Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 151 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN ĐƠN VỊ ……………….
SỐ: ………….
V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép lao
động cho người nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………….., ngày
Kính gửi: ……………………………..

tháng

năm

Tên doanh nghiệp, tổ chức:
…………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………
Điện thoại:
…………………………………………………………………………………………………
…………….
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:
……………………………………………………………………………………….
đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:
…………………………………………………………………………..
Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch:
……………………………………………….
Chức danh công việc:
…………………………………………………………………………………………………
Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu
có): ……..................................................
Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngày
…………………………………………………………….
Cơ quan cấp
…………………………………………………………………………………………………
………….
Thời hạn gia hạn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../……
Doanh nghiệp, tổ chức:
……………………………………………………………………………………………….
đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế:
……………………………………………………………..
+ Họ và tên: …………………………………………. Giới tính:
………………………………………….
+ Năm sinh:
…………………………………………………………………………………………………
…………..
+ Lĩnh vực đào tạo:

…………………………………………………………………………………………………
…
+ Thời gian đào tạo:
…………………………………………………………………………………………………
….
+ Kinh phí đào tạo:
…………………………………………………………………………………………………
….
Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế:
………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu đơn vị.

Doanh nghiệp, tổ chức

...
TÊN ĐƠN VỊ ……………….
SỐ: ………….
V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép lao
động cho người nước ngoài.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………….., ngày tháng năm
Kính gửi: ……………………………..
Tên doanh nghiệp, tổ chức:
…………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ:
…………………………………………………………………………………………………
…………………
Điện thoại:
…………………………………………………………………………………………………
…………….
Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:
……………………………………………………………………………………….
đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:
…………………………………………………………………………..
Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch:
……………………………………………….
Chức danh công việc:
…………………………………………………………………………………………………
Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu
có): ……..................................................
Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngày
…………………………………………………………….
Cơ quan cấp
…………………………………………………………………………………………………
………….
Thời hạn gia hạn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../……
Doanh nghiệp, tổ chức:
……………………………………………………………………………………………….
đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế:
……………………………………………………………..
+ Họ và tên: …………………………………………. Giới tính:
………………………………………….
+ Năm sinh:
…………………………………………………………………………………………………
…………..
+ Lĩnh vực đào tạo:
Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. - Trang 2
Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài. 9 10 940