Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách LỚP 13DTV

Được đăng lên bởi bch-13dtv-dtvt
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 393 lần   |   Lượt tải: 0 lần
STT

Mã SV
1 1320001
2 1320002
3 1320003
4 1320004
5 1320005
6 1320006
7 1320007
8 1320010
9 1320011
10 1320012
11 1320013
12 1320014
13 1320015
14 1320017
15 1320018
16 1320019
17 1320020
18 1320021
19 1320022
20 1320023
21 1320024
22 1320025
23 1320026
24 1320027
25 1320029
26 1320031
27 1320032
28 1320033
29 1320034
30 1320035
31 1320036
32 1320037
33 1320038
34 1320040
35 1320042
36 1320043

DSSV LỚP 13DTV1
Họ
Tên
Dương Tấn
An
Hoàng Ngọc
Anh
Hồ Quốc
Anh
Lê Thanh Tuấn
Anh
Lương Thái
Anh
Huỳnh Khánh
An
Vũ Vĩ
Ân
Thoa Việt
Bắc
Võ Quang
Bình
Nguyễn Văn
Cầm
Lê Thị Minh
Châu
Trần Ngọc
Châu
Trương Minh
Châu
Hồ Văn
Cường
Trịnh Quốc
Cường
Nguyễn Đức
Danh
Nguyễn Ngọc
Diệp
Nguyễn Thị Mỹ
Diệu
Tạ Hoàng
Diệu
Vũ Thị Mỹ
Duyên
Hoàng Đình
Duy
Phan Đình
Duy
Trần Anh
Duy
Trần Đỗ Phương
Duy
Ngô Quang
Dũng
Nguyễn Hoàng Huy
Đạt
Nguyễn Vũ Quốc
Đạt
Phan Khắc Thành
Đạt
Phạm Huỳnh Ngọc
Đạt
Trần Tiến
Đạt
Trịnh Liên Tấn
Đạt
Vũ Thành
Đạt
Hồ Hải
Đăng
Lê Hồng Tuấn
Định
Lê Văn Anh
Đức
Trần Anh
Đức

Phái Ngày sinh
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
1 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
1 NULL
1 NULL
1 NULL
1 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL

đoàn viên
x
x
kxd
c
r
x
c
x
x
x
x
x
x
x
x
r
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
r
kxd
x
x
x

37 1320044
38 1320045
39 1320046
40 1320047
41 1320048
42 1320050
43 1320051
44 1320052
45 1320053
46 1320054
47 1320055
48 1320056
49 1320058
50 1320059
51 1320060
52 1320061
53 1320062
54 1320063
55 1320064
56 1320065
57 1320066
58 1320067
59 1320068
60 1320069
61 1320070
62 1320071
63 1320072
64 1320073
65 1320074
66 1320075
67 1320076
68 1320077
69 1320078
70 1320079
71 1320080
72 1320081
73 1320082
74 1320083

Võ Trí
Nguyễn Minh
Trần Văn
Ưng Chấn
Vũ Hải
Đỗ Thanh
Nguyễn Hoàng
Lê Kim Thiện
Lê Thái Hồng
Tô Minh
Trương Thị Lệ
Đoàn Gia
Nguyễn Trung
Phan Hữu
Đào Trung
Võ Chí
Đào Huy
Nguyễn Văn
Trần
Phan Bạch
Trần Minh
Võ Văn
Ngô Văn
Văn Thành
Nguyễn Ngọc
Lê Hồ Quốc
Nguyễn Hửu Thanh
Nguyễn Văn
Trần Song
Trương Thành
Đỗ Quang
Vũ Phi
Nguyễn Khánh
Nguyễn An
Võ Trọng
Vũ Hoài Bảo
Nguyễn Minh
Cao Quang

Đức
Giang
Hay
Hào
Hà
Hải
Hải
Hảo
Hạnh
Hằng
Hằng
Hân
Hậu
Hậu
Hiếu
Hiếu
Hoan
Hoan
Hoài
Hoàng
Hoàng
Hoàng
Hòa
Hòa
Hội
Huân
Huy
Huy
Huy
Huy
Huỳnh
Hùng
Hưng
Khang
Khang
Khanh
Kha
Khánh

0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
1 NULL
1 NULL
1 NULL
1 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NULL
0 NU...
DSSV LỚP 13DTV1
STT Mã SV Họ Tên Phái Ngày sinh
đoàn viên
1 1320001 Dương Tấn An 0 NULL x
2 1320002 Hoàng Ngọc Anh 0 NULL x
3 1320003 Hồ Quốc Anh 0 NULL kxd
4 1320004 Lê Thanh Tuấn Anh 0 NULL c
5 1320005 Lương Thái Anh 0 NULL r
6 1320006 Huỳnh Khánh An 0 NULL x
7 1320007 Vũ Vĩ Ân 0 NULL c
8 1320010 Thoa Việt Bắc 0 NULL x
9 1320011 Võ Quang Bình 0 NULL x
10 1320012 Nguyễn Văn Cầm 0 NULL x
11 1320013 Lê Thị Minh Châu 1 NULL x
12 1320014 Trần Ngọc Châu 0 NULL x
13 1320015 Trương Minh Châu 0 NULL x
14 1320017 Hồ Văn Cường 0 NULL x
15 1320018 Trịnh Quốc Cường 0 NULL x
16 1320019 Nguyễn Đức Danh 0 NULL r
17 1320020 Nguyễn Ngọc Diệp 1 NULL x
18 1320021 Nguyễn Thị Mỹ Diệu 1 NULL x
19 1320022 Tạ Hoàng Diệu 1 NULL x
20 1320023 Vũ Thị Mỹ Duyên 1 NULL x
21 1320024 Hoàng Đình Duy 0 NULL x
22 1320025 Phan Đình Duy 0 NULL x
23 1320026 Trần Anh Duy 0 NULL x
24 1320027 Trần Đỗ Phương Duy 0NULL x
25 1320029 Ngô Quang Dũng 0 NULL x
26 1320031 Nguyễn Hoàng Huy Đạt 0 NULL x
27 1320032 Nguyễn Vũ Quốc Đạt 0 NULL x
28 1320033 Phan Khắc Thành Đạt 0 NULL x
29 1320034 Phạm Huỳnh Ngọc Đạt 0 NULL x
30 1320035 Trần Tiến Đạt 0 NULL x
31 1320036 Trịnh Liên Tấn Đạt 0 NULL x
32 1320037 Vũ Thành Đạt 0NULL r
33 1320038 Hồ Hải Đăng 0 NULL kxd
34 1320040 Lê Hồng Tuấn Định 0NULL x
35 1320042 Lê Văn Anh Đức 0 NULL x
36 1320043 Trần Anh Đức 0 NULL x
Danh sách LỚP 13DTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách LỚP 13DTV - Người đăng: bch-13dtv-dtvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Danh sách LỚP 13DTV 9 10 500