Ktl-icon-tai-lieu

Đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 3449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 2b: Về báo cáo thành tích Huân chương Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc
và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sĩ thi đua thành phố, Bằng khen
UBND thành phố (dùng cho cá nhân ở đơn vị kinh tế).
(Báo cáo thành tích 05 năm đối với Huân chươngLao động, 6 năm đối với Chiến sĩ thi
đua toàn quốc, 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 năm đối với
Chiến sĩ thi đua thành phố)
SỞ, NGÀNH hoặc TỔNG CTY
CÔNG TY, XÍ NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________

Số :

/BC…

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 200…

BÁO CÁO
THÀNH TÍCH CỦA ÔNG (BÀ)…, GIÁM ĐỐC (hoặc TRƯỞNG PHÒNG)
CÔNG TY… TỪ NĂM… ĐẾN NĂM…
(ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG…,
CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC hoặc BẰNG KHEN CỦA THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ,…)
I. Sơ yếu lý lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao:
- Họ và tên:…, sinh ngày… tháng… năm…
- Quê quán: Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh (Thành phố)…
- Nơi thường trú.
- Đơn vị công tác.
- Chức vụ hiện nay và thời gian giữ chức vụ: Giám đốc Công ty… từ năm…
đến nay, trước đây là Phó Giám đốc Công ty (hoặc trưởng, Phó Phòng, Ban).
II. Thành tích đạt được trong các năm qua:
1. Thành tích của đơn vị trong các năm qua (có thống kê số liệu hàng năm như
báo cáo thành tích của đơn vị dùng cho Phó Trưởng phòng trở lên đối với doanh
nghiệp).
2. Thành tích đóng góp của bản thân:
- Nội dung báo cáo thành tích phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, báo cáo
từng phần việc theo chương trình đề án công tác với các chỉ tiêu cụ thể được giao,
phân tích năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác đạt được gắn với thành tích chung
của tập thể do bản thân phụ trách.
- Phân tích những đổi mới trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý đơn vị,
sáng kiến kinh nghiệm, những đề tài nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học kỹ
thuật đem lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa chính trị, xã hội nhất định đối với đơn vị, địa
phương và cả nước (nêu nội dung, hiệu quả cụ thể, phạm vi áp dụng sáng kiến được
Hội đồng khoa học cùng cấp công nhận nếu có).
- Có đề án, chương trình công tác cụ thể, sử dụng đồng vốn có hiệu quả, đa
dạng hóa các loại sản phẩm, xây dựng thương hiệu để chủ động bước vào hội nhập và
phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

- Tích cực chủ động trong đầu tư chiều sâu (có trọng tâm), đổi mới máy móc,
trang thiết bị công nghệ mới, (hoặc đổi mới phương thức kinh doanh) để nâng cao
năng suất lao động và đa dạng hóa các mặt hàng để phục vụ nhu cầu tiê...
Mẫu số 2b: Về báo cáo thành tích Huân chương Lao động, Chiếnthi đua toàn quốc
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến thi đua thành phố, Bằng khen
UBND thành phố (dùng cho cá nhân ở đơn vị kinh tế).
(Báo cáo thành tích 05 năm đối với Huân chươngLao động, 6 năm đối với Chiến sĩ thi
đua toàn quốc, 03 năm đối với Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 năm đối với
Chiến sĩ thi đua thành phố)
SỞ, NGÀNH hoặc TỔNG CTY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY, XÍ NGHIỆP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________ _______________________
Số : /BC… TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 200…
BÁO CÁO
THÀNH TÍCH CỦA ÔNG (BÀ)…, GIÁM ĐỐC (hoặc TRƯỞNG PHÒNG)
CÔNG TY… TỪ NĂM… ĐẾN NĂM…
(ĐỀ NGHỊ TẶNG THƯỞNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG…,
CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC hoặc BẰNG KHEN CỦA THỦ
TƯỚNG CHÍNH PHỦ,…)
I. Sơ yếu lý lịch bản thân và chức năng nhiệm vụ được giao:
- Họ và tên:…, sinh ngày… tháng… năm…
- Quê quán: Xã (Phường)…, Huyện (Quận)…, Tỉnh (Thành phố)…
- Nơi thường trú.
- Đơn vị công tác.
- Chức vụ hiện nay thời gian giữ chức vụ: Giám đốc Công ty… từ m…
đến nay, trước đây là Phó Giám đốc Công ty (hoặc trưởng, Phó Phòng, Ban).
II. Thành tích đạt được trong các năm qua:
1. Thành tích của đơn vị trong các năm qua (có thốngsố liệu hàng năm như
báo cáo thành tích của đơn v dùng cho Phó Trưởng phòng trở lên đối với doanh
nghiệp).
2. Thành tích đóng góp của bản thân:
- Nội dung báo cáo thành tích phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, o o
từng phần việc theo chương trình đề án công tác với các chỉ tiêu cụ thể được giao,
phân tích năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác đạt được gắn với thành tích chung
của tập thể do bản thân phụ trách.
- Phân tích những đổi mới trong công tác quản Nhà nước, quản lý đơn vị,
sáng kiến kinh nghiệm, những đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng khoa học kỹ
thuật đem lại hiệu quả kinh tếý nghĩa chính trị, hội nhất định đối với đơn vị, địa
phương cả ớc (nêu nội dung, hiệu quả cụ thể, phạm vi áp dụng sáng kiến được
Hội đồng khoa học cùng cấp công nhận nếu có).
- đ án, chương trình ng c cụ thể, sử dụng đồng vốn