Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH TỜ KHAI

Được đăng lên bởi vietly83
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 564 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH SÁCH TỜ KHAI

Quốc gia (State)

Chức năng của chứng từ
Document's function
Tên chức năng

(Chọn quốc gia)

(Bạn hãy chọn quốc gia)

(Chọn cảng)

Cảng (Port)
(Bạn hãy chọn cảng)

Loại hộ chiếu (Passport Type)
(Chọn loại hộ chiếu)
(Chọn loại hộ chiếu)

Đơn vị tính
(Chọn đơn vị tính)

Mã code

1. Mẫu số 1: Bản khai hàng hóa (Goods Declaration);

AF
AL

Afghanistan
Albania

C001
C002

Cảng Khánh Hội (Hồ Chí Minh)
Cảng Tân Thuận (Hồ Chí Minh)

T001
T002

Phổ thông
Du lịch

USD
GRAMME

(Chọn chức năng)
CN01

(Bạn hãy chọn chức năng chứng từ)
Thêm mới bản khai (Create)

2. Mẫu số 2: Vận tải đơn gom hàng (House bill of lading);
3. Mẫu số 3: Bản khai chung (General Declaration);
4. Mẫu số 4: Danh sách thuyền viên (Crew list);

DZ
AS
AD

Algeria
American Samoa
Andorra

C003
C004
C005

Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh)
Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh)
Cảng Nhà rồng (Hồ Chí Minh)

T003
T004
T005

Công vụ
Ngoại giao
Chính phủ

CON (ĐỘNG VẬT)
CHIẾC
THANH

CN02
CN03

Sửa bản khai ( Update)
Xóa bản khai (Delete)

Declaration list

5. Mẫu số 5: Bản khai hành lý thuyền viên (Crew's Effects Declaration);

AO

6. Mẫu số 6: Bản khai dự trữ của tàu (Ship' store declaration);
7. Mẫu số 7: Danh sách hành khách (Passenger list);
8. Mẫu số 8: Bản khai hàng hóa nguy hiểm trong trường hợp có vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Dangerous goods manifest);

Hướng dẫn
Danh sách các nước (state)

ST

Danh sách cảng (port)

V002

Dữ liệu ngày,tháng (date format)

dd/mm/yyyy

27/2/2011

Angola

C006

Cảng Nhà bè (Hồ Chí Minh)

T006
T007
T008
T000

Doanh nghiệp
ASEAN passport
Trao đổi
Không xác định

THÙNG

AI
AQ
AG

Anguilla
Antarctica
Antigua and Barbuda

C007
C008
C009

Cảng Hải Phòng
Cảng Diêm Điền (Thuộc HQ Hải Phòng)
Cảng Chùa vẽ (Hải phòng)

M2
TÁ(12 CÁI)
TẤN

AR
AM

Argentina
Armenia

C010
C011

Cảng Cái Lân (Quảng Ninh)
Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh)

CÁI
1000 CON

AW
AU
AT

Aruba
Australia
Austria

C012
C013
C014

Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh)
Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh)
Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá)

1000 CÁI
KG
1000 QUẢ

AZ

Az erbaijan

C015

Cảng Thanh Hoá

1000 LÍT

BS
BH

Bahamas
Bahrain

C016
C017

Cảng Cửa Lò (Nghệ An)
Cảng Xuân Hải (Hà Tĩnh)

1000 CUỐN
1000 MET

BD
BB
BY
BE

Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium

C018
C019
C020
C021

Cảng Thuận An (Huế)
Cảng Đà Nẵng
Cảng Kỳ Hà (Quảng Nam)
Cảng Tiên sa (Đà Nẵng)

1000 ĐÔI
1000 SẢN PHẨM
KVA
QUẢ

BZ

Beliz e

C022

Cảng Qui Nhơn (Bình Định)

