Ktl-icon-tai-lieu

đề cương tự học.

Được đăng lên bởi trungduckttm
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 911 lần   |   Lượt tải: 1 lần
đề cương này giúp chúng ta tự học tốt hơn
CHƯƠNG MỞ ĐẦU
ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh


 !"#$#%&'!#()
*+,+-
2. Đi tưng và nhim v ca môn hc tưng H Chí Minh
+.$/0
12$/
340
534
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Cơ sở phương pháp luận (phân tích nội dung từng phương pháp)
+6!72!89$":;.!3<7+=
>+2?9@3<:;A)AB;AC3D9@
>+2?A(8EF4?
&>+2?7<&3<$
G>+2?HI+3<J?
H/J0JK3D9@,2L7,+
2. Các phương pháp cụ thể
+'JJA(8EFAM
'JJA<
III. Ý NGHĨA CỦA VIỆC HỌC TẬP MÔN HỌC TƯỞNG HỒ CHÍ
MINH VỚI SINH VIÊN
1. Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác
2. Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng rèn luyện bản lĩnh chính
trị
đề cương tự học. - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
đề cương tự học. - Người đăng: trungduckttm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
đề cương tự học. 9 10 916