Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương báo cáo thực tập nhà thuốc

Được đăng lên bởi Anh Túc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 941 lần   |   Lượt tải: 3 lần
I.
Trang bia ( bia trong va bia ngoai giong nhau)
Bia ngoai bang giay mau cung
Bia trong bang giay trang thuong
1. Tao vien cho trang bia
2. Ten co so dao tao:(size: 14)
UBND TINH DAK NONG
TRUONG TC. KT – KT PHUONG NAM
KHOA Y – DUOC
3. Logo: logo cua truong hoac logo cua nganh suc khoe dai dien
4. Tua de: size: 16 -20 ( BAO CAO THUC TAP TOT NGHIEP)
5. Size: 14 gom
GVHD: ……..
SVTT: ………
LOP: ………..
NIEN KHOA: ……
6.
………., ngay ….. thang …… nam
II. Ten trang tu so 1 den ….
Ten tua de size: 16
Noi dung theo quy dinh: size 13
1. Loi mo dau (trang 1)
2. Mo ta va ve so do quay thuoc, nha thuoc, nhiem vu chuc nang cua mot quay thuoc, nha thuoc theo tieu
chuan GPP (trang 2 - …)
3. Danh muc thuoc thiet yeu ke don co tai co so thuc tap
4. Danh muc thuoc thiet yeu khong ke don co tai co so thuc tap
5. Danh muc thuoc thiet yeu dong y
6. Danh muc thuoc thiet yeu thuc pham chuc nang
III. Mot so nhom thuoc va cac thuoc co trong nhom trong do co kem theo hinh anh hoac vo cua thuoc dien
hinh
1. Ten chung Quoc te
2. Ten biet duoc( neu co)
3. Hoat chat – ham luong
4. Chi dinh
5. Chonh chi dinh
6. Tac dung phu khac
7. Bao quan
8. Hinh anh thuoc dai dien: cat vo thuoc, ken hinh hoac dow hinh tren mang in tuy tung truong hop.
IV. Mot so dang bao che khac:
V. Mot so don thuoc
Liet ke mot so benh thuong gap hoac theo don thuoc cua Bac sy ke toa cho benh nhan
1. Ten BN: …………………., tuoi ……….., gioi tinh: ……………., dia chi (neu co) ………
2. Chuan doan so bo hoac tham kham cua Bac sy
3. Chi dinh toa thuoc cho BN dung gom co:
Ten thuoc( biet duoc)
Ham luong
Don vi( Vien/vi)
Ngay dung
Dung nhu the nao
4. Giai thich cho mot toa thuoc do: ?
VI. Loi ket
VII.
Danh gia noi thuc tap: ( noi thuc tap danh gia, ky, ghi ro ho ten, dong dau (neu co)
VIII.
Nhan xet cua giao vien:
IX. Muc luc
X. Quá trình thực tập và viết báo cáo
1. Thời gian thự tập 1 tháng thì viết báo cáo từ 60- 100 trang
2. Thời gian thự tập trên 1 tháng thì viết báo cáo từ 80- 120 trang
XI. Sinh viên tạo các trang bằng dòng kẻ ( đường nét liền hoặc nét đứt)
XII. Tạo header end footter

...





 ! "!#$ % &
'% &($)$*"% & #+
$"%#,)!%(
-.//0
12#%(#%"(#*% &"3*
45
&6"!77
56777
.%*777
 3 $"%#77
17778777
7
1
 9-
.
+98898:
&**7
-!0;
!00;
4!
1!;
+0

<

-")/
(
4(
1;0
=9
>"80?;
6+0
6+
.0;0
 777777787778:777778777
(0
-( 

"/
!6@
 
!
&A
6.0
6!;;8088
6 B
C+/
C<DEFG;HIDD
JFG;DEIDDK1222
JFG;LDEIDDK>22
C5LMDNO0PQRJS/TUSQV
CMWX
Đề cương báo cáo thực tập nhà thuốc - Trang 2
Đề cương báo cáo thực tập nhà thuốc - Người đăng: Anh Túc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề cương báo cáo thực tập nhà thuốc 9 10 286