Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN TIN HỌC, NGOẠI NGỮ

Được đăng lên bởi hoalyhong1111989
Số trang: 80 trang   |   Lượt xem: 1964 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN TIN HỌC, NGOẠI NGỮ
Phòng thi số 01, Ca 1 (Từ 07 giờ đến 07 giờ 45 phút).
Ngày, tháng, năm
sinh

1

2

Tên

3

Nam

Nữ

4

5

6

Tin học

Họ

Số báo
danh

Thuộc đối
tượng ưu
tiên
(theo NĐ
24/2010/N
ĐCP)

Đăng ký dự thi vào vị trí
cần tuyển dụng thuộc cơ
quan, đơn vị

Chuyên ngành thi

Ghi
chú

12

13

14

15

16

Văn
Dân dộc
phòng B thiểu số

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Na Hang, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT

Kiểm lâm viên

Văn
phòng B

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Na Hang, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT

Kiểm lâm viên

Anh B

Văn
Dân dộc
phòng B thiểu số

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Lâm Bình, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT

Kiểm lâm viên

TB khá Anh B

Văn
Dân dộc
phòng B thiểu số

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Na Hang, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT

Kiểm lâm viên

Anh B

Văn
phòng B

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Lâm Bình, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT

Kiểm lâm viên

Anh B

Văn
Dân tộc
phòng B thiểu số

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Na Hang, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT

Kiểm lâm viên

Dân
tộc

Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú

Ngoại ngữ

Số
TT

Chuyên môn

7

8

9

10

11

Trung
bình

Anh B

Ngành,
Tốt
chuyên
nghiệp
ngành đào
loại
tạo

1

Trần Ngọc

Ánh

KLV 01

13/7/1990

Cao
lan

Xã Kim Phú - Huyện Yên
Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Lâm
nghiệp

2

Lê Văn

Bắc

KLV 02

29/7/1987

Kinh

TT Tân Yên - Huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Lâm học

3

Chu Quang

Cháu

KLV 03

02/4/1991

Sán
Dìu

Xã Ninh Lai - H. Sơn
Khoa học
Dương, tỉnh Tuyên Quang môi trường

4

Lạc Văn

Chung

KLV 04

09/5/1984

Cao
lan

Xã Thái Hòa - H. Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang

Lâm
nghiệp

5

Nguyễn Văn

Công

KLV 05

16/8/1991

Kinh

Xã Mỹ Bằng - Huyện Yên
Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Lâm học

Tày

Xã Yên Nguyên - H.
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
Quang

Lâm
nghiệp

Văn
TB khá Anh B
phòng B

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
rừng đặc dụng Na Hang, Chi
cục Kiểm lâm, Sở NN
&PTNT

Kiểm lâm viên

Lâm
nghiệp

TB khá Anh B

Văn
phòng B

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Lâm Bình, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT

Kiểm lâm viên

6

Hoàng Văn

Công

KLV 06 27/12/1987

7

Lê Chí

Công

KLV 07

18/3/1991

Kinh

TT Na Hang - Huyện Na
Hang, tỉnh Tuyên Quang

8

Nguyễn Văn

Cường

KLV 08

7/10/1982

Kinh

Xã Hào Phú - H. Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang

TB khá Anh B

Khá

Khá

Quản lý tài
nguyên rừng Trung
và môi
bình
trường

1

Ngày, tháng, năm
sinh

1

2

9

Ma Thế

Tên

3

Độ

Số báo
danh

Nam

Nữ

4

5

6

KLV 09

03/6/1989

Tin học...
1
UBND TỈNH TUYÊN QUANG
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN TIN HỌC, NGOẠI NGỮ
Phòng thi số 01, Ca 1 (Từ 07 giờ đến 07 giờ 45 phút).
Họ Tên
Chuyên môn
Ngoại ngữ
Tin học
Chuyên ngành thi
Nam Nữ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Trần Ngọc Ánh KLV 01 13/7/1990 Anh B Kiểm lâm viên
2 Lê Văn Bắc KLV 02 29/7/1987 Kinh Lâm học TB khá Anh B Kiểm lâm viên
3 Chu Quang Cháu KLV 03 02/4/1991 Khá Anh B Kiểm lâm viên
4 Lạc Văn Chung KLV 04 09/5/1984 TB khá Anh B Kiểm lâm viên
5 Nguyễn Văn Công KLV 05 16/8/1991 Kinh Lâm học Khá Anh B Kiểm lâm viên
6 Hoàng Văn Công KLV 06 27/12/1987 Tày Anh B Kiểm lâm viên
7 Lê Chí Công KLV 07 18/3/1991 Kinh TB khá Anh B Kiểm lâm viên
8 Nguyễn Văn Cường KLV 08 7/10/1982 Kinh TB khá Anh B Kiểm lâm viên
Số
TT
Số báo
danh
Ngày, tháng, năm
sinh
Dân
tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu
thường trú
Thuộc đối
tượng ưu
tiên
(theo NĐ
24/2010/N
ĐCP)
Đăng ký dự thi vào vị trí
cần tuyển dụng thuộc cơ
quan, đơn vị
Ghi
chú
Ngành,
chuyên
ngành đào
tạo
Tốt
nghiệp
loại
Cao
lan
Xã Kim Phú - Huyện Yên
Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Lâm
nghiệp
Trung
bình
Văn
phòng B
Dân dộc
thiểu số
Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Na Hang, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT
TT Tân Yên - Huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang
Văn
phòng B
Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Na Hang, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT
Sán
Dìu
Xã Ninh Lai - H. Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang
Khoa học
môi trường
Văn
phòng B
Dân dộc
thiểu số
Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Lâm Bình, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT
Cao
lan
Xã Thái Hòa - H. Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang
Lâm
nghiệp
Văn
phòng B
Dân dộc
thiểu số
Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Na Hang, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT
Xã Mỹ Bằng - Huyện Yên
Sơn, tỉnh Tuyên Quang
Văn
phòng B
Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Lâm Bình, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT
Xã Yên Nguyên - H.
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên
Quang
Quản lý tài
nguyên rừng
và môi
trường
Trung
bình
Văn
phòng B
Dân tộc
thiểu số
Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Na Hang, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT
TT Na Hang - Huyện Na
Hang, tỉnh Tuyên Quang
Lâm
nghiệp
Văn
phòng B
Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
rừng đặc dụng Na Hang, Chi
cục Kiểm lâm, Sở NN
&PTNT
Xã Hào Phú - H. Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang
Lâm
nghiệp
Văn
phòng B
Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm
huyện Lâm Bình, Chi cục
Kiểm lâm, Sở NN &PTNT
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN TIN HỌC, NGOẠI NGỮ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN TIN HỌC, NGOẠI NGỮ - Người đăng: hoalyhong1111989
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
80 Vietnamese
DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI MÔN TIN HỌC, NGOẠI NGỮ 9 10 547