Ktl-icon-tai-lieu

Đáp án đề thi thử đợt 1 môn Tiếng Anh (LTV 20132014)

Được đăng lên bởi n-q-huong97
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 263 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG PTTH LƯƠNG THẾ VINH-HÀ NÔI

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

132
D
C
A
A
B
C
C
B
A
B
C
A
A
D
A
A
C
A
C
B
A
D
D
A
A
B
D
D
D
B
D
C
D
D
D
B
A
B
B
C
B
C
D
B
B
C
C
A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

209
C
A
C
D
B
D
C
B
A
A
C
C
A
A
B
C
D
A
A
D
A
B
B
C
D
A
C
D
D
D
C
B
C
D
D
A
D
C
B
B
D
B
A
A
B
C
B
D

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 (2013-2014)
MÔN TIẾNG ANH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

357
C
C
D
D
B
A
D
C
A
D
C
A
B
D
B
C
B
A
D
B
A
C
D
B
B
A
C
B
D
B
A
A
D
C
A
C
A
C
A
C
A
A
D
A
C
C
B
C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

485
A
D
D
C
A
C
D
A
A
C
A
D
A
D
C
D
D
C
C
C
D
C
B
D
D
A
B
C
B
B
C
C
D
D
A
B
C
C
B
D
B
D
C
D
B
B
C
D

TRƯỜNG PTTH LƯƠNG THẾ VINH-HÀ NÔI
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

A
D
B
A
C
C
A
C
B
A
D
C
B
C
B
D
B
C
C
B
A
D
C
B
C
B
D
D
D
D
C
D

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

D
A
B
D
B
C
B
A
D
B
B
D
C
A
C
B
B
C
C
B
B
D
A
A
C
C
C
D
D
A
C
D

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 (2013-2014)
MÔN TIẾNG ANH
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

B
C
D
D
D
C
B
D
B
D
C
B
D
C
A
B
B
D
B
A
A
A
A
C
C
B
B
D
D
C
B
D

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

A
B
C
B
B
D
A
B
A
A
C
A
C
C
B
B
A
A
C
A
B
C
B
D
B
D
A
B
D
B
A
D

...
TRƯỜNG PTTH LƯƠNG THẾ VINH-HÀ NÔI ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 (2013-2014)
MÔN TIẾNG ANH
132 209 357 485
1 D 1 C 1 C 1 A
2 C 2 A 2 C 2 D
3 A 3 C 3 D 3 D
4 A 4 D 4 D 4 C
5 B 5 B 5 B 5 A
6 C 6 D 6 A 6 C
7 C 7 C 7 D 7 D
8 B 8 B 8 C 8 A
9 A 9 A 9 A 9 A
10 B 10 A 10 D 10 C
11 C 11 C 11 C 11 A
12 A 12 C 12 A 12 D
13 A 13 A 13 B 13 A
14 D 14 A 14 D 14 D
15 A 15 B 15 B 15 C
16 A 16 C 16 C 16 D
17 C 17 D 17 B 17 D
18 A 18 A 18 A 18 C
19 C 19 A 19 D 19 C
20 B 20 D 20 B 20 C
21 A 21 A 21 A 21 D
22 D 22 B 22 C 22 C
23 D 23 B 23 D 23 B
24 A 24 C 24 B 24 D
25 A 25 D 25 B 25 D
26 B 26 A 26 A 26 A
27 D 27 C 27 C 27 B
28 D 28 D 28 B 28 C
29 D 29 D 29 D 29 B
30 B 30 D 30 B 30 B
31 D 31 C 31 A 31 C
32 C 32 B 32 A 32 C
33 D 33 C 33 D 33 D
34 D 34 D 34 C 34 D
35 D 35 D 35 A 35 A
36 B 36 A 36 C 36 B
37 A 37 D 37 A 37 C
38 B 38 C 38 C 38 C
39 B 39 B 39 A 39 B
40 C 40 B 40 C 40 D
41 B 41 D 41 A 41 B
42 C 42 B 42 A 42 D
43 D 43 A 43 D 43 C
44 B 44 A 44 A 44 D
45 B 45 B 45 C 45 B
46 C 46 C 46 C 46 B
47 C 47 B 47 B 47 C
48 A 48 D 48 C 48 D
Đáp án đề thi thử đợt 1 môn Tiếng Anh (LTV 20132014) - Trang 2
Đáp án đề thi thử đợt 1 môn Tiếng Anh (LTV 20132014) - Người đăng: n-q-huong97
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đáp án đề thi thử đợt 1 môn Tiếng Anh (LTV 20132014) 9 10 173