Ktl-icon-tai-lieu

ĐỀ NGHỊ Về việc ký Hợp đồng khoán 03 tháng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 109 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QT6.2/NS1-BM5B

TÊN TỔ CƠ QUAN
ĐƠN VỊ: ……………………….
-------Số: ......./ĐN-…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------------......., ngày......tháng......năm 20…

ĐỀ NGHỊ
Về việc ký Hợp đồng khoán 03 tháng
Kính gửi: - Ban Giám hiệu;
- Phòng Quản trị Nhân sự.
Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-ĐHTV ngày….tháng….năm…. của Hiệu trưởng
Trường ....................... về việc thành lập ………..(tên của đơn vị);
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của đơn vị;
Căn cứ vào Kết quả phỏng vấn…………………….;
Xét năng lực chuyên môn và tác phong đạo đức của:
- Ông (bà): .............................................................................................................
- Sinh ngày: .................. tháng ......................... năm ………………....................
- Quê quán: ..........................................................................................................
- Trình độ chuyên môn:........................................................................................
- Chổ ở hiện tại: ...................................................................................................
Nay, Phòng (Khoa) ……….. kính đề nghị đến Ban Giám hiệu và Phòng Quản trị
Nhân sự ký Hợp đồng khoán với ông (bà):………………..……, cụ thể như sau:
- Thời gian thử việc: từ ngày … tháng …năm … đến ngày …. tháng …năm ……
- Đơn vị công tác: …………………………………………….. ……………….
- Chức danh: ………………………………………………………………..
- Phụ trách công việc theo Bảng mô tả công việc cá nhân được đính kèm.
Kính mong Ban Giám hiệu và Phòng Quản trị Nhân sự chấp thuận nhằm giúp đơn vị có
đầy đủ điều kiện về nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
BAN GIÁM HIỆU

Nơi nhận:
 Như trên;
 Lưu: …………

P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

PHÒNG (KHOA)……..

...
QT6.2/NS1-BM5B
TÊN TỔ CƠ QUAN
ĐƠN VỊ: ……………………….
--------
Số: ......./ĐN-…
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------
......., ngày......tháng......năm 20…
ĐỀ NGHỊ
Về việc ký Hợp đồng khoán 03 tháng
Kính gửi: - Ban Giám hiệu;
- Phòng Quản trị Nhân sự.
Căn cứ Quyết định số ……./QĐ-ĐHTV ngày….tháng….năm…. của Hiệu trưởng
Trường ....................... về việc thành lập ………..(tên của đơn vị);
Căn cứ vào nhu cầu nhân sự của đơn vị;
Căn cứ vào Kết quả phỏng vấn…………………….;
Xét năng lực chuyên môn và tác phong đạo đức của:
- Ông (bà): .............................................................................................................
- Sinh ngày: .................. tháng ......................... năm ………………....................
- Quê quán: ..........................................................................................................
- Trình độ chuyên môn:........................................................................................
- Chổ ở hiện tại: ...................................................................................................
Nay, Phòng (Khoa) ……….. kính đ nghị đến Ban Giám hiệu Phòng Quản trị
Nhân sự ký Hợp đồng khoán với ông (bà):………………..……, cụ thể như sau:
- Thời gian thử việc: từ ngày tháng năm đến ngày …. tháng năm ……
- Đơn vị công tác: …………………………………………….. ……………….
- Chức danh: ………………………………………………………………..
- Phụ trách công việc theo Bảng mô tả công việc cá nhân được đính kèm.
Kính mong Ban Giám hiệu và Phòng Quản trị Nhân sự chấp thuận nhằm giúp đơn vị có
đầy đủ điều kiện về nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
BAN GIÁM HIỆU P. QUẢN TRỊ NHÂN SỰ PHÒNG (KHOA)……..
Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: …………
ĐỀ NGHỊ Về việc ký Hợp đồng khoán 03 tháng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐỀ NGHỊ Về việc ký Hợp đồng khoán 03 tháng 9 10 149