Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách học sinh giỏi - tiên tiến THPT Lương Thế Vinh 2014 - 2015

Được đăng lên bởi KO O OK
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Lương Thế Vinh

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH TIÊN TIÊN
NĂM HỌC 2014 - 2015

TT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Họ và tên

Nguyễn Thị Liên Anh
Lê Thị Bảy
Đoàn Thị Mai
Nguyễn Thị Ngà
Nguyễn Thị Việt Phương
Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Huyền
Phạm Thị Thảo My
Đoàn Vũ Quỳnh Nga
Trần Thị Thùy Nhung
Trần Quỳnh Anh
Mai Thị Thùy Dung
Nguyễn Thị Hoài Đức
Dương Lê Thúy Hiền
Nguyễn Thị Thùy Linh
Phạm Mỹ Linh
Vỏ Trần Khánh Linh
Phạm Thị Trà My
Phan Thị Nguyệt
Nguyễn Thị Lâm Nhi
Nguyễn Thị Lương Nhi
Nguyễn Ngọc Nhung
Hà Thị Phương Như
Dương Thị Sương
Bùi Thị Thanh Tâm
Nguyễn Phương Thảo
Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Nguyễn Văn Anh
Trần Thế Cường
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Khánh Huyền
Trần Thị Khánh Huyền
Vương Thị Lan Anh

Lớp

ĐTB

Danh hiệu

10A1
10A1
10A1
10A1
10A1
10A2
10A2
10A2
10A2
10A2
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A3
10A4
10A4
10A4
10A4
10A4
10A5

8.3
8.0
8.0
8.1
8.0
8.3
8.1
8.0
8.6
8.3
8.0
8.1
8.3
8.5
8.1
8.5
8.0
8.4
8.1
8.6
8.4
8.8
8.1
8.0
8.2
8.0
8.5
8.0
8.1
8.1
8.1
8.1
8.6

HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

Nguyễn Văn Công
Nguyễn Phạm Lê Duy
Nguyễn Tùng Dương
Trần Văn Dương
Nguyễn Hương Giang
Nguyễn Thị Quỳnh Giang
Nguyễn Thị Thu Hằng
Trần Thị Thúy Huyền
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Thị Hương
Mai Xuân Long
Phạm Thị Kim Oanh
Trần Tiến Phát
Đinh Nhật Quang
Lê Văn Quang
Nguyễn Xuân Thắng
Nguyễn Trần Quang Tứ
Nguyễn Đan Vy
Bùi Thị Linh Kiều
Nguyễn Thị Oanh
Ngô Thị Tâm Tình
Phan Thị Hương Lan
Phạm Thị Huyền Diệu
Nguyễn Thị Dung
Nguyễn Thị Hiền
Phan Thị Thanh Hiếu
Phạm Thị Khánh Linh
Nguyễn Thị Bích Thủy
Nguyễn Thị Trang
Trần Thị Ngọc Trang
Nguyễn Việt Anh
Nguyễn Thi Huyền Diệu
Nguyễn Thị Điêp
Hoàng Thị Thu Hà
Hoàng Thị Thu Hằng
Lương Thị Diệu Hằng
Nguyễn Thị Khánh Huyền
Nguyễn Thị Thùy Linh
Nguyễn Thị Hạ Ly
Hoàng Nguyễn Nhật Minh

10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A5
10A8
10A8
10A11
10A14
11A1
11A1
11A1
11A1
11A1
11A1
11A1
11A1
11A2
11A2
11A2
11A2
11A2
11A2
11A2
11A2
11A2
11A2

8.3
8.0
8.2
8.0
8.0
8.7
8.5
8.2
8.0
8.3
8.1
8.6
8.7
8.5
8.3
8.1
8.0
8.1
8.1
8.1
8.1
8.3
8.0
8.1
8.3
8.3
8.2
8.4
8.1
8.2
8.8
8.5
8.0
8.3
8.2
8.0
8.1
8.2
8.4
8.3

HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
HSG
H...
Trường THPT Lương Thế Vinh
DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI, HỌC SINH TIÊN TIÊN
NĂM HỌC 2014 - 2015
TT Họ và tên Lớp ĐTB
Danh hiệu
1 Nguyễn Thị Liên Anh 10A1 8.3
HSG
2 Lê Thị Bảy 10A1 8.0
HSG
3 Đoàn Thị Mai 10A1 8.0
HSG
4 Nguyễn Thị Ngà 10A1 8.1
HSG
5 Nguyễn Thị Việt Phương 10A1 8.0
HSG
6 Nguyễn Thị Thu Hiền 10A2 8.3
HSG
7 Nguyễn Thị Huyền 10A2 8.1
HSG
8 Phạm Thị Thảo My 10A2 8.0
HSG
9 Đoàn Vũ Quỳnh Nga 10A2 8.6
HSG
10 Trần Thị Thùy Nhung 10A2 8.3
HSG
11 Trần Quỳnh Anh 10A3 8.0
HSG
12 Mai Thị Thùy Dung 10A3 8.1
HSG
13 Nguyễn Thị Hoài Đức 10A3 8.3
HSG
14 Dương Lê Thúy Hiền 10A3 8.5
HSG
15 Nguyễn Thị Thùy Linh 10A3 8.1
HSG
16 Phạm Mỹ Linh 10A3 8.5
HSG
17 Vỏ Trần Khánh Linh 10A3 8.0
HSG
18 Phạm Thị Trà My 10A3 8.4
HSG
19 Phan Thị Nguyệt 10A3 8.1
HSG
20 Nguyễn Thị Lâm Nhi 10A3 8.6
HSG
21 Nguyễn Thị Lương Nhi 10A3 8.4
HSG
22 Nguyễn Ngọc Nhung 10A3 8.8
HSG
23 Hà Thị Phương Như 10A3 8.1
HSG
24 Dương Thị Sương 10A3 8.0
HSG
25 Bùi Thị Thanh Tâm 10A3 8.2
HSG
26 Nguyễn Phương Thảo 10A3 8.0
HSG
27 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10A3 8.5
HSG
28 Nguyễn Văn Anh 10A4 8.0
HSG
29 Trần Thế Cường 10A4 8.1
HSG
30 Nguyễn Thị Hằng 10A4 8.1
HSG
31 Nguyễn Khánh Huyền 10A4 8.1
HSG
32 Trần Thị Khánh Huyền 10A4 8.1
HSG
33 Vương Thị Lan Anh 10A5 8.6
HSG
Danh sách học sinh giỏi - tiên tiến THPT Lương Thế Vinh 2014 - 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách học sinh giỏi - tiên tiến THPT Lương Thế Vinh 2014 - 2015 - Người đăng: KO O OK
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Danh sách học sinh giỏi - tiên tiến THPT Lương Thế Vinh 2014 - 2015 9 10 379