Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH NHÂN LỰC CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1094 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phụ lụ c I I I
DANH SÁCH NHÂN LỰC
CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ Chuyên
Chế độ công tác
Nơi công
đào tạo ngành Chính nhiệm Kiêm nhiệm
tác

Ghi chú:
- Nhân lực của các tổ chức KH&CN tư nhân và tập thể phải khai thêm mục địa chỉ thường trú
hoặc tạm trú;
- Nơi công tác: ghi tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc chính nhiệm
Xác nhận
của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc
cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)

....., ngày..... tháng.... năm...
Lãnh đạo tổ chức KH&CN
(ký và ghi rõ họ, tên)

...
Ph lc III
DANH SÁCH NHÂN LC
CA T CHC K HOA HC VÀ CÔNG NGH
STT Họ và tên Năm sinh Trình độ
đào tạo
Chuyên
ngành
Chế độ công tác Nơi công
tác
Chính nhiệm Kiêm nhiệm
Ghi chú:
- Nhân lực của các tổ chức KH&CN tư nhân và tập thể phải khai thêm mục địa chỉ thường trú
hoặc tạm trú;
- Nơi công tác: ghi tên, địa chỉ cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đó làm việc chính nhiệm
Xác nhận
của cơ quan, tổ chức quyết định thành lập hoặc
cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp (nếu có)
....., ngày..... tháng.... năm...
Lãnh đạo tổ chức KH&CN
(ký và ghi rõ họ, tên)
DANH SÁCH NHÂN LỰC CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH SÁCH NHÂN LỰC CỦA TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 9 10 895