Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh

Được đăng lên bởi Dao Le
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 863 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TiNH BINH DUONG

QNG HOA XA HQI CHU NGHIA VITT NAM

SO GIAO DIX VA DAD TAO [(lc lap - Ti. do - Hanh Phiic
Binh During, ngay !hang 02 nam 2015
DANH SACH THI OLYMPIC TIENG ANH CAP TINH
NAM HQC 2014-2015 KHOI LOP 5
H(ii ding thi THCS Nguyen Viet Xuan - Thu Dau MOt
(Thi ca I Ific 9h00', ngily 07/3/2015)
HUVCN/
SBD HQ WI ten NO), sinh S6 ID Lop Truirng
TIII/TP
1 Nguyen Manh Ming 03/04/2004 1214358816 5/4 III Nguyen Du Thu Dau
MOt
2 phom Hoing TrAc Lam 04/10/2004 1214407531 5/3 .1T1 Phu Loi l'hu Wu
Mot
3 Nguyen Thanh Trung 04/11/2004 1209290007 5 TTII Pdtrus Ky. Thu Dau
MOt
4 Phan Bach Viet 20/08/2004 1210492999 5/2 TI-I Phu My ThU Dau MOt
5 Nguyen Binh Hai Ducrng 27/06/2004 1209610232 5/4 TH Nguyen Trai Thti
Diu MOt
6 Nguyen Tan Hai 04/03/2004 1208018024 5/6 TH Nguyen Du Thu DAu MOt
7 Nguyen liev Trf 24/08/2004 1214385929 5/6 TH Nguyen Du Thit Dau MOt
8 Nguyen Viet Dong Tien 16/10/2004 98118282 5/5 TH Phil Loi Thu Dau MOt
9 Nguyen Phu Binh 11/11/2004 1210526757 5D TTH Viet Anh Thti Dau MOt
10 Nguyen Cao Minh Vy 14/12/2004 114125747 5 TITI Petrus Ky Thu Dau
MOt
11 Pham 'Fran Mai Chi 20/06/2004 116683350 5 TTH Petrus Ky Th6 Dau MCA

12 Nguyen Thi HOng Linh 17/11/2004 1214392653 5/I TH Le HOng Phong
ThU Diu MOt
13 Tran Minh Huy 15/09/2004 1214373604 5/3 TH Nguyen Trai ThO Dau MO
14 Vay Thuong Gia Lac 28/09/2005 1210362960 5/3 ITI Nguyen Du Nu Dau
MO
15 Iran Ha Minh Dire 25/03/2004 1213624828 5 TH Ngo Theri Nhiem I hu Dail
MOt
16 Chau Ngoc Thinh 19/01/2004 107371568 5/4 TH Dinh Holt Hui Dati MO
17 Trait Phucmg Linh 11/02/2004 1214818556 5/2 TH Phil Loi MU Dau MOt
18 Iran Ba PhOc 09/07/2004 1212753419 5/4 TH Nguyen Du Nu Dau MOt
19 Doan Nguyen Ilk:mg Van 06/05/2004 1214364840 5 TH NO Theri Nhiem
Thti Datt MOt
20 Nguyen Nhat Minh 12/02/2006 1209722826 3/5 TH Phu MS, 'Thit Dau MOt
21 Nguyen Phtic Thanh 19/12/2004 1211914214 5/4 TH Nguyen Trai ThU Dau
MOt
22 Nguyen Trim Nha 07/01/2004 1211466516 5/2 TH Tran Phu Thu Dau MOt
23 Nguyen Hoang Anh Thu 10/01/2004 115434842 5/2 TH Pita My Thu DAu
MOt
24 D6 Nguyen Hoang Thu 30/09/2004 116692106 5 TTH Petrus Ky Thu Dau
MOt
25 Cao Yen Nhung 23/01/2004 1210472957 5/1 TH Dinh Hem Thil Dau MOt
26 Nguyen Dinh Khoi 22/02/2004 1210085743 5/4 TH Nguyen Trai Thti Dau
MOt
27 Pitt= Ngoc Minh 05/11/2004 1209474002 5/4 TH Le HOng Phong Thti Dau
MOt
28 VO Ngoc Nhu Thao 26/09/2004 1209754441 5/2 TH Nguyen Du Thu Dau
MOt
29 Nguyen Thanh Tam 27/08/2004 1211112599 5/1 TH Dinh Holt Nu Dalt
Mist
30 Tran Nguyin Mai Uyen 14/11/2004 121 1670188...
 


 !"#"$%"&'('&)*
+,-
'&).'&)*/+*
"0" $110   0
23&&4#"$&5676'&)*8
6
9018#:;+! !"
6
)" $1"&76&.6'&&.)').7*<<);*6." $1   
0
'("!+(&.6)&6'&&.)')..&5*7)*67)) +4 9
0
7" $1! "&.6))6'&&.)'&3'3&&&5*0! :/$  
0
.10'&6&<6'&&.)')&.3'333*6' $ 0
*" $1 !"'56&;6'&&.)'&3;)&'7'*6." $1!0
 0
;" $1&.6&76'&&.)'&<&)<&'.*6;" $1   0
5" $11=!>'.6&<6'&&.)').7<*3'3*6;" $1 0 0
<" $110"1);6)&6'&&.3<))<'<'*6*+  0
3" $1 ))6))6'&&.)')&*';5*5*100 0
)&" $1$).6)'6'&&.)).)'*5.5*10! :/$  
0
))(4?!'&6&;6'&&.));;<77*&*10! :/$; 
Danh sách thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh sách thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh - Người đăng: Dao Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Danh sách thi Olympic tiếng Anh cấp tỉnh 9 10 928