Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (Đối với hồ sơ đăng ký Cộng tác viên trợ giúp pháp lý thực hiện tư vấn pháp luật)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01-TP-TGPL-QCCTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------(Địa danh), ngày tháng năm 200……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………….

- Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (thành phố)
…………
Tên tôi là:........................................................................................................
Sinh ngày……… tháng…….. năm.................................................................
Dân tộc…………………………………….. Quốc tịch......................................
Địa chỉ thường trú...........................................................................................
Nghề nghiệp...................................................................................................
Nơi làm việc:...................................................................................................
Trình độ chuyên môn:.....................................................................................
Thời gian công tác pháp luật:.........................................................................
Điện thoại ………………………………….. Điện thoại di động.......................
Email...............................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Luật Trợ giúp pháp lý, Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, tôi tự nhận
thấy mình có đủ điều kiện để trở thành cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý
nhà nước tỉnh (thành phố) …………..Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị được làm cộng tác
viên của Trung tâm để thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi sau đây:
Lĩnh vực trợ giúp pháp lý:...............................................................................
Hình thức trợ giúp pháp lý cộng tác:..............................................................
Phương thức thực hiện trợ giúp pháp lý:.......................................................
Phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý:...............................................................
Đối tượng trợ giúp pháp lý.............................................................................
Tôi cam đoan tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về trợ giúp pháp lý, Quy chế cộng tác
viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và thực hiện trợ giúp
pháp lý có chất lượng.
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu số 01-TP-TGPL-QCCTV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------
(Địa danh), ngày tháng năm 200……
ĐƠN ĐỀ NGHỊ LÀM CỘNG TÁC VIÊN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ
Kính gửi: - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………….
- Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (thành phố)
…………
Tên tôi là:........................................................................................................
Sinh ngày……… tháng…….. năm.................................................................
Dân tộc…………………………………….. Quốc tịch......................................
Địa chỉ thường trú...........................................................................................
Nghề nghiệp...................................................................................................
Nơi làm việc:...................................................................................................
Trình độ chuyên môn:.....................................................................................
Thời gian công tác pháp luật:.........................................................................
Điện thoại ………………………………….. Điện thoại di động.......................
Email...............................................................................................................
Sau khi nghiên cứu Luật Trợ giúp pháp lý, Quy chế cộng tác viên trợ giúp pháp lý của
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, tôi tự nhận
thấy mình có đủ điều kiện để trở thành cộng tác viên của Trung tâm trợ giúp pháp lý
nhà nước tỉnh (thành phố) …………..Vì vậy, tôi trân trọng đề nghị được làm cộng tác
viên của Trung tâm để thực hiện trợ giúp pháp lý trong phạm vi sau đây:
Lĩnh vực trợ giúp pháp lý:...............................................................................
Hình thức trợ giúp pháp lý cộng tác:..............................................................
Phương thức thực hiện trợ giúp pháp lý:.......................................................
Phạm vi thực hiện trợ giúp pháp lý:...............................................................
Đối tượng trợ giúp pháp lý.............................................................................
Tôi cam đoan tuân thủ nghiêm chỉnh pháp luật về trợ giúp pháp lý, Quy chế cộng tác
viên trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và thực hiện trợ giúp
pháp lý có chất lượng.
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (Đối với hồ sơ đăng ký Cộng tác viên trợ giúp pháp lý thực hiện tư vấn pháp luật) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý (Đối với hồ sơ đăng ký Cộng tác viên trợ giúp pháp lý thực hiện tư vấn pháp luật) 9 10 704