Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

Được đăng lên bởi Nhung Đoàn
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 774 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
-------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------

Hà Nội, ngày … tháng 4 năm 2015

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN:
Tiếng Việt: QUẢN TRỊ MARKETING
Tiếng Anh: MARKETING MANAGEMENT
Mã học phần:

MKMA002.1

Tổng số tín chỉ: 03TC

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY:
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC:

MARKETING

KINH TẾ HỌC

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:
Học phần giới thiệu cho sinh viên những nền tảng cơ bản về quản trị marketing,
vai trò của quản trị marketing trong một tổ chức, một doanh nghiệp. Trên cơ sở
đó, học phần sẽ đi đến giới thiệu những công việc của nhà quản trị marketing để
đi đến quyết định marketing, như tìm hiểu về thị trường, môi trường marketing
và hành vi khách hàng... Sau đó, học phần sẽ cung cấp cho người học những nội
dung cơ bản của các quyết định marketing, từ các quyết định chiến lược như lựa
chọn thị trường mục tiêu, lựa chọn chiến lược marketing tiếp cận thị trường mục
tiêu đó, đến các chính sách marketing cụ thể: Sản phẩm; Giá cả; Kênh phân phối
và Truyền thông marketing.
Học phần cũng sẽ cung cấp góc nhìn tổng thể về quản trị cả quá trình marketing
của một doanh nghiệp, từ phân tích các cơ hội thị trường, lựa chọn thị trường
mục tiêu, lựa chọn chiến lược marketing và xây dựng các chính sách marketing.
Từ đó, nhà quản trị sẽ xây dựng cơ cấu, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá
các chính sách và chiến lược marketing được áp dụng ở thị trường mục tiêu đã
lựa chọn, đảm bảo thực hiện mục tiêu marketing mà tổ chức đã đặt ra.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
-

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Quản trị marketing: Quản trị
chức năng và hoạt động marketing trong các tổ chức.
Giúp người học hiểu được những công việc cụ thể của người làm marketing và
vận dụng những kỹ năng để quản lý các công việc đó một cách hiệu quả.

-

-

Giúp sinh viên có được khung cơ bản về quá trình quản trị hoạt động marketing
và có khả năng vận dụng kiến thức đó để xây dựng được một Bản Kế hoạch
Chiến lược Marketing cho một tổ chức.
Hướng dẫn sinh viên thực hành xây dựng các chiến lược và chính sách marketing
cho một số doanh nghiệp tiêu biểu tại Việt Nam trên cơ sở những thông tin thị
trường mà sinh viên được yêu cầu thu thập.
Giúp sinh viên có được sự tự tin và thuyết trình được về kết quả nghiên cứu của
mình, đồng thời, rèn luyện được tinh thần làm việc theo nhóm.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
PHÂN BỐ...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------
Hà Nội, ngày … tháng 4 năm 2015
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN:
Tiếng Việt: QUẢN TRỊ MARKETING
Tiếng Anh: MARKETING MANAGEMENT
Mã học phần: MKMA002.1 Tổng số tín chỉ: 03TC
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: MARKETING
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: KINH TẾ HỌC
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:
Học phần giới thiệu cho sinh viên những nền tảng bản về quản trị marketing,
vai trò của quản trị marketing trong một tổ chức, một doanh nghiệp. Trên sở
đó, học phần sẽ đi đến giới thiệu những công việc của nhà quản trị marketing để
đi đến quyết định marketing, như tìm hiểu về thị trường, môi trường marketing
hành vi khách hàng... Sau đó, học phần sẽ cung cấp cho người học những nội
dung bản của các quyết định marketing, từ các quyết định chiến lược như lựa
chọn thị trường mục tiêu, lựa chọn chiến lược marketing tiếp cận thị trường mục
tiêu đó, đến các chính sách marketing cụ thể: Sản phẩm; Giá cả; Kênh phân phối
và Truyền thông marketing.
Học phần cũng sẽ cung cấp góc nhìn tổng thể về quản trị cả quá trình marketing
của một doanh nghiệp, từ phân tích các hội thị trưng, lựa chọn thị trường
mục tiêu, lựa chọn chiến lược marketing và xây dựng các chínhch marketing.
Từ đó, nhà quản trị sẽ xây dựng cấu, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá
các chính sách chiến c marketing được áp dụng thị trường mục tiêu đã
lựa chọn, đảm bảo thực hiện mục tiêu marketing mà tổ chức đã đặt ra.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
- Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Quản trị marketing: Quản trị
chức năng và hoạt động marketing trong các tổ chức.
- Giúp người học hiểu được những công việc cụ thể của người làm marketing và
vận dụng những kỹ năng để quản lý các công việc đó một cách hiệu quả.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY - Người đăng: Nhung Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY 9 10 260