Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị có ý kiến chỉ đạo thực hiện phương án tách chuyển chi nhánh H36 thành công ty cổ phần

Được đăng lên bởi Linh Linh
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 587 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP H36
CV số:……………………
V/v: Đề nghị có ý kiến chỉ đạo thực hiện
phương án tách chuyển chi nhánh H36 thành
công ty cổ phần
Kính gửi:

-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày…. tháng ….năm 2015

Thanh tra Bộ công thương
Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam
Công ty TNHH MTV xây lắp hóa chất

Thực hiện phương án tách chuyển chi nhánh công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất H36 (chi nhánh H36) để thành lập Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp H36, tháng 4 năm 2013
đại hội cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp H36 đã được tiến
hành.
Theo đó, đại hội cổ đông thông qua điều lệ công ty và bầu ông Nguyễn Văn Ngọc làm
Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty; các ông Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Lâm
làm phó tổng giám đốc và hoàn thiện chức danh các phòng ban công ty.
Tuy nhiên, cho đến nay việc bàn giao các nội dung theo phương án tách chuyển chi
nhánh H36 đã được phê duyệt vẫn chưa được hoàn tất.
Ngày 24/12/2014 tại Văn phòng công ty TNHH MTV xây lắp hóa chất (Số 5, Láng Hạ,
Đống Đa, Hà Nội) đã có cuộc họp giữa:
- Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa chất;
- Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp H36;
- Đại diện của chi nhánh Công ty TNHH NN MTV xây lắp hóa chất H36.
Tham dự cuộc họp gồm có chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và các phòng
ban liên quan của các công ty.
Cuộc họp chưa thống nhất được một số nội dung trong dự thảo biên bản bàn giao nên
ngay sau cuộc họp Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp H36 đã gửi nội dung cuộc họp qua thư
điện tử đến Công ty TNHH MTV xây lắp hóa chất về các nội dung đã thống nhất và chưa
thống nhất. Cho đến nay Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp H36 chưa nhận được thông tin
phản hồi từ phía công ty TNHH MTV xây lắp hóa chất.
Xuất phát từ quyền lợi của các bên liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc
biệt là nhằm ổn định đời sống, thu nhập cho 37 cán bộ công nhân viên và gia đình họ theo
phương án tách chuyển. Nhất là chính sách hưu trí cho một số đồng chí đã đến tuổi nghỉ hưu,
vượt quá tuổi nghỉ hưu vẫn chưa được nhận quyền lợi hưu trí chính đáng theo quy định của
pháp luật.
Bằng văn bản này Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp H36, đại diện của chi nhánh H36
gửi đến quý cơ quan mong mỏi Thanh tra – Bộ công thương, lãnh đạo công ty Cổ phần xây
dựng công nghiệp Việt Nam xem xét để có ý kiến chỉ đạo và đề nghị công ty TNHH MTV Xây
lắp hóa chất cùng chúng tôi sớm bàn bạc để thống nhất các khoản mục bàn giao về các lĩnh
vực:
1. Hồ sơ ...
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP H36
CV số:……………………
V/v: Đề nghị ý kiến chỉ đạo thực hiện
phương án tách chuyển chi nhánh H36 thành
công ty cổ phần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày…. tháng ….năm 2015
Kính gửi: - Thanh tra Bộ công thương
- Tổng công ty cổ phần xây dựng công nghiệp Việt Nam
- Công ty TNHH MTV xây lắp hóa chất
Thực hiện phương án ch chuyển chi nhánh công ty TNHH MTV Xây lắp hóa chất -
H36 (chi nhánh H36) để thành lập Công ty cổ phần đầu xây lắp H36, tháng 4 năm 2013
đại hội cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần đầu y lắp H36 đã được tiến
hành.
Theo đó, đại hội cổ đông thông qua điều lệ công ty bầu ông Nguyễn Văn Ngọc làm
Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty; các ông Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Văn Lâm
làm phó tổng giám đốc và hoàn thiện chức danh các phòng ban công ty.
Tuy nhiên, cho đến nay việc bàn giao các nội dung theo phương án tách chuyển chi
nhánh H36 đã được phê duyệt vẫn chưa được hoàn tất.
Ngày 24/12/2014 tại Văn phòng công ty TNHH MTV xây lắp hóa chất (Số 5, Láng Hạ,
Đống Đa, Hà Nội) đã có cuộc họp giữa:
- Công ty TNHH MTV Xây lắp Hóa chất;
- Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp H36;
- Đại diện của chi nhánh Công ty TNHH NN MTV xây lắp hóa chất H36.
Tham dự cuộc họp gồm có chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và các phòng
ban liên quan của các công ty.
Cuộc họp chưa thống nhất được một số nội dung trong dự thảo biên bản bàn giao nên
ngay sau cuộc họp Công ty cổ phần đầu xây lắp H36 đã gửi nội dung cuộc họp qua thư
điện tử đến Công ty TNHH MTV xây lắp hóa chất về c nội dung đã thống nhất chưa
thống nhất. Cho đến nay Công ty cổ phần đầu xây lắp H36 chưa nhận được thông tin
phản hồi từ phía công ty TNHH MTV xây lắp hóa chất.
Xuất phát từ quyền lợi của các bên liên quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc
biệt nhằm ổn định đời sống, thu nhập cho 37 cán bộ công nhân viên gia đình họ theo
phương ánch chuyển. Nhất chính sách hưu trí cho một sđồng chí đã đến tuổi nghỉ hưu,
vượt quá tuổi nghỉ hưu vẫn chưa được nhận quyền lợi hưu trí chính đáng theo quy định của
pháp luật.
Bằng văn bản này Công ty cổ phần đầu xây lắp H36, đại diện của chi nhánh H36
gửi đến quý quan mong mỏi Thanh tra Bộ công thương, lãnh đạo công ty Cổ phần xây
dựng công nghiệp Việt Nam xem xét để có ý kiến chỉ đạo và đề nghị công ty TNHH MTV Xây
lắp hóa chất cùng chúng tôi sớm bàn bạc để thống nhất các khoản mục bàn giao về các lĩnh
vực:
1. Hồ cán bộ công nhân viên (37 cán bộ công nhân viên) các giấy tờ liên quan đến
việc thực hiện các chế độ hưu trí, trợ cấp….cho công nhân viên tách chuyển khi thành lập công
ty cổ phần.
2. Bàn giao nhận mặt bằng trong đó mặt bằng 20.000m2 đất tại xóm 6, Đông Ngạc,
Từ Liêm, Nội theo phương án giao cho công ty cổ phần đầu xây lắp H36 tiếp quản
làm trụ sở mới.
Đề nghị có ý kiến chỉ đạo thực hiện phương án tách chuyển chi nhánh H36 thành công ty cổ phần - Trang 2
Đề nghị có ý kiến chỉ đạo thực hiện phương án tách chuyển chi nhánh H36 thành công ty cổ phần - Người đăng: Linh Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề nghị có ý kiến chỉ đạo thực hiện phương án tách chuyển chi nhánh H36 thành công ty cổ phần 9 10 723