Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị bảo lảnh

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 155 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc

-------------------------..............., ngày ..... tháng ........ năm …...

ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH
Kính gửi: Ngân hàng ..........................................................................................................
1. Tên đơn vị:.................................................................................................................................
2. Địa chỉ:............................................................ Tel....................................................................
3. Đăng ký kinh doanh số............................do...................................cấp ngày....../......./......
4. Ngành nghề kinh doanh:............................................................................................................
5. Người đại diện:.....................................................Chức vụ:......................................................
6. Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VNĐ............................................ mở tại.................................
Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.................................. mở tại....................................
Đề nghị được Ngân Hàng bảo lãnh.
- Loại bảo lãnh:..............................................................................................................................
- Mục đích bảo lãnh:......................................................................................................................
- Bên nhận bảo lãnh:......................................................................................................................
- Trị giá bảo lãnh...........................................................................................................................
- Thời hạn bảo lãnh:............................ngày/tháng từ ngày ....../...../......đến hết
ngày ...../....../.......
- Phí bảo lãnh:................................................................................................................................
- Hình thức đảm bảo cho bảo lãnh:................................................................................................
+ Ký quỹ:................................... VND tương đương ....... % giá trị thư bảo lãnh
+ Giá trị tài sản đảm bảo:..............................................................................................................
- Các tài liệu đính kèm gồm:

+...................................................
CỘNG H HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - Hạnh phúc
--------------------------
..............., ngày ..... tháng ........ năm …...
ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH
Kính gửi: Ngân hàng ..........................................................................................................
1. Tên đơn vị:.................................................................................................................................
2. Địa chỉ:............................................................ Tel....................................................................
3. Đăng ký kinh doanh số............................do...................................cấp ngày......
/......./......
4. Ngành nghề kinh doanh:............................................................................................................
5. Người đại diện:.....................................................Chức vụ:......................................................
6. Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng VNĐ............................................ mở tại.................................
Số hiệu tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ.................................. mở tại....................................
Đề nghị được Ngân Hàng bảo lãnh.
- Loại bảo lãnh:..............................................................................................................................
- Mục đích bảo lãnh:......................................................................................................................
- Bên nhận bảo lãnh:......................................................................................................................
- Trị g bảo lãnh...........................................................................................................................
- Thời hạn bảo lãnh:............................ngày/tháng từ ngày ....../...../......đến hết
ngày ...../....../.......
- Phí bảo lãnh:................................................................................................................................
- Hình thức đảm bảo cho bảo lãnh:................................................................................................
+ Ký quỹ:................................... VND tương đương ....... % g trị thư bảo lãnh
+ G trị tài sản đảm bảo:..............................................................................................................
- Các tài liệu đính kèm gồm:
+...........................................................................................................................................
+...........................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết chấp hành đầy đủ những quy định trong Quy chế bảo lãnh ngân hàng, ban
hành m theo quyết định số 283/2000/QĐ-NHNN14 ngày 25/08/2000 của Thống đốc Ngân
hàng nhà nước các quy định của …….. Nếu u cầu khiếu nại gì về việc chúng tôi vi
Đề nghị bảo lảnh - Trang 2
Đề nghị bảo lảnh - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề nghị bảo lảnh 9 10 262