Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 836 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục I-10
DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH

Tên
Số TT thành
viên
(1)

(2)

Địa chỉ

(3)

Nghề nghiệp,
trình độ
Quyết định chuyên môn
thành lập
của
thành viên
hợp danh
(4)
(5)

Vốn góp
Tổng
giá trị
vốn
góp
(6)

Phần vốn Thời điểm
góp
góp vốn
(7)

(8)

Chữ ký
của
thành
viên

Ghi chú

(9)

(10)

......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3) Địa chỉ :
Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính
Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ
chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác
Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt kê tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp
vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn;
thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.

...
Phụ lục I-10
DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH
Số TT
Tên
thành
viên
Địa chỉ
Quyết định
thành lập
Nghề nghiệp,
trình độ
chuyên môn
của
thành viên
hợp danh
Vốn góp
Chữ ký
của
thành
viên
Ghi chú
Tổng
giá trị
vốn
góp
Phần vốn
góp
Thời điểm
góp vốn
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
......, ngày ........ tháng ........ năm .........
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
Cột (2) Thành viên là cá nhân : Họ và tên/ngày sinh/Giới tính /Quốc tịch
Cột (3) Địa chỉ : Thành viên là cá nhân : Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú
Đối với thành viên là tổ chứ : địa chỉ trụ sở chính
Cột (4) Đối với thành viên sáng lập là cá nhân: Số, ngày, nơi cấp Chứng minh nhân dân, Hộ
chiếu hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân
Đối với thành viên sáng lập là pháp nhân: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác
Cột (6) Phương thức góp vốn: liệt tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp
vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn;
thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.
DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
DANH SÁCH THÀNH VIÊN SÁNG LẬP ĐỐI VỚI CÔNG TY HỢP DANH 9 10 642