Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách thí sinh dự sát hạch

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 157 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 23b
MẪU DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH (BÁO CÁO 2)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT
ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN.
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO.

S
T
T

Họ và tên

(1)

(2)
Tên xếp theo
vần A, B, C...

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH

BÁO CÁO 2
Thời gian đào tạo:..........tháng
Ngày khai giảng:...................
Ngày mãn khoá:.....................

Cấp giấy phép lái xe hạng:............
Khoá:.............................................
(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)

Ngày
tháng
năm
sinh

Số CMND

(3)

(4)

Nơi đăng
ký hộ
khẩu

Giấy chứng
nhận sức
khoẻ hợp lệ

Đã có giấy
phép lái xe
hạng

(5)

(6)

(7)

Thâm niên lái xe

Số
chứng

Số năm
lái xe

Số km
lái xe
an toàn

chỉ nghề,
giấy chứng
nhận tốt
nghiệp

(8)

(9)

(10)

..................., ngày......tháng .... năm 20...
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi
chú

(11)

...
Phụ lục 23b
MẪU DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH (BÁO CÁO 2)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT
ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CƠ QUAN CHỦ QUẢN.
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO.
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH
Cấp giấy phép lái xe hạng:............
Khoá:.............................................
(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)
BÁO CÁO 2
Thời gian đào tạo:..........tháng
Ngày khai giảng:...................
Ngày mãn khoá:.....................
S
T
T
Họ và tên Ngày
tháng
năm
sinh
Số CMND Nơi đăng
ký hộ
khẩu
Giấy chứng
nhận sức
khoẻ hợp lệ
Đã có giấy
phép lái xe
hạng
Thâm niên lái xe Số
chứng
Ghi
chú
Số năm
lái xe
Số km
lái xe
an toàn
chỉ nghề,
giấy chứng
nhận tốt
nghiệp
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
Tên xếp theo
vần A, B, C...
..................., ngày......tháng .... năm 20...
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)
Danh sách thí sinh dự sát hạch - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Danh sách thí sinh dự sát hạch 9 10 566