Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ, HÀNG HÓA

Được đăng lên bởi vipximang
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 871 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ, HÀNG HÓA
Ngày đề nghị:…16/08/2014…………………………….
Bộ phận:IT

Người đề nghị:Phùng Kim Hoàn
Thông tin kỹ thuật
STT

Tên vật tư / hàng hóa

Mã vật tư
(Nếu có)

Số lượng

Đơn vị tính

Quy cách (Nếu có)

1

Cáp đồng trục

Mới

10

m

2

Đầu nối cáp đồng trục

Mới

2

c

Mới

5

c

3

Ốc vít

Mục đích sử dụng

Lắp đặt camera cho phòng bảo hành

Thời hạn yêu cầu giao hàng:
Ghi chú:

BM120-VHC

Lập/ Đề nghị

Kiểm tra

Xác nhận

22.12.2012/00

ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ, HÀNG HÓA

Ngày đề nghị:…16/08/2014…………………………….
Bộ phận:IT

Lý do đề nghị

Ghi chú

Vì phòng bảo hành đã ngăn làm 2 phòng ,
nên phải chuyển lại camera cho phòng bảo
hành

Chi phí tạm tính :150.000 vnd

Phê duyệt

BM120-VHC

22.12.2012/00

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ DUYỆT NCC
Ngày đề nghị

Đề nghị

Kiểm tra

Số tiếp nhận

P. KS-KTNB

Người đề nghị
Người tiếp nhận
Hồ sơ kèm theo:
Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Xác nhận

Tên tài liệu / hồ sơ kèm theo
Báo cáo lựa chọn NCC (BM05)
Báo giá của các NCC
Mẫu hàng hóa
Biên bản/ bản kết quả thử nghiệm chất lượng hàng hóa
Bản vẽ chi tiết (Có xác nhận của lãnh đạo phê duyệt)
Dự toán
Đề nghị cấp vật tư / hàng hóa
Kế hoạch cấp vật tư / hàng hóa

Số lượng
1
3
3
2
1
1
1
1

Thời gian đề nghị trả lời: ……. giờ ……. ngày …..../ …../ ….
KS-KTNB

Ý kiến xem xét lần 1 của KS-KTNB

Ngày:
KS-KTNB

Ngày:
Ý kiến xem xét lần 2 của KS-KTNB

Ngày:

NV MH

Ngày:

Ý kiến phê duyệt của Tổng Giám Đốc / Người được ủy quyền

BM08-QT11EW

NV MH

Trang3/4

Phê duyệt

7/1/2011

BM08-QT11EW

Trang4/4

7/1/2011

...
BM120-VHC 22.12.2012/00
ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ, HÀNG HÓA
Ngày đề nghị:…16/08/2014…………………………….
Người đề nghị:Phùng Kim Hoàn
Bộ phận:IT
STT Tên vật tư / hàng hóa
Thông tin kỹ thuật
Số lượng Đơn vị tính Mục đích sử dụng
Quy cách (Nếu có)
1 Cáp đồng trục Mới 10 m
Lắp đặt camera cho phòng bảo hành2 Đầu nối cáp đồng trục Mới 2 c
3 Ốc vít Mới 5 c
Thời hạn yêu cầu giao hàng:
Ghi chú: Lập/ Đề nghị Kiểm tra Xác nhận
Mã vật tư
(Nếu có)
ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ, HÀNG HÓA - Trang 2
ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ, HÀNG HÓA - Người đăng: vipximang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ, HÀNG HÓA 9 10 434