5 5.4
32 202121 02 13113086 Vâ ThÞ Nh Huúnh DH13NHA 9 8.3 8.5
33 202121 02 13149152 NguyÔn B¸ Huy DH13QM 0v ######
34 202121 02 13113085 NguyÔn ThÞ Ngäc HuyÒn DH13NHB 6 8.3 7.6
35 202121 02 10153017 NguyÔn Duy Kh¸nh DH10CD 0 1.5 1.1
36 202121 02 13138097 TrÇn TiÕn Kh«i DH13TD 0 3.5 2.5
37 202121 02 11158079 NguyÔn Minh Kh¬ng DH11SK 0 v ######
38 202121 02 12333129 Lª §¨ng Khoa CD12CQ 1 6 4.5
39 202121 02 13125857 Tr¬ng Huúnh Khoa DH13BQ 0 2.5 1.8
40 202121 02 13124168 Lª Hoµng KiÖt DH13QL 6 3.5 4.3
41 202121 02 13123061 NguyÔn ThÞ Thanh KiÒu DH13KE 10 8.5 9
42 202121 02 13124177 Ph¹m Ngäc L©m DH13QL 0 3.8 2.7
43 202121 02 13116460 TrÇn An Lµnh DH13KS 10 4.8 6.4
Danh sách ghi điểm sv - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách ghi điểm sv - Người đăng: phamvantrang95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Danh sách ghi điểm sv 9 10 913