Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án Xây dựng mới trung tâm thể thao xã Thọ Vực

Được đăng lên bởi ledinhnam-thanhhoa
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 952 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỌ VỰC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12/VB-UBND
V/v: Đề nghị chấp thuận chủ
trương, địa điểm thực hiện dự
án Xây dựng mới trung tâm
thể thao xã Thọ Vực

Thọ Vực, ngày 19 tháng 5 năm 2014

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Luật Đầu tư năm 2005, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Căn cứ Quyết định số: 599/2013/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương, địa
điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất thể thực
hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
UBND xã Thọ Vực trình UBND Tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa
điểm lập và thực hiện dự án Xây dựng mới trung tâm thể thao theo các nội dung sau:
1. Tên dự án: Xây dựng trung tâm thể thao xã Thọ Vực
2. Quy mô dự án: Xây dựng mới
3. Địa điểm xây dựng: Tại Thôn 7 – Xã Thọ Vực – Huyện Triệu Sơn - Tỉnh
Thanh Hóa.
Ranh giới vị trí khu đất cụ thể như sau:
- Phía Đông giáp đất canh tác;
- Phía Tây giáp đường liên thôn;
- Phía Nam giáp đất canh tác;
- Phía Bắc giáp đường thôn.
4. Nhu cầu sử dụng đất: 9.129 m2.
5. Tổng vốn đầu tư: 2.200.000.000.đồng
Nguồn vốn:

- Vốn từ ngân sách xã : 1.500.000.000 đồng (Ngân sách xã lấy từ việc đấu giá
quyền sử dụng đất)
- Vốn vay và huy động hợp pháp khác: 700.000.000 đồng
6. Tiến độ thực hiện dự án: Trong quý III và quý IV năm 2014
- Ngày khởi công: 01/07/2014
- Ngày hoàn thành: 30/10/2014
7. Phương thức giao hoặc thuê đất (nhà đầu tư đề xuất):
- Thu hồi đất và đền bù theo quy định của Nhà nước.
8. Cam kết của nhà đầu tư (về tiến độ thực hiện dự án, về nộp tiền sử dụng đất
hoặc thuê đất, chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường...)
Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp
luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;
Các cam kết khác: Khi thi công công trình đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm,
không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến công trình khác, đồng thời cải tạo
các loại đất khác để trả lại đất lúa đã chuyển mục đích sử dụng.
9. Các đề xuất khác của nhà đầu tư (nếu có)
UBND xã Thọ Vực đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét chấp thuận chủ
trương và địa điểm thực hiện dự án đầu tư theo các nội dung nêu trên.
CHỦ TỊCH

BÙI ANH ĐỨC

...
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
THỌ VỰC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 12/VB-UBND
V/v: Đề nghị chấp thuận chủ
trương, địa điểm thực hiện dự
án Xây dựng mới trung tâm
thể thao xã Thọ Vực
Thọ Vực, ngày 19 tháng 5 năm 2014
Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa.
Căn cứ Luật Đầu năm 2005, Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư;
Căn cứ Quyết định số: 599/2013/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương, địa
điểm đầu tư, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất thể thực
hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;
Căn cứ Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đất đai.
UBND Thọ Vực trình UBND Tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa
điểm lập và thực hiện dự án Xây dựng mới trung tâm thể thao theo các nội dung sau:
1. Tên dự án: Xây dựng trung tâm thể thao xã Thọ Vực
2. Quy mô dự án: Xây dựng mới
3. Địa điểm xây dựng: Tại Thôn 7 Thọ Vực Huyện Triệu Sơn - Tỉnh
Thanh Hóa.
Ranh giới vị trí khu đất cụ thể như sau:
- Phía Đông giáp đất canh tác;
- Phía Tây giáp đường liên thôn;
- Phía Nam giáp đất canh tác;
- Phía Bắc giáp đường thôn.
4. Nhu cầu sử dụng đất: 9.129 m
2
.
5. Tổng vốn đầu tư: 2.200.000.000.đồng
Nguồn vốn:
Đề nghị chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án Xây dựng mới trung tâm thể thao xã Thọ Vực - Trang 2
Đề nghị chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án Xây dựng mới trung tâm thể thao xã Thọ Vực - Người đăng: ledinhnam-thanhhoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề nghị chấp thuận chủ trương, địa điểm thực hiện dự án Xây dựng mới trung tâm thể thao xã Thọ Vực 9 10 835