Ktl-icon-tai-lieu

Danh sách trích ngang các hộ di dân

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1604 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cơ quan QL cấp trên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tên Cơ quan CN di dân:………

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC HỘ DI DÂN (*)………….
Theo chương trình……………………………
Đối tượng di dân …………………………….
Nơi đi:……………, huyện…………..
……… tỉnh………………………

Nơi đến:…… Thôn(bản)………xã,
huyện……………
…………………..tỉnh………………………

TT

Số thứ tự

hộ
Hộ

Khẩu

Họ và tên
LĐ

Xác nhận

Năm sinh
Nam

Nữ

Quan hệ với
chủ hộ

Trình độ
Văn hoá

Nghề
nghiệp

D

Chứng nhận

……hộ,……khẩu….. lao động, đủ điều kiện
để di dân đến vùng dự án

……hộ,……khẩu….. có hộ khẩu thường trú tại địa
phương, được bố trí đến vùng dự án

Ngày…..tháng….năm 200…

Ngày…..tháng….năm 200…

Cơ quan chuyên ngành di dân

(*)TM.Công an huyện (thị xã)

Thủ trưởng

Trưởng Công an huyện

(Ký tên và đóng dấu)

(Ký tên và đóng dấu)

Ghi chú: (*) Ghi rõ đến vùng dự án (hoặc đến xã nhận dân xen ghép)
- Trường hợp di dân trong vùng dự án thì thay xác nhận của Trưởng CA huyện (thị xã ) bằng xác nhận
của Chủ tịch UBND xã.
- Trường hợp di dân ra khỏi rừng phải có xác nhận của Cơ quan Quản lý rừng

xã……

...
Cơ quan QL cấp trên
Tên Cơ quan CN di dân:………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC HỘ DI DÂN (*)………….
Theo chương trình……………………………
Đối tượng di dân …………………………….
Nơi đi:……………, huyện…………..
……… tỉnh………………………
Nơi đến:…… Thôn(bản)………xã,
huyện……………
…………………..tỉnh………………………
TT
hộ
Số thứ tự Họ và tên Năm sinh
Quan hệ với
chủ hộ
Trình độ
Văn hoá
Nghề
nghiệp
Dân tộc
Hộ Khẩu Nam Nữ
Xác nhận
……hộ,……khẩu….. lao động, đủ điều kiện
để di dân đến vùng dự án
Ngày…..tháng….năm 200…
Cơ quan chuyên ngành di dân
Thủ trưởng
(Ký tên và đóng dấu)
Chứng nhận
……hộ,……khẩu….. có hộ khẩu thường trú tại địa
phương, được bố trí đến vùng dự án
Ngày…..tháng….năm 200…
(*)TM.Công an huyện (thị xã)
Trưởng Công an huyện
(Ký tên và đóng dấu)
xã………………………. được bố trí di dân vào vùng dự
Ghi chú: (*) Ghi rõ đến vùng dự án (hoặc đến xã nhận dân xen ghép)
- Trường hợp di dân trong vùng dự án thì thay xác nhận của Trưởng CA huyện (thị xã ) bằng xác nhận
của Chủ tịch UBND xã.
- Trường hợp di dân ra khỏi rừng phải có xác nhận của Cơ quan Quản lý rừng
Danh sách trích ngang các hộ di dân - Trang 2
Danh sách trích ngang các hộ di dân - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Danh sách trích ngang các hộ di dân 9 10 514