Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

Được đăng lên bởi trikhoa9x
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 203 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
I. Hình thức
1. Đề cương nghiên cứu phải được đóng thành quyển có bìa cứng và trang bìa phụ
2. Sử dụng khổ giấy A4 (210 x 297 mm);
3. Định dạng: font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,5 line; lề trái 3cm; lề
trên, lề dưới, lề phải 2cm.
II. Bố cục
1. Trang bìa (mẫu 8);
2. Trang bìa phụ (mẫu 9);
3. Mục lục;
4. Danh mục bảng biểu;
5. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái);
6. Giới thiệu đề tài
7. Nội dung đề cương nghiên cứu
8. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự bảng chữ cái);
9. Phụ lục.
III. Giới thiệu đề tài
Phần giới thiệu đề tài (Mục II.6) được trình bày cụ thể như sau:
GIỚI THIỆU
1. Tên đề tài
2. Loại đề tài (nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu triển khai)
3. Lĩnh vực khoa học (Khoa học tự nhiên và kỹ thuật, Khoa học xã hội và nhân văn,
Khoa học công nghệ, Khoa học giáo dục, Khoa học nông –lâm–ngư nghiệp, Khoa học
kinh tế-tài chính…)
4. Sinh viên chịu trách nhiệm chính: Họ tên, Lớp,Khoa,Năm thứ,Số năm đào tạo
5. Họ tên các sinh viên trong nhóm cùng thực hiện
6. Người hướng dẫn: Học hàm, Học vị, Họ tên, Đơn vị công tác
7. Thời gian thực hiện đề tài: (từ tháng năm đến tháng năm)
IV. Nội dung đề cương
Phần Nội dung đề cương (Mục II.7) gồm 4 phần: Mở đầu, Phương pháp nghiên cứu, Dự
kiến bố cục Báo cáo tổng kết, Kế hoạch thực hiện. Trình bày cụ thể như sau:
NỘI DUNG

1. MỞ ĐẦU
1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Đối tượng – phạm vi nghiên cứu
1.4. Các vấn đề nghiên cứu
1.5. Giả thuyết nghiên cứu
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận
2.2 Vật liệu-phương pháp nghiên cứu
2.3 Dự kiến kết quả đạt được
3. DỰ KIẾN BỐ CỤC CỦA BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI SAU KHI HOÀN THÀNH
Dự kiến bố cục của Báo cáo tổng kết sau khi hoàn thành nghiên cứu (trình bày theo mẫu
quy định) . Trong đó, các Chương được chia nhỏ đến các tiết, mục và tiểu mục cụ thể.
4. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
STT

Thời gian ( từ tháng năm đến
tháng năm)

Người hướng dẫn
(ký, họ và tên)

Xác nhận của Khoa,Bộ môn
(ký tên và đóng dấu)

Nội dung các bước

Dự kiến kết quả đạt
được

Sinh viên chịu trách nhiệm chính
thực hiện đề tài
(ký, họ và tên)

...
Mẫu 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN
I. Hình thức
1. Đề cương nghiên cứu phải được đóng thành quyển có bìa cứng và trang bìa phụ
2. Sử dụng khổ giấy A4 (210 x 297 mm);
3. Định dạng: font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13; paragraph 1,5 line; lề trái 3cm; lề
trên, lề dưới, lề phải 2cm.
II. Bố cục
1. Trang bìa (mẫu 8);
2. Trang bìa phụ (mẫu 9);
3. Mục lục;
4. Danh mục bảng biểu;
5. Danh mục những từ viết tắt (xếp theo thứ tự bảng chữ cái);
6. Giới thiệu đề tài
7. Nội dung đề cương nghiên cứu
8. Tài liệu tham khảo (tên tác giả được xếp theo thứ tự bảng chữ cái);
9. Phụ lục.
III. Giới thiệu đề tài
Phần giới thiệu đề tài (Mục II.6) được trình bày cụ thể như sau:
GIỚI THIỆU
1. Tên đề tài
2. Loại đề tài (nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng hay nghiên cứu triển khai)
3. Lĩnh vực khoa học (Khoa học tự nhiên kỹ thuật, Khoa học hội nhân văn,
Khoa học công nghệ, Khoa học giáo dục, Khoa học nông –lâm–ngư nghiệp, Khoa học
kinh tế-tài chính…)
4. Sinh viên chịu trách nhiệm chính: Họ tên, Lớp,Khoa,Năm thứ,Số năm đào tạo
5. Họ tên các sinh viên trong nhóm cùng thực hiện
6. Người hướng dẫn: Học hàm, Học vị, Họ tên, Đơn vị công tác
7. Thời gian thực hiện đề tài: (từ tháng năm đến tháng năm)
IV. Nội dung đề cương
Phần Nội dung đề cương (Mục II.7) gồm 4 phần: Mở đầu, Phương pháp nghiên cứu, D
kiến bố cục Báo cáo tổng kết, Kế hoạch thực hiện. Trình bày cụ thể như sau:
NỘI DUNG
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN - Trang 2
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN - Người đăng: trikhoa9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN 9 10 176