Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1195 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục II-4
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (đối với chủ sở hữu là tổ
chức)
Vốn góp
TT

Tên người
đại diện
theo ủy
quyền

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Chỗ ở
hiện tại

Nơi đăng
ký hộ
khẩu
thường
trú

Số, ngày, cơ
quan cấp
CMND hoặc
chứng thực
cá nhân khác

Tổng
giá trị
vốn
được
đại
diện

Thời
điểm đại
diện
phần
vốn

Chữ
ký

Ghi
chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

........., ngày ......... tháng ......... năm ........
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp được quyền đại diện của từng cá nhân cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản
góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại
tài sản

...
Ph lc II-4
DANH SÁCH NGƯI ĐI DIN THEO Y Q UYN CÔ NG T Y TNHH M T THÀNH VIÊN (đi vi ch s hu là t
chc)
TT Tên ngưi
đi din
theo y
quyn
Ngày,
tháng,
năm
sinh
Gii
tính
Quc
tch
Dân
tc
Ch
hin ti
Nơi đăng
ký h
khu
thưng
trú
S, ngày, cơ
quan cp
CMND hoc
chng thc
cá nhân khác
Vn góp
Ch
ký
Ghi
chú
Tng
giá tr
vn
đưc
đi
din
Thi
đim đi
din
phn
vn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
........., ngày ......... tháng ......... năm ........
Đi din theo pháp lut ca cô ng ty
(Ký và ghi rõ h tên)
Ghi chú:
Tài sn hình thành t ng giá t r vn góp đ ư c quy n đ i din ca tng cá n h â n cn đư c lit k ê c th: tên loi tài sn
góp vn; s lưng tng loi t à i sn g ó p vn; giá tr còn li ca tng loi tài sn g ó p vn; t h i đim góp vn ca tng loi
tài sn
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (đối với chủ sở hữu là tổ chức) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN (đối với chủ sở hữu là tổ chức) 9 10 10