Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 2a: Về báo cáo thành tích Huân chương Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc
và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua thành phố, Bằng khen
UBND (dùng cho cá nhân thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức đoàn
thể, các tổ chức chính trị xã hội, các Hội nghề nghiệp,… ).
(Báo cáo thành tích 05 năm đối với Huân chươngLao động, 6 năm đối với Chiến sĩ thi
đua toàn quốc, 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 năm đối với
Chiến sĩ thi đua thành phố)
TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

_______________________

Số :

/BC…

TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 200…

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH CỦA ÔNG, BÀ…………………………………
(ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG…,
CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC hoặc BẰNG KHEN CỦA THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ,…)
I. Sơ yếu lý lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao:
1. Sơ yếu lý lịch:
- Năm sinh, quê quán (ghi rõ ba cấp: xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành
phố));
- Thời gian giữ chức vụ: (từ năm …… đến nay).
2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:
II. Thành tích đạt được trong các năm qua:
1. Thành tích của đơn vị trong các năm qua (có thống kê những số liệu cụ thể
hàng năm như báo cáo thành tích của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được cấp trên
giao dùng cho Phó Trưởng phòng trở lên đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, các
tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và các hội nghề nghiệp).
2. Thành tích đóng góp của bản thân:
- Nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức để lãnh đạo đơn vị hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước.
- Phát huy sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm công tác đem lại hiệu quả thiết thực
về kinh tế, xã hội để nâng cao hiệu suất công tác chuyên môn nghiệp vụ được Hội
đồng sáng kiến của cơ sở công nhận và triển khai thực hiện rộng rãi trong toàn đơn vị.
- Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cao các chương trình công
tác trọng tâm hoặc công tác chuyên môn nghiệp vụ chủ yếu theo chức năng, nhiệm vụ
được cấp trên giao.
- Tự học tập và chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt
cho bản thân và đội ngũ Cán bộ, Công chức, Đoàn viên, Hội viên.

1

- Tích cực tham gia xây dựng , tổ chức hoạt động của tổ chức Đảng, các Đoàn
thể, các Hội vững mạnh, trong sạch.
- Có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
(Đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, ngoài những thành ...
Mẫu số 2a: Về báo cáo thành tích Huân chương Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến thi đua thành phố, Bằng khen
UBND (dùng cho nhân thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp các tổ chức đoàn
thể, các tổ chức chính trị xã hội, các Hội nghề nghiệp,… ).
(Báo cáo thành tích 05 năm đối với Huân chươngLao động, 6 năm đối với Chiến sĩ thi
đua toàn quốc, 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 năm đối với
Chiến sĩ thi đua thành phố)
TÊN ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________ _______________________
Số : /BC… TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200…
BÁO CÁO
THÀNH TÍCH CỦA ÔNG, BÀ…………………………………
(ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG…,
CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC hoặc BẰNG KHEN CỦA THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ,…)
I. Sơ yếu lý lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao:
1. Sơ yếu lý lịch:
- Năm sinh, q quán (ghi rõ ba cấp: (phường), huyện (quận), tỉnh (thành
phố));
- Thời gian giữ chức vụ: (từ năm …… đến nay).
2. Chức năng, nhiệm vụ được giao:
II. Thành tích đạt được trong các năm qua:
1. Thành tích của đơn vị trong các năm qua (có thống kê những số liệu cụ thể
hàng năm như báo cáo thành tích của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được cấp trên
giao dùng cho Phó Trưởng phòng trở lên đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp, các
tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội và các hội nghề nghiệp).
2. Thành tích đóng góp của bản thân:
- Nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức để lãnh đạo đơn vị hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước.
- Phát huy sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm công tác đem lại hiệu quả thiết thực
về kinh tế, hội để nâng cao hiệu suất công tác chuyên môn nghiệp v được Hội
đồng sáng kiến của cơ sở công nhận và triển khai thực hiện rộng rãi trong toàn đơn vị.
- Xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả cao các chương trình công
tác trọng tâm hoặc công tác chuyên môn nghiệp vụ chủ yếu theo chức năng, nhiệm vụ
được cấp trên giao.
- Tự học tập chăm lo đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về mọi mặt
cho bản thân và đội ngũ Cán bộ, Công chức, Đoàn viên, Hội viên.
1
Đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc - Trang 2
Đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề nghị xét công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc 9 10 353