Ktl-icon-tai-lieu

Đề cương Môn học Kỹ thuật Truyền số liệu

Được đăng lên bởi vinhkiemtailieu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1886 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM
Khoa: Khoa Công nghệ Thông tin
Bộ môn: Kỹ thuật Máy tính

Tp HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2006
-------oOo-------

Đề cương Môn học

Kỹ thuật Truyền số liệu
(Data and Computer Communications)
Mã số MH: . . . . . .
Số tín chỉ:

4(2.2.6)

Môn tiên quyết:

không có

Môn học trước:

không có

Môn song hành:

không có

Các ghi chú khác:

không có

Nội dung tóm tắt môn học:
Cung cấp các khái niệm về truyền số liệu, mô hình truyền số liệu OSI. Môn này được chia
làm 2 phần. Phần 1 tập trung trình bày các kiến thức liên quan đến lớp 1 (vật lý) và lớp 2 (liên kết dữ
liệu) của mô hình OSI như các môi trường truyền số liệu và bản chất của tín hiệu được truyền, kỹ
thuật ghép/tách kênh, các kỹ thuật phát hiện và sửa sai, các kỹ thuật điều khiển dòng dữ liệu và các
nghi thức điều khiển kết nối dữ liệu. Phần 2 trình bày và phân tích các kỹ thuật truyền thông qua
mạng: các mô hình mạng truyền thông, mạng chuyển mạch mạch điện, mạng chuyển mạch gói,
mạng truyền dữ liệu X.25, các nghi thức truyền dẫn Frame-Relay và ATM.

Course outline:
Provide the concepts in data communication, error detect and correction, protocols of data
communication. Introduce and analyse techniques usually used on communication network:
communication networks, circuit switching, message switching, package switching and their
performances.

Tài liệu tham khảo:
[1]

Tập slide bài giảng, TS. Đinh Đức Anh Vũ, 2005.

[2]

Data and Computer Communication, William Stallings, Seventh Edition, Pearson
Education International, 2004.

[3]

Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fred Halsall, Third Edition,
Addition Wesley publishing company, 1992.

Cán bộ phụ trách môn học:
•
•
•

TS. Đinh Đức Anh Vũ
KS. Phạm Hoàng Anh
KS. Bùi Văn Hiếu

- K.CNTT
- K.CNTT
- K.CNTT

Nội dung chi tiết:
1

Chương 1. Tổng quan về truyền số liệu và mạng truyền số liệu
1.1

Mô hình giao tiếp

1.2

Truyền số liệu

1.3

Mạng truyền số liệu

1.4

Kiến trúc giao thức

Chương 2. Truyền dẫn số liệu
2.1

Khái niệm và thuật ngữ

2.2

Truyền dẫn dữ liệu tương tự và dữ liệu số

2.3

Suy hao đường truyền

2.4

Dung lượng kênh truyền

2.5

Môi trường truyền dẫn có định hướng

2.6

Truyền dẫn không dây

2.7

Lan truyền không dây

2.8

Truyền đường thẳng (light-of-sight)

Chương 3. Kỹ thuật mã hóa tín hiệu
3.1

Dữ liệu số, tín hiệu số

3.2

Dữ liệu số, tín hiệu tương tự

3.3

Dữ liệu tương tự, tín hiệu số

3.4

Dữ liệu tương tự, tín hiệu tương tự

Chương 4. Kỹ thuật truyền dữ liệu số
4.1

Truyền bất đồng b...
1
ĐH Bách Khoa – ĐHQG TP. HCM Tp HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2006
Khoa: Khoa Công ngh Thông tin -------oOo-------
B môn: K thut Máy tính
Đề cương Môn hc
K thut Truyn s liu
(Data and Computer Communications)
Mã s MH: . . . . . .
S tín ch: 4(2.2.6)
Môn tiên quyết:
không
Môn hc trước:
không
Môn song hành:
không
Các ghi chú khác:
không
Ni dung tóm tt môn hc:
Cung cp các khái nim v truyn s liu, mô hình truyn s liu OSI. Môn này được chia
làm 2 phn. Phn 1 tp trung trình bày các kiến thc liên quan đến lp 1 (vt lý) và lp 2 (liên kết d
liu) ca mô hình OSI như các môi trường truyn s liu và bn cht ca tín hiu được truyn, k
thut ghép/tách kênh, các k thut phát hin và sa sai, các k thut điu khin dòng d liu và các
nghi thc
điu khin kết ni d liu. Phn 2 trình bày và phân tích các k thut truyn thông qua
mng: các mô hình mng truyn thông, mng chuyn mch mch đin, mng chuyn mch gói,
mng truyn d liu X.25, các nghi thc truyn dn Frame-Relay và ATM.
Course outline:
Provide the concepts in data communication, error detect and correction, protocols of data
communication. Introduce and analyse techniques usually used on communication network:
communication networks, circuit switching, message switching, package switching and their
performances.
Tài liu tham kho:
[1] Tp slide bài ging, TS. Đinh Đức Anh Vũ, 2005.
[2] Data and Computer Communication, William Stallings, Seventh Edition, Pearson
Education International, 2004.
[3] Data Communications, Computer Networks and Open Systems, Fred Halsall, Third Edition,
Addition Wesley publishing company, 1992.
Cán b ph trách môn hc:
TS. Đinh Đức Anh Vũ - K.CNTT
KS. Phm Hoàng Anh - K.CNTT
KS. Bùi Văn Hiếu - K.CNTT
Ni dung chi tiết:
Đề cương Môn học Kỹ thuật Truyền số liệu - Trang 2
Đề cương Môn học Kỹ thuật Truyền số liệu - Người đăng: vinhkiemtailieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề cương Môn học Kỹ thuật Truyền số liệu 9 10 885