Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ NGHỊ “Về việc cứu trợ đột xuất”

Được đăng lên bởi Chanhtinh Nguyen
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 232 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH THỚI
Số:……./ĐN-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thới, ngày 4 tháng 3 năm 2015

ĐỀ NGHỊ
“Về việc cứu trợ đột xuất”
Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Cầu Kè
- Căn cứ điều 12 khoản c, Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02
năm 2010 của thủ tướng Chính phủ, về việc cứu trợ đột xuất đối với trường họp hộ gia
đình có nhà bị đồ sập.
- Căn cứ vào biên bản xác minh của Ban nhân dân Bà Bãy ngày 23 tháng 2
năm 2015 xác minh trường họp của hộ gia đình ông: Hồ Văn Phương sinh năm 1961,
ngụ ấp Bà Bãy xã Ninh Thới đã bị sập đổ do nhà hư hỏng nặng gia đình không còn
khả năng xây dựng lại .
- Qua kiểm tra thực tế trường họp nhà ở của hộ ông: Hồ Văn Phương là có
đúng sự thật, gia đình ông không còn khả năng khắc phục sữa chửa.
- Ủy ban nhân dân xã lập đề nghị đến Phòng Lao động-Thương binh và xã
hội huyện Cầu Kè xem xét hổ trợ kinh phí cho gia đình ông Hồ Văn Phương đễ ông
có đủ điều kiện xây dựng lại nhà ở ổn định và an tâm sản xuất cải thiện cuộc sống gia
đình./.
Nơi nhận:
- Phòng LĐ-TBXH huyện;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

...
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.
XÃ NINH THỚI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:……./ĐN-UBND Ninh Thới, ngày 4 tháng 3 năm 2015
ĐỀ NGHỊ
“Về việc cứu trợ đột xuất”
Kính gửi: Phòng Lao động-Thương binh và xã hội huyện Cầu Kè
- Căn cứ điều 12 khoản c, Nghị đnh số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02
năm 2010 của thủ tướng Chính phủ, về việc cứu trợ đột xuất đối với trường họp hộ gia
đình có nhà bị đồ sập.
- Căn cứ vào biên bản xác minh của Ban nhân dân y ngày 23 tháng 2
năm 2015 xác minh trường họp của hộ gia đình ông: Hồ Văn Phương sinh năm 1961,
ngụ ấp Bãy Ninh Thới đã bị sập đổ do nhà hỏng nặng gia đình không còn
khả năng xây dựng lại .
- Qua kiểm tra thực tế trường họp nhà của hộ ông: Hồ Văn Phương có
đúng sự thật, gia đình ông không còn khả năng khắc phục sữa chửa.
- Ủy ban nhân dân lập đề nghị đến Phòng Lao động-Thương binh
hội huyện Cầu xem t hổ trợ kinh phí cho gia đình ông Hồ Văn Phương đễ ông
đủ điều kiện xây dựng lại nhà ở ổn định và an tâm sản xuất cải thiện cuộc sống gia
đình./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
- Phòng LĐ-TBXH huyện;
- Lưu VT.
ĐỀ NGHỊ “Về việc cứu trợ đột xuất” - Người đăng: Chanhtinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ NGHỊ “Về việc cứu trợ đột xuất” 9 10 13