1000 M2

BJ
BM
BT
BO

Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia

C023
C024
C025
C026

Cảng Sa kỳ (Bình Định)
Cảng Nha Trang (K...
DANH S ÁCH T Ờ KHAI Quốc gia (S tate)
Cảng (Port) Loại hộ chiếu (Passpo rt Type) Đơn vị t ính
Loại ki ện (Kind o f package s) Chức danh (Oc cupation) Loại C ontainer
Declaratio n list (Chọn quố c gia) (Bạn hãy chọn quốc gia) (Chọn cảng ) (Bạn hãy chọn cảng) (Chọn l oại hộ chiế u) (Chọn l oại hộ chiế u) (C họn đơn vị tính) Mã code Tên chức năng Mã loại kiệ n Tên lo ại kiện Mô tả ý nghĩa và trường hợp Sử dụng Code Occupation name Code
AF Afg hanistan C00 1 Cảng Khánh Hộ i (Hồ Chí Minh) T001 Phổ thô ng USD (Chọn chứ c năng) (Bạn hãy chọ n chức năng chứng từ)
(Chọn m ã loại kiện) (Tê n loại kiệ n)
(Tên chức danh)
(Chọn l oại container)
1. Mẫu số 1: Bản khai hàng hó a (Goods Declaration); AL Albania C00 2 Cảng Tân Thuận (Hồ C hí Minh) T00 2 Du lịch GRAMME CN01 Thêm mớ i bản khai (Create)
BA Barrel (Thùng) Thùng: rượu vang, rượu mạnh...
CAP C aptain (Thuyền trưởng )
Container 20
2. Mẫu số 2: Vận tải đơn go m hàng (Ho use bill o f lading); DZ Alge ria C003 Cảng Bến N ghé (H ồ Chí M inh) T00 3 Công vụ CON (Đ ỘNG VẬT) CN02 Sửa bản khai ( U pdate)
BE Bundle (Gói)
COF F irst mate (Thuyền phó)
Container 4 0
3. Mẫu số 3: Bản khai chung (General De claration); AS Ame rican Samoa C00 4 Cảng Tân cảng (Hồ C hí Minh) T004 Ngo ại giao CHIẾC CN0 3 Xóa bản khai ( Delete )
BG Bag (T úi) Túi: hàng hóa đóng túi
2OF Second mate (Thuyền phó 2)
Container 4 5
4. Mẫu số 4: Danh s ách thuyền viên (C rew list); AD Andorra C005 Cảng Nhà rồng (Hồ Chí Minh) T005 Chính phủ TH ANH
BK Basket ( Giỏ) Giỏ : hoa quả, trái cây…
3OF Third mate (Thuyề n phó 3)
Loại khác
5. Mẫu số 5: Bản khai hành lý thuyền viên (Crew's Effects D eclaration); AO Angola C0 06 Cảng Nhà bè (H ồ Chí M inh) T006 Doanh ng hiệp THÙN G
BL Bale ,compresse d (Gói dạng nén)
XOF Mate (Khác)
6. Mẫu số 6: Bản khai dự trữ của tàu (Ship' s tore declaration); AI Anguilla C00 7 Cảng Hải Phòng T007 ASEAN pass port M2
BN Bale,no n-compress ed (Gói khô ng nén)
CEG Chie f engine er (Kỹ sư trưởng, máy chính)
7. Mẫu số 7: Danh sách hành khách (Pass enger list) ; AQ Antarctica C008 Cảng Diêm Điền (Thuộ c HQ H ải Phòng) T008 Trao đổi TÁ(12 C ÁI)
BR Bar (Thanh) Thanh: vòng sắt, góc sắt, thanh sắt…
1EG First engine er (Kỹ sư thứ nhất)
8. Mẫu số 8: Bản khai hàng hó a nguy hiểm tro ng trường hợp có vận chuyển hàng hóa ng uy hiểm (D angerous g oods m anifest); AG Antigua and Barbuda C009 Cảng Chùa vẽ (H ải phòng) T000 Không xác đị nh TẤN
BX Box (H ộp) Các thành phần máy móc
2EG Second eng ineer (Kỹ sư thứ 2)
AR Argentina C 010 Cảng Cái Lân (Q uảng Ninh) CÁI
CA
3EG Third enginee r (Kỹ sư thứ 3)
AM Armenia C0 11 Cảng Vạn Gia (Quảng N inh) 1000 CON
CG Cage (Lồng) D ùng cho động vật, chim…
XEG Engine er (Kỹ sư khác)
AW Aruba C012 Cảng Hò n Gai (Quảng Ninh) 1000 CÁI
CK Cask (Thùng tô nô ) Thùng dầu loại nhỏ
