Ktl-icon-tai-lieu

đề cương marketing căn bản

Được đăng lên bởi ktthue2014
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 644 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ CƯƠNG MARRKETING CĂN BẢN
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013
1. Nhận thức về marketing? Phân biệt giữa markeitng truyền thống và
marketing hiện đại?
2. Giải thích sự khác nhau giữa nhu cầu tự nhiên, mong muốn, nhu cầu có khả
năng thanh toán? Sự phân biệt để có ý nghĩa gì đối với doanh nghiệp khi tham gia
thị trường?
3. Các quan điểm định hướng kinh doanh của doanh nghiệp? Sự giống nhau và
khác nhau giữa các quan điểm đó?
4. Môi trường marketing là gì? Những yếu tố cơ bản của môi trường marketing
vi mô?
5. Môi trường marketing là gì? Những yếu tố cơ bản của môi trường marketing
vĩ mô?
6. Thị trường người tiêu dùng? Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi
mua hàng của người tiêu dùng?
7. Trình bày và giải thích quá trình ra quyết định mua hàng của người tiêu
dùng?
8. Thế nào là thị trường tư liệu sản xuất? Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến
quá trình ra quyết định mua hàng tư liệu sản xuất của doanh nghiệp?
9. Thế nào là phân khúc thị trường? Tại sao các doanh nghiệp khi tham gia thị
trường cần thíết phải phân khúc thị trường?
10. Trình bày và giải thích các tiêu chí để phân khúc thị trường?
11. Thế nào là thị trường mục tiêu? Các tiêu chí đánh giá để lựa chọn thị trường
mục tiêu của doanh nghiệp?
12. Thế nào là định vị hàng hoá? Các chiến lược định vị hàng hoá?
13. Sản phẩm hàng hoá là gì? Các cấp độ cấu thành đơn vị sản phẩm hàng hoá?
14. Phân loại sản phẩm hàng hoá? Việc phân loại đó có ý nghĩa gì đối với nhà
quản trị marketing?
15. Các quyết định marketing chủ yếu về nhãn hiệu hàng hoá?
16. Các quyết định marketing về bao gói sản phẩm?
17. Thế nào là chu kỳ sản phẩm? Các giai đoạn và đặc trưng của từng giai đoạn
trong chu kỳ sống sản phẩm?
18. Tại sao các doanh nghiệp khi tham gia thị trường cần tạo sự khác biêt hoá
sản phẩm của doanh nghiệp? Những biến cơ bản của doanh nghiệp có thể sử dụng
để tạo sự khác biệt hoá sản phẩm?
19. Thế nào là sản phẩm mới? Quá trình thiết kế sản phẩm mới của doanh
nghiệp?
20. Thế nào là giá cả hàng hoá? Trình bày và giải thích vai trò của giá cả trong
họat động SXKD ?
21. Trình bày và giải thích những yếu tố cơ bản trong doanh nghiệp ảnh hưởng
đến quyết định giá cả hàng hoá?
22. Trình bày và giải thích những yếu tố cơ bản bên ngoài doanh nghiệp ảnh
hưởng đến quyết định giá cả hàng hoá?

23. Trình bày những nét cơ bản về các kiểu chiến lược giá trong doanh nghiệp?
24. Thế nào là người trung gian? Tại sao trong phân phối cấn thiết phải có các tổ
chức trung gian tham gia?
25. Thế nào là kênh phân phối? Vai trò và chức năng của k...
ĐỀ CƯƠNG MARRKETING CĂN BẢN
HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2012 - 2013
1. Nhận thức về marketing? Phân biệt giữa markeitng truyền thống
marketing hiện đại?
2. Giải thích sự khác nhau giữa nhu cầu tự nhiên, mong muốn, nhu cầu khả
năng thanh toán? Sự phân biệt để ý nghĩa đối với doanh nghiệp khi tham gia
thị trường?
3. Các quan điểm định hướng kinh doanh của doanh nghiệp? Sự giống nhau
khác nhau giữa các quan điểm đó?
4. Môi trường marketing là gì? Những yếu tố bản của môi trường marketing
vi mô?
5. Môi trường marketing là gì? Những yếu tố bản của môi trường marketing
vĩ mô?
6. Thị trường người tiêu dùng? Những yếu tố bản ảnh hưởng đến nh vi
mua hàng của người tiêu dùng?
7. Trình bày giải thích quá trình ra quyết định mua hàng của người tiêu
dùng?
8. Thế nào thị trường liệu sản xuất? Những yếu tố bản ảnh hưởng đến
quá trình ra quyết định mua hàng tư liệu sản xuất của doanh nghiệp?
9. Thế nào phân khúc thị trường? Tại sao các doanh nghiệp khi tham gia thị
trường cần thíết phải phân khúc thị trường?
10.Trình bày và giải thích các tiêu chí để phân khúc thị trường?
11.Thế nào thị trường mục tiêu? Các tiêu chí đánh giá để lựa chọn thị trường
mục tiêu của doanh nghiệp?
12.Thế nào là định vị hàng hoá? Các chiến lược định vị hàng hoá?
13.Sản phẩm hàng hoá là gì? Các cấp độ cấu thành đơn vị sản phẩm hàng hoá?
14.Phân loại sản phẩm hàng hoá? Việc phân loại đó ý nghĩa đối với nhà
quản trị marketing?
15.Các quyết định marketing chủ yếu về nhãn hiệu hàng hoá?
16.Các quyết định marketing về bao gói sản phẩm?
17.Thế o chu kỳ sản phẩm? Các giai đoạn đặc trưng của từng giai đoạn
trong chu kỳ sống sản phẩm?
18.Tại sao các doanh nghiệp khi tham gia thị trường cần tạo sự khác biêt hoá
sản phẩm của doanh nghiệp? Những biến bản của doanh nghiệp thể sử dụng
để tạo sự khác biệt hoá sản phẩm?
19.Thế o sản phẩm mới? Quá trình thiết kế sản phẩm mới của doanh
nghiệp?
20.Thế nào giá cả hàng hoá? Trình bày giải thích vai trò của giá cả trong
họat động SXKD ?
21. Trình bày giải thích những yếu tố bản trong doanh nghiệp ảnh hưởng
đến quyết định giá cả hàng hoá?
22.Trình bày giải thích những yếu tố bản bên ngoài doanh nghiệp ảnh
hưởng đến quyết định giá cả hàng hoá?
đề cương marketing căn bản - Trang 2
đề cương marketing căn bản - Người đăng: ktthue2014
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề cương marketing căn bản 9 10 747