Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

STT

1

Tên
thành
viên

2

Ngày Giới Quốc Dân
tháng, tính tịch tộc
năm
sinh
đối
với
thành
viên
là cá
nhân
3

4

5

6

Chỗ
ở
hiện
tại
đối
với
thàn
h
viên
là cá
nhân

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
đối với cá
nhân; địa
chỉ trụ sở
chính đối
với tổ chức

7

8

Số, ngày, nơi cấp chứng
minh nhân dân hoặc Hộ
chiếu đối với cá nhân;
Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp (hoặc các
giấy chứng nhận tương
đương) đối với doanh
nghiệp; Quyết định thành
lập đối với tổ chức

Nghề
nghiệp,
trình độ
chuyên
môn của
thành
viên hợp
danh

9

10

Vốn góp
Giá trị Tỷ Thời
phần
lệ điểm
vốn (%) góp
góp
vốn
(bằng
số;
VNĐ)

Chữ
ký
của
thàn
h
viên

Ghi
chú2

14

15

1

11

12

13

A. Thành
viên hợp
danh
B. Thành
viên góp
vốn (nếu
có)

……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)3

1

Ghi tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành tổng giá trị phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ
thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng
loại tài sản.
2

Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp

3

Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.

...
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
STT Tên
thành
viên
Ngày
tháng,
năm
sinh
đối
với
thành
viên
là cá
nhân
Giới
tính
Quốc
tịch
Dân
tộc
Chỗ
hiện
tại
đối
với
thàn
h
viên
là cá
nhân
Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
đối với cá
nhân; địa
chỉ trụ sở
chính đối
với tổ chức
Số, ngày, nơi cấp chứng
minh nhân dân hoặc Hộ
chiếu đối với cá nhân;
Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp (hoặc các
giấy chứng nhận tương
đương) đối với doanh
nghiệp; Quyết định thành
lập đối với tổ chức
Nghề
nghiệp,
trình độ
chuyên
môn của
thành
viên hợp
danh
Vốn góp Chữ
của
thàn
h
viên
Ghi
chú
2
Giá trị
phần
vốn
góp
(bằng
số;
VNĐ)
1
Tỷ
lệ
(%)
Thời
điểm
góp
vốn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Thành
viên hợp
danh
B. Thành
viên góp
vốn (nếu
có)
……, ngày … tháng … năm …..
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
3
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH - Trang 2
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 9 10 249