CRO Chief radio operator ( Điều hành phát thanh)
Hướng dẫn AU Australia C013 Cảng C ẩm Phả (Quảng Ninh) KG CL Co il (Cuốn) Dây điện, dây thừ ng 2RO Second operato r (Điều hành 2)
Danh sách các nướ c (state) ST AT Austria C014 Cảng Ng hi Sơn (Thanh H oá) 1000 QUẢ CN Container Hàng Containe r, máy móc XR O Operator (Điề u hành khác)
Danh sách cảng (port) V002 AZ Az erbaijan C015 Cảng Thanh H oá 1000 LÍT
CO Rượu, nước uống
PUR H ead offi cial
Dữ liệ u ngày,tháng ( date format) dd/mm/yyyy 27/2/2011 BS Bahamas C016 Cảng Cử a Lò (Ng hệ An) 1000 CUỐN
CP C arboy, protecte d (Chai đựng axit) Axit, thuốc t rừ sâu, thuốc hó a học
APU Cle rk (Thư ký)
BH Bahrain C017 Cảng Xuân Hải (H à Tĩnh) 1000 M ET
CR Crate (Giỏ ) Giỏ xe đạp, xe máy
DTR Ship's doctor (B ác sĩ)
BD Banglade sh C0 18 Cảng Thuận An (Huế) 100 0 ĐÔ I
CS C ase (Thùng ) Thùng chứa hàng hóa, thành phần máy móc
QTM Steersman (Ho a tiêu)
BB Barbados C019 Cảng Đ à Nẵng 1000 SẢN PHẨM CT Carton (Thùng carton) Chứa máy mó c ABS Deck hand (Lái tàu)
BY Belarus C020 Cảng Kỳ H à (Quảng N am) KVA CX Can, cylindrical (Hộ p hình trụ) Thực phẩm đóng hộp CPR Carpente r (Thợ mộc)
BE B elgium C021 Cảng Tiên s a (Đà Nẵng ) QU Ả
CY Cylinder (Xylanh) Xy lanh khí, bình chữ a cháy…
ELE Electrician (Kỹ sư điện)
BZ B elize C022 Cảng Q ui Nhơn ( Bình Định) 1000 M2
DR Drum (Thùng ) Thùng chứa ga, chất hóa học (dạng lỏng)
MAC Mechanic (Kỹ sư máy móc)
BJ Benin C0 23 Cảng Sa kỳ (Bình Đị nh) VIÊN
KG Keg (Thùng đựng cá mò i muối)
FIT Regulator (Đ iều phối)
BM Bermuda C024 Cảng Nha Trang (Khánh Hoà) MÉT
LG Log (Khúc gỗ )
WEL Welder (Thợ hàn)
BT B hutan C0 25 Cảng B a Ngò i (Khánh Hoà) 100 0 CH IẾC LZ L ogs, in bundle/bunch/truss NRS N urse (Y tá)
BO Bolivia C 026 Cảng Đồng Nai 1000 BỘ MT Mat (Thảm) OLR Oi ler (Thợ lau dầu máy)
BA Bos nia and Herz egovina C027 Cảng Vêđan (Đồng Nai) 10 00 GÓ I
NE
MOT Fireman (Cứu hỏa)
BW Botswana C028 Cảng Gò D ầu (Phước Thái - Đồ ng Nai) BỘ
NT Net (Cuộn) Rơm rạ
CCK Chief steward (Quản đố c)
BV Bouve t Island C06 4 Cảng Phú Quý (Đ ồng Nai) 10 00 M3
PA Packet (Gói)
COK Steward (Bồ i trên tàu)
BR Braz il C029 Cảng Bình Đức ( Long An) SẢN PHẨM
PC P arcel (Lô, bưu kiện, gó i hàng)
OTH Othe r crew (Thuyền viên)
IO British Indian O cean Territory C02L Cảng Tân cảng T P.HCM CU ỘN
PE Pen (Lồng ) Lồng nuôi động vật)
W/O Watch o fficer (Quan sát viên)
VG British Virgin Is lands C02P ICD TP.HCM NGOẠI T Ệ PG Plate (Đĩa)
BN Brunei C 030 Cảng Mỹ tho (Long An) 100 0 VIÊN PI Pipe (ố ng)
BG Bulgaria C0 31 Cảng Đồng T háp KIỆN
PK Package (Kiện, g ói)
BF Burkina Faso C032 Cảng Mỹ Thời (An Giang ) LÍT
PL Pail (Thùng đựng nước)
BI Burundi C033 Cảng Bà Rịa Vũng T àu YARD
PP Pallet & Package
KH Cambodia C034 Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) HỘP
PS Piece
CM Cameroon C035 Cảng H òn Chô ng (Kiên Giang ) TAM
PU Tray (Khay)
CA Canada C0 36 Cảng Hòn Thơ m (Kiên Giang) SOI
ZZ O ther (Loại khác)
CV Cape Ve rde C037 Cảng Bình trị (Kiên Giang) TA (100 KG)
