Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1481 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục II-3

D A N H S Á C H T H À N H V I Ê N CÔNG TY HỢP DANH

TT

Tên
thành
viên

1

2

Ngày,
tháng,
năm
sinh
đối
với
thành
viên là
cá
nhân
3

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

4

5

6

Chỗ ở
hiện
tại
đối
với
thành
viên
là cá
nhân

Nơi đăng
ký hộ
khẩu
thường
trú đối
với cá
nhân
hoặc địa
chỉ trụ sở
chính đối
với tổ
chức

Số, ngày,
nơi cấp
CMND hoặc
hộ chiếu đối
với cá nhân,
hoặc Giấy
chứng nhận
ĐKKD đối
với doanh
nghiệp hoặc
quyết định
thành lập
đối với tổ
chức khác

7

8

9

Vốn góp
Nghề
nghiệp,
trình độ
chuyên
môn của
thành viên
hợp danh

Tổng
giá
trị
vốn
góp

Sở
hữu
vốn

Phần
vốn
góp

Thời
điểm
góp
vốn

Chữ
ký
của
thành
viên

Ghi
chú

10

11

12

13

14

15

16

A.
Thành
viên
hợp
danh
B.
Thành
viên
góp
vốn
(nếu
có)

........., ngày ......... tháng ......... năm ........
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Cột 11 ghi tổng giá trị vốn góp của từng thành viên.
Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số
lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

...
Ph lc II-3
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
TT Tên
thành
viên
Ngày,
tháng,
năm
sinh
đối
với
thành
viên là
nhân
Gi i
tính
Quc
tch
Dân
tc
Ch
hin
ti
đi
vi
thành
viên
là cá
nhân
Nơi đăng
k ý h
khu
thư n g
trú đi
vi cá
nhân
hoc đ a
ch tr s
chính đi
vi t
chc
S, ngày,
nơi cp
CMND h o c
h c h i ếu đi
vi cá nhân,
hoc Giy
chng nhn
ĐKKD đi
vi doanh
nghip hoc
quy ết đ n h
thành l p
đi vi t
chc k h á c
Ngh
nghip,
trình đ
chuy ên
môn ca
thành viên
hp danh
Vn góp
Ch
k ý
ca
thành
viên
Ghi
chú
Tng
giá
tr
vn
góp
S
hu
vn
Phn
vn
góp
Thi
đim
góp
vn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A.
Thành
viên
hp
danh
B.
Thành
viên
góp
vn
(nếu
có)
........., ngày ......... tháng ......... năm ........
Đi din theo pháp lut ca cô ng ty
(Ký và ghi rõ h tên)
Ghi chú:
Ct 11 ghi tng giá tr vn góp ca tng thà n h v iê n .
Tài sn hình thành t ng giá tr vn góp ca t n g thành viên c n đưc lit k ê c th: tên loi tài sn góp vn; s
lưng tng loi tài sn góp vn; giá tr còn li ca tng l o i tài s n g ó p vn; thi đi m góp vn ca tng loi tài sn.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 9 10 521