Ktl-icon-tai-lieu

đề cương ôn nguyên lý

Được đăng lên bởi Thu Giang
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 292 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ
NGHĨA MÁC-LÊNIN
- Đề thi 150 phút
- Đề gồm hai phần:
+ Phần 1 trắc nghiệm kết hợp với tự luận ngắn: Những nhận định sau
đúng hay sai giải thích ngắn gọn tại sao.
+ Phần 2: Tự luận.
- Mỗi phần 5 điểm ( Phần trắc nghiệm đúng, sai : 0,5 đ; giải thích 0,5 đ.
Phần tự luận 5 điểm)
- Nội dung
Phần thi tự luận + Trắc nghiệm (Phần này hỏi thi tự luận và cả trác
nghiệm ngắn)
1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và
mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
2. Hai nguyên lý, ba quy luật, 6 cặp phạm trù cơ bản phép biện chứng
duy vật.
3. Quan điểm của Mác – Lenin về bản chất của nhận thức. Thực tiễn và
vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
4. Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX, QHSX
5. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội, mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý
thức xã hội
( P/s : đây là toàn bộ nội dung trong đề cương ôn thi tốt nghiệp môn
nguyên lý của bọn em, note : không có đề cương làm rồi…)

...
NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ
NGHĨA MÁC-LÊNIN
- Đề thi 150 phút
- Đề gồm hai phần:
+ Phần 1 trắc nghiệm kết hợp với tự luận ngắn: Những nhận định sau
đúng hay sai giải thích ngắn gọn tại sao.
+ Phần 2: Tự luận.
- Mỗi phần 5 điểm ( Phần trắc nghiệm đúng, sai : 0,5 đ; giải thích 0,5 đ.
Phần tự luận 5 điểm)
- Nội dung
Phần thi tự luận + Trắc nghiệm (Phần này hỏi thi tự luận và cả trác
nghiệm ngắn)
1. Quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và
mối quan hệ giữa vật chất và ý thức.
2. Hai nguyên lý, ba quy luật, 6 cặp phạm trù cơ bản phép biện chứng
duy vật.
3. Quan điểm của Mác – Lenin về bản chất của nhận thức. Thực tiễn và
vai trò của thực tiễn đối với nhận thức
4. Mối quan hệ biện chứng giữa LLSX, QHSX
5. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội, mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý
thức xã hội
( P/s : đây là toàn bộ nội dung trong đề cương ôn thi tốt nghiệp môn
nguyên lý của bọn em, note : không có đề cương làm rồi…)
đề cương ôn nguyên lý - Người đăng: Thu Giang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đề cương ôn nguyên lý 9 10 877