KY Cayman Islands C038 Cảng Cần T hơ FEET VU ÔNG
CF Central African Republic C039 Cảng Vĩnh Thái (Cần Thơ) VI
TD Chad C04 0 Cảng Năm Căn (Minh Hải) CHAI
CL C hile C04 1 Cảng Vict LỌ (C HAI)
CN China C0 42 Cảng VEDAN - Đồng Nai TUÝP
CX Christmas I sland C04 3 Cảng Sô ng Gianh - Quảng B ình HECT OLIT
CC Co cos (Kee ling) Islands C04 4 Cảng Hải Thịnh (Nam Đ ịnh) CÂY (THỰC VẬT )
CO Colo mbia C045 Cảng Cửa Việ t (Quảng T rị) ST ER
KM Comoros C04 6 Cảng Văn Pho ng (Khánh Ho à) BẢN
CG Cong o C047 Cảng Tổng hợp Bình D ương GÓI
CD Cong o - Democratic Re public of C048 Cảng Cát Lái (Hồ C hí Minh) LÔ ( NHIỀU CÁI)
CK Coo k Islands C04 9 Cảng Z (Hồ C hí Minh) CO NTAINER
CR Co sta Rica C050 Cảng Chân M ây (Thừa Thiê n-Huế) CHI
CI Cot e d'Ivoire C0 51 Cang Sài gòn KV III (cảng xăng dầu) HAT
HR Croatia C 052 Cảng Tân Thuận Đô ng (Hồ Chí Minh) TẬP
CU Cuba C053 Cảng Vũng áng (Hà Tĩnh)
CY Cyprus C054 Cảng Ninh Phúc - Ninh Bình M3
CZ C zech R epublic C0 55 Cảng Dương Đ ông - Phú Quố c (Kiên Giang) BÌNH
DK Denmark C0 56 Cảng Hòn La ( Quảng Bình) R AM
DJ Djibouti C0 57 Cảng SP-PSA (Vũng Tàu) INC H
DM Dominica C058 Cảng Tân Cảng - C ái Mép (Vũng Tàu) INCH 2
DO Dominican R epublic C059 Cảng Hiệp Phướ c (Hồ C hí Minh) YARD2
TP East Timor C060 Cảng Dung Quất - Bến số 1(Quảng N gãi) MIẾNG
EC Ecuado r C06 1 Cảng Q .Tế Germadept D ung Quất(Q .Ngãi) MILILIT(ml)
EG Eg ypt C062 Cảng Doo san Dung Quất (Quảng Ngãi) QUYỂN
SV El Salvador C06 3 Cảng Dung Quất-B ến phao&xuất SP( Q.Ngãi) LB
GQ Equitorial Guinea C067 Cảng Holcim (Vũng Tàu) MIL IMET
ER Eritrea C068 Cảng PTSC (Vũng Tàu) KW/H
EE Estonia C072 Cảng SITV (Vũng Tàu) MILIGAM
ET Ethiopia C073 Cảng POSCO (Vũng Tàu) CÀNH ( THỰC VẬT)
FK Falkland Islands (Islas Malvinas) C074 Cảng Interflour (Vũng Tàu) C
FO Faroe Islands C075 Cảng PV.Gas ( Vũng Tàu) LON
FJ Fiji C086 Cảng quốc t ế Cái Mé p (CMIT) 100 M ET
FI F inland C100 HOANG DIE U BAO
FR France C101 GREEN PORT CÂN
GF French Guyana C102 Vietnam Hi- Tech Transportation Co 10 0 VIÊN
PF French Polynesi a C103 Namhai Port Jo int Stock Co mpany 100 GR AMME
TF French Southern and Antarctic Lands C104 Hai Phong Ne wport 10 BAO
GA Gabon C 105 Hai An Transport and Steve doring Joint Stock Company DOI
GM Gambia C106 Ha Noi Inland Clearance De pot 100 0 ỐN G
GZ Gaz a Strip C 107 Cảng Đình Vũ - Hải Phòng 10 CHIẾ C
GE Geo rgia C10 8 Cảng Đoạn Xá - Hải Phòng 100 CHIẾC
DE Germany C109 Cảng Tân Cảng - Đình Vũ (H ải Phòng) BỊCH
GH Ghana C110 Cảng HAIPHON G-PRT (Hải Phòng ) QUYỂN
GI Gibraltar C111 Cảng HAPHON G-TRAN SVNA (Hải Phò ng) 10 MÉT
GR Greece C112 Cảng H AIPHONG- VIETFRAC HT (Hải Phòng) CỤC
GL Greenland C113 Cảng SGN -GEMATRAN S (TP. Hồ Chí Minh) 100 F T
GD Grenada C114 Cảng S GN-SOT RANS (TP. H ồ Chí M inh) BONG
GP Guadel oupe C115 Cảng SGN - IC D TANAME XCO (TP. H ồ Chí M inh) CAP
GU Guam C116 Cảng SGN- TRANSIM EX (TP. Hồ Chí Minh) CARAT
GT Guatemala C117 Cảng CAI MEP - TCIT (Vũng Tàu) 1 CHIẾ C/BỘ
