Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 138 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, TP …………………….

Mẫu số
19A-HSB

DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG
THÁNG
Tháng….. năm ………………..
(Đơn vị tiền tính bằng đồng)
Thời
Năm
gian Tiền
GĐY
Đơn
đóng lương Ngày Ngày K Tỷ lệ
Số sổ Họ sinh
Số Số
vị BHXH tính bị
BHX và
ra ngày, thươn
TT QĐ
công
hưởng TNL
H tên
viện tháng, g tật
tác Tổng Tr. trợ
Đ
năm
Nam Nữ
đó cấp
số
BB
1
I.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Trợ
Mức
cấp Hưởn
trợ
phục g từ
cấp
vụ tháng,
hàng
(nếu năm
tháng
có)
15

16

17

Nơi
nhận Ghi
trợ chú
cấp

18

BHXH LL vũ trang
chuyển đến

1
…

II.

BHXH tỉnh
giải quyết

1
…

Cộng

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ
BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngày …. tháng …. năm ….
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)

19

...
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH, TP …………………….
Mẫu số
19A-HSB
DANH SÁCH GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TAI NẠN LAO ĐỘNG HÀNG
THÁNG
Tháng….. năm ………………..
(Đơn vị tiền tính bằng đồng)
Số
TT
Số
Số sổ
BHX
H
Họ
tên
Năm
sinh
Đơn
vị
công
tác
Thời
gian
đóng
BHXH
Tiền
lương
tính
hưởng
trợ
cấp
Ngày
bị
TNL
Đ
Ngày
ra
viện
GĐY
K
ngày,
tháng,
năm
Tỷ lệ
thươn
g tật
Mức
trợ
cấp
hàng
tháng
Trợ
cấp
phục
vụ
(nếu
có)
Hưởn
g từ
tháng,
năm
Nơi
nhận
trợ
cấp
Ghi
chú
Nam Nữ
Tổng
số
Tr.
đó
BB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
I.
BHXH LL vũ trang
chuyển đến
1
II.
BHXH tỉnh
giải quyết
1
Cộng
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
TRƯỞNG PHÒNG CHẾ ĐỘ
BHXH
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ngày …. tháng …. năm ….
GIÁM ĐỐC
(Ký, đóng dấu)
Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh sách giải quyết hưởng chế độ tai nạn lao động hàng tháng 9 10 742