Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG ĐỦ HỌC PHÍ HỌC KỲ 1

Được đăng lên bởi tran-ngoc-phu
Số trang: 156 trang   |   Lượt xem: 6014 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG ĐỦ HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 - TÍNH Đ ẾN NGÀY 10/9/2013
MaHS
101070037
101070152
101070206
103070715
103070379
101070281
101070317
107071566
105070919
105070996
105071035
105071040
105071062
106071224
106071228
106071329
107071439
107071579
107071607
110072328
110072347
117072527
117072537
117072556
104070843
107071462
107071502
108071654
108071676
102070432
102070433
102070518
102070530
102070541
102070544
102070603
109071958
109071965
109071988
110072034
110072072
110072120
110072169
110072189
110072202
111072371
111072422
111072427
111072429
111072445
111072470
109071715
109071789

SoThe
101111071139
101113071144
101114071142
103112071133
103112071162
101211071158
101212071115
107411071150
105112071102
105113071133
105114071132
105114071137
105115071111
106112071138
106112071142
106114071129
107112071133
107711071109
107711071137
110212071124
110212071143
117102071104
117102071117
117102071137
104112071136
107211071102
107211071148
108201071120
108201071142
102111071156
102111071157
102113071121
102113071134
102113071145
102113071148
102114071148
109201071139
109201071148
109201071171
110111071131
110112071119
110113071118
110114071115
110114071135
110114071148
111111071104
111111071158
111111071163
111112071104
111112071120
111112071146
109111071111
109112071133

hoten
Phan Văn Tân
Nguyễn Văn Thi
Lê Mạnh Thắng
Phan Minh Quang
Đặng Trung Hiếu
Phan Văn Thìn
Ngô Đại Dương
Vi Văn Tích
Lê Văn Đoàn
Hồ Văn Tơn
Nguyễn Đại Phục
Trần Triệu Tân
Hồ Tích Phi Gia
Trần Minh Tài
Lương Mạnh Thọ
Nguyễn Vũ Hoài Nhơn
Hoàng Văn Phẩm
Hoàng Kim Cường
Lê Ngọc Nhân
Đỗ Ngọc Khoa
Hoàng Minh Quang
Cao Văn Cảnh
Nguyễn Đăng Kiên
Nguyễn Tiến Trình
Trần Nguyên Nhựt
Phạm Phước Ân
Nguyễn Viết Thái
Trương Hồng Hải
Trần Trọng Nghĩa
Nguyễn Thanh Trung
Phan Ngọc Tuấn
Trần Hiếu
Nguyễn Văn Nam
Lưu Quốc Thái
Thái Văn Thời
Nguyễn Viết Quốc
Nguyễn Duy Long
Lê Trần Khánh Phúc
Nguyễn Đình Thập
Lê Xuân Thái
Nguyễn Trung Kiên
Nguyễn Long Huy
Trần Văn Huy
Đoàn Quang Thuận
Tăng Tấn Đa Vít
Lê Văn Định
Võ Anh Tuấn
Phan Thanh Trúc
Phạm Vương Anh
Lê Ngọc Hoàng
Đỗ Thanh Tùng
Hồ Phi Dũng
Võ Anh Nguyên

lop
07C1A
07C1C
07C1D
07C4B
07C4B
07CDT1
07CDT2
07CNVL
07D2
07D3
07D4
07D4
07D5
07DT2
07DT2
07DT4
07H2B
07H5
07H5
07KT2
07KT2
07MT2
07MT2
07MT2
07N2
07SH
07SH
07SK
07SK
07T1
07T1
07T3
07T3
07T3
07T3
07T4
07VLXD
07VLXD
07VLXD
07X1A
07X1B
07X1C
07X1D
07X1D
07X1D
07X2A
07X2A
07X2A
07X2B
07X2B
07X2B
07X3A
07X3B

TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3...
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG Đ H C PHÍ H C KỲ 1 - TÍNH Đ N NGÀY 10/9/2013
MaHS SoThe hoten lop TT
101070037 101111071139 Phan Văn Tân 07C1A 1
101070152 101113071144 Nguy n Văn Thi 07C1C 2
101070206 101114071142 Lê M nh Th ng 07C1D 3
103070715 103112071133 Phan Minh Quang 07C4B 4
103070379 103112071162 Đ ng Trung Hi u ế 07C4B 5
101070281 101211071158 Phan Văn Thìn 07CDT1 6
101070317 101212071115 Ngô Đ i D ng ươ 07CDT2 7
107071566 107411071150 Vi Văn Tích 07CNVL 8
105070919 105112071102 Lê Văn Đoàn 07D2 9
105070996 105113071133 H Văn T n ơ 07D3 10
105071035 105114071132 Nguy n Đ i Ph c 07D4 11
105071040 105114071137 Tr n Tri u Tân 07D4 12
105071062 105115071111 H Tích Phi Gia 07D5 13
106071224 106112071138 Tr n Minh Tài 07DT2 14
106071228 106112071142 L ng M nh Thươ 07DT2 15
106071329 106114071129 Nguy n Vũ Hoài Nh n ơ 07DT4 16
107071439 107112071133 Hoàng Văn Ph m 07H2B 17
107071579 107711071109 Hoàng Kim C ngườ 07H5 18
107071607 107711071137 Lê Ng c Nhân 07H5 19
110072328 110212071124 Đ Ng c Khoa 07KT2 20
110072347 110212071143 Hoàng Minh Quang 07KT2 21
117072527 117102071104 Cao Văn C nh 07MT2 22
117072537 117102071117 Nguy n Đăng Kiên 07MT2 23
117072556 117102071137 Nguy n Ti n Trình ế 07MT2 24
104070843 104112071136 Tr n Nguyên Nh t 07N2 25
107071462 107211071102 Ph m Ph c Ân ướ 07SH 26
107071502 107211071148 Nguy n Vi t Thái ế 07SH 27
108071654 108201071120 Tr ng H ng H iươ 07SK 28
108071676 108201071142 Tr n Tr ng Nghĩa 07SK 29
102070432 102111071156 Nguy n Thanh Trung 07T1 30
102070433 102111071157 Phan Ng c Tu n 07T1 31
102070518 102113071121 Tr n Hi u ế 07T3 32
102070530 102113071134 Nguy n Văn Nam 07T3 33
102070541 102113071145 L u Qu c Tháiư 07T3 34
102070544 102113071148 Thái Văn Th i 07T3 35
102070603 102114071148 Nguy n Vi t Qu c ế 07T4 36
109071958 109201071139 Nguy n Duy Long 07VLXD 37
109071965 109201071148 Lê Tr n Khánh Phúc 07VLXD 38
109071988 109201071171 Nguy n Đình Th p 07VLXD 39
110072034 110111071131 Lê Xuân Thái 07X1A 40
110072072 110112071119 Nguy n Trung Kiên 07X1B 41
110072120 110113071118 Nguy n Long Huy 07X1C 42
110072169 110114071115 Tr n Văn Huy 07X1D 43
110072189 110114071135 Đoàn Quang Thu n 07X1D 44
110072202 110114071148 Tăng T n Đa Vít 07X1D 45
111072371 111111071104 Lê Văn Đ nh 07X2A 46
111072422 111111071158 Võ Anh Tu n 07X2A 47
111072427 111111071163 Phan Thanh Trúc 07X2A 48
111072429 111112071104 Ph m V ng Anh ươ 07X2B 49
111072445 111112071120 Lê Ng c Hoàng 07X2B 50
111072470 111112071146 Đ Thanh Tùng 07X2B 51
109071715 109111071111 H Phi Dũng 07X3A 52
109071789 109112071133 Võ Anh Nguyên 07X3B 53
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG ĐỦ HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG ĐỦ HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 - Người đăng: tran-ngoc-phu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
156 Vietnamese
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐÃ ĐÓNG ĐỦ HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 9 10 909