Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách học sinh học lái xe

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 141 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 8b
MẪU DANH SÁCH HỌC SINH (BÁO CÁO 1)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT
ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN...
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

STT

(1)

Họ và tên

(2)
Tên xếp theo
vần A, B, C...

DANH SÁCH HỌC SINH
Học lái xe hạng:............. Khoá:.........
(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)

Ngày
tháng
năm sinh

Số
CMND

(3)

(4)

Nơi cư trú

(5)

BÁO CÁO 1
Thời gian đào tạo:...............tháng

Giấy chứng
nhận sức
khoẻ hợp lệ
(6)

Đã có
giấy
phép lái
xe hạng
(7)

Thâm niên lái xe
Số năm
Số km lái

lái xe

xe an toàn

(8)

(9)

Ghi
chú
(10)

................, ngày...............tháng ............ năm 20...
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

...
Phụ lục 8b
MẪU DANH SÁCH HỌC SINH (BÁO CÁO 1)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT
ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN...
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
DANH SÁCH HỌC SINH
Học lái xe hạng:............. Khoá:.........
(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)
BÁO CÁO 1
Thời gian đào tạo:...............tháng
STT Họ và tên Ngày
tháng
năm sinh
Số
CMND
Nơi cư trú Giấy chứng
nhận sức
khoẻ hợp lệ
Đã có
giấy
phép lái
xe hạng
Thâm niên lái xe Ghi
chú
Số năm
lái xe
Số km lái
xe an toàn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Tên xếp theo
vần A, B, C...
................, ngày...............tháng ............ năm 20...
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)
Danh sách học sinh học lái xe - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh sách học sinh học lái xe 9 10 17