Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1291 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục II-1
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

TT

Tên
thành
viên

1

2

Ngày,
tháng,
năm
sinh đối
với
thành
viên là
cá nhân
3

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Chỗ ở hiện
tại đối với
thành viên
là cá nhân

4

5

6

7

Nơi đăng
ký hộ khẩu
thường trú
đối với cá
nhân hoặc
địa chỉ trụ
sở chính
đối với tổ
chức

Số, ngày, cơ
quan cấp
CMND hoặc
hộ chiếu đối
với cá nhân,
hoặc Giấy
chứng nhận
ĐKKD đối
với doanh
nghiệp hoặc
quyết định
thành lập
đối với tổ
chức

8

9

Vốn góp

Phần
vốn
góp

Sở
hữu
vốn
(%)

Loại tài
sản, số
lượng, giá
trị tài sản
góp vốn

Thời
điểm
góp vốn

Chữ ký
của
thành
viên

10

11

12

13

14

........, ngày ......... tháng ......... năm ........
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Cột 10 ghi tổng giá trị góp vốn của từng thành viên
Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản
góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản.

...
Ph lc II-1
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIM HU H N CÓ H A I T HÀNH VIÊN TR LÊN
TT Tên
thành
viên
Ngày,
tháng,
năm
sinh đối
với
thành
viên là
cá nhân
Gii
tính
Quc
tch
Dân
tc
Ch h i n
ti đ i v i
thành v i ê n
là cá n h â n
Nơ i đăng
ký h khu
thư n g trú
đi vi cá
nhân hoc
đa c h tr
s chính
đi vi t
chc
S , n g à y , c ơ
q u a n c p
C M N D h o c
h c h i ế u đ i
v i c á n h â n ,
h o c G i y
c h n g n h n
Đ KKD đ i
v i d o a n h
n g h i p h o c
q uy ế t đ n h
th à n h l p
đ i v i t
c h c
Vn góp
Th i
đim
góp vn
Ch k ý
ca
thành
viên
Phn
vn
góp
S
hu
vn
( %)
Loi t à i
s n, s
lưng, giá
tr t à i s n
góp vn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - Trang 2
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CÓ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 9 10 382