Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị công nhận skkn

Được đăng lên bởi lamhaihighschool
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 763 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------------------Lâm hải, ngày 16 tháng 4 năm 2012

ĐỀ NGHỊ
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
- Kính gửi: Hội đồng xét, công nhận sáng kiến Phòng GD&ĐT Năm Căn.
- Đơn vị công tác: Trường THCS Xã Lâm Hải.
- Tên cá nhân: Phạm Vũ Ân.
Đề nghị hội đồng công nhận sáng kiến năm 2013 như sau :
Tên sáng kiến: Cách tạo vòng lặp và viết qui trình giải toán có hổ trợ MTCT
1. Sự cần thiết lí ( lí do nghiên cứu):
Trong những năm qua việc sử dụng máy tính cầm tay(MTCT) được sử dụng
rộng rãi trong học tập, thi cử. Máy tính cầm tay đã giúp cho học sinh rất nhiều
trong việc tính toán và giải các bài tập không thể giải bằng tay.
Một trong những dạng bài tập ở trong chương trình THCS có thể dùng
MTCT để giải dạng toán liên quan đến “ cách tạo vòng lập và viết qui trình
giải toán có sự hỗ trợ máy tính cầm tay “.mà hầu hết các cuộc thi giải toán trên
MTCT ở vòng huyện, tỉnh đều có.
Trong thực tế, khi bồi dưỡng các em trong đội tuyển học sinh giỏi sử dụng
MTCT để dạy về giải toán liên quan đến “ cách tạo vòng lập và viết qui trình
giải toán có sự hỗ trợ máy tính cầm tay “thì phần lớn các em nắm được kiến
thức nhưng sau đó việc vận dụng, cũng như kĩ năng trình bày bài giải chưa hợp
lý, chính xác. Vì vậy tôi nhận thấy giúp cho các em học sinh có kĩ năng sử dụng
để giải dạng toán liên quan đến “ cách tạo vòng lập và viết qui trình giải toán
có sự hỗ trợ máy tính cầm tay “ cách thành thạo và chính xác là hết sức cần
thiết.
Là một giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi trên máy tính cầm tay, tôi luôn đạt
câu hỏi cho mình là làm thế nào để cho học sinh nắm được cách giải các bài toán
liên quan đến “ cách tạo vòng lập và viết qui trình giải toán có sự hỗ trợ máy
tính cầm tay “.
Với kinh nghiệm của bản thân, thực tế giảng dạy cùng với sự học hỏi đồng
nghiệp tôi xin được đưa ra dạng toán liên quan đến “ cách tạo vòng lập và viết
qui trình giải toán có sự hỗ trợ máy tính cầm tay “.
3.Nội dung cơ bản của sáng kiến
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1) Cơ sở lí luận
2) Cơ sở thực tiễn
* Đối với giáo viên:.
* Đối với học sinh:
PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Các giải pháp thực hiện
1. Giải pháp 1:.
2. Giải pháp 2:
3. Giải pháp 3:.
II. Biện pháp tổ chức thực hiện .
III. Các dạng bài tập sử dụng vòng lập và viết quy trình
1.Tính giá trị của biểu thức
2.Các bài tập của dãy số
PHẦN III. KẾT LUẬN
4.Phạm vi áp dụng:
đã được áp dụng rộng rãi đến các học sinh lớp 8, 9 và các giáo viên giảng dạy
bộ môn toán của trường ngày từ đầu năm học của các năm năm ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------------------
Lâm hải, ngày 16 tháng 4 năm 2012
ĐỀ NGHỊ
CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
- Kính gửi: Hội đồng xét, công nhận sáng kiến Phòng GD&ĐT Năm Căn.
- Đơn vị công tác: Trường THCS Xã Lâm Hải.
- Tên cá nhân: Phạm Vũ Ân.
Đề nghị hội đồng công nhận sáng kiến năm 2013 như sau :
Tên sáng kiến: Cách tạo vòng lặp và viết qui trình giải toán có hổ trợ MTCT
1. Sự cần thiết lí ( lí do nghiên cứu):
Trong những năm qua việc sử dụng máy tính cầm tay(MTCT) được sử dụng
rộng rãi trong học tập, thi cử. Máy tính cầm tay đã giúp cho học sinh rất nhiều
trong việc tính toán và giải các bài tập không thể giải bằng tay.
Một trong những dạng bài tập ở trong chương trình THCS có thể dùng
MTCT để giải dạng toán liên quan đến “ cách tạo vòng lập và viết qui trình
giải toán có sự hỗ trợ máy tính cầm tay “.mà hầu hết các cuộc thi giải toán trên
MTCT ở vòng huyện, tỉnh đều có.
Trong thực tế, khi bồi dưỡng các em trong đội tuyển học sinh giỏi sử dụng
MTCT để dạy về giải toán liên quan đến “ cách tạo vòng lập và viết qui trình
giải toán có sự hỗ trợ máy tính cầm tay “thì phần lớn các em nắm được kiến
thức nhưng sau đó việc vận dụng, cũng như kĩ năng trình bày bài giải chưa hợp
lý, chính xác. Vì vậy tôi nhận thấy giúp cho các em học sinh có kĩ năng sử dụng
để giải dạng toán liên quan đến “ cách tạo vòng lập và viết qui trình giải toán
có sự hỗ trợ máy tính cầm tay “ cách thành thạo và chính xác là hết sức cần
thiết.
Là một giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi trên máy tính cầm tay, tôi luôn đạt
câu hỏi cho mình là làm thế nào để cho học sinh nắm được cách giải các bài toán
liên quan đến “ cách tạo vòng lập và viết qui trình giải toán có sự hỗ trợ máy
tính cầm tay “.
Với kinh nghiệm của bản thân, thực tế giảng dạy cùng với sự học hỏi đồng
nghiệp tôi xin được đưa ra dạng toán liên quan đến “ cách tạo vòng lập và viết
qui trình giải toán có sự hỗ trợ máy tính cầm tay “.
3.Nội dung cơ bản của sáng kiến
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
1) Cơ sở lí luận
2) Cơ sở thực tiễn
* Đối với giáo viên:.
* Đối với học sinh:
PHẦN II : GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Đề nghị công nhận skkn - Trang 2
Đề nghị công nhận skkn - Người đăng: lamhaihighschool
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề nghị công nhận skkn 9 10 684