Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
STT

1

Tên
người
đại diện
theo ủy
quyền

Ngày,
tháng,
năm
sinh

Giới
tính

2

3

4

Quốc Dân
tịch
tộc

5

6

Chỗ ở Nơi đăng
hiện
ký hộ
tại
khẩu
thường
trú
7

8

Số, ngày, cơ quan
cấp chứng minh
nhân dân hoặc
chứng thực cá
nhân khác

Vốn được ủy quyền
Tổng giá Tỷ
Thời
trị vốn
lệ điểm đại
được đại (%)
diện
diện
phần vốn

9

10

11

12

Chữ
ký

Ghi chú1

13

14

……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)2

1

Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp

2

Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

...
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN
STT Tên
người
đại diện
theo ủy
quyền
Ngày,
tháng,
năm
sinh
Giới
tính
Quốc
tịch
Dân
tộc
Chỗ ở
hiện
tại
Nơi đăng
ký hộ
khẩu
thường
trú
Số, ngày, cơ quan
cấp chứng minh
nhân dân hoặc
chứng thực cá
nhân khác
Vốn được ủy quyền Chữ
Ghi chú
1
Tổng giá
trị vốn
được đại
diện
Tỷ
lệ
(%)
Thời
điểm đại
diện
phần vốn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
1
Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp
2
Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 9 10 183