GG Guernsey C118 Cảng CAI MEP - TCCT (Vũng Tàu) 2 CÁI/BỘ
GN Guinea C 119 Cảng ICD Só ng Thần B ANG
GW Guinea-B issau C120 Cảng ICD Phuc L ong (TP . Hồ Chí Minh) TÚI
GY Guyana C121 Cảng ICD Phuoc Long (TP. Hồ Chí Minh) Ố NG
HT Haiti POUN D
HM Heard Island and McDonald Islands
VA Holy Se e (Vatican City)
HN Honduras
HK Hong Kong
HU Hungary
IS I celand
IN India
ID Indones ia
IR Iran
IQ Iraq
IE Ireland
IM Isle of Man
IL Israel
IT Italy
JM Jamaica
JP Japan
JE Jersey
JO Jordan
KZ Kaz akhstan
KE Kenya
KI Kiribati
KW Kuwait
KG Kyrgyzstan
LA Laos
LV Latvia
LB Le banon
LS Lesotho
LR Li beria
LY Libya
LI Lie chtenstein
LT Lithuania
LU Luxem bourg
MO Macau
MK Macedo nia - The Former Yug oslav Re public of
MG Madagascar
MW Malawi
MY Malaysia
MV Maldives
ML Mali
MT Malta
MH Marshall Is lands
MQ Martinique
MR Mauritania
MU Mauritius
YT Mayo tte
MX Mexico
FM Micronesia - Federated States of
MD Moldova
MC Monaco
MN Mongolia
MS Montse rrat
MA Morocco
MZ Mozambique
MM Myanmar
NA Namibia
NR Nauru
NP N epal
NL Ne therlands
AN Netherlands Antilles
NC New C aledonia
NZ Ne w Zealand
NI Nicaragua
NE Nig er
NG Nigeria
NU Niue
NF N orfolk Isl and
MP Northern Mariana Islands
KP N orth Korea
NO Norway
OM Oman
PK Pakis tan
PW Palau
PA Panama
PG Papua N ew Guinea
PY Paraguay
PE Peru
PH Phili ppines
PN Pitcairn Is lands
PL Poland
PT Portugal
PR Puerto Rico
QA Qatar
RE R eunion
RO Romania
RU Russia
RW Rwanda
KN Saint Kitts and N evis
LC Saint Lucia
VC Saint Vincent and the Grenadines
WS Samoa
SM San Marino
ST Sao Tome and Principe
SA Saudi Arabia
SN Se negal
CS Serbia and Monteneg ro
SC Seychelles
SL Sierra Leone
SG Sing apore
SK Slo vakia
SI S lovenia
SB Solomon Islands
SO So malia
ZA Sout h Africa
GS So uth Georgia and the South Sandwich Islands
KR South Ko rea
ES Spain
LK Sri Lanka
SH St. H elena
PM St. Pierre and Mique lon
SD Sudan
SR Suriname
SJ Svalbard
SZ Swaziland
SE Sweden
CH Switz erland
SY Syria
TW Taiwan
TJ Tajikistan
TZ Tanzania
TH Thailand
TL Timor-Leste
TG To go
TK To kelau
TO To nga
TT Trinidad and To bago
TN Tunisia
TR Turke y
TM Turkmenistan
TC Turks and Caicos Is lands
TV Tuvalu
UG Uganda
UA Ukraine
AE Unite d Arab Emirates
GB United Kingdom
US U nited States
UM United States Mino r Outlying I slands
VI United S tates Virgin Is lands
UY Uruguay
UZ Uz bekistan
VU Vanuatu
VE Vene zuela
VN Vietnam
WF Wallis and Futuna
PS West Bank
EH Weste rn Sahara
YE Ye men
ZM Zambia
ZW Zimbabwe
Chức năng của chứng từ
Document's funct ion
(Chọn Mã chứ c
danh)
Gói: dùng cho hàng hóa đóng gó i thành vòng,
thanh, tấm…
Gói dạng n én: dùng cho hàng hóa như nguyên
liệu bông, rơm , rạ…
Dùng hóa hàng hóa không nén như sợi bông,
sợi giấy…
Can, rectangula r (Thùng, hình hộ p chữ
nhật)
Carboy, non-p rotected (Chai, không
được bảo vệ)
Unpacked or unpackaged (Hàng rời,
không đóng gói)
DANH SÁCH TỜ KHAI - Trang 2
DANH SÁCH TỜ KHAI - Người đăng: vietly83
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
DANH SÁCH TỜ KHAI 9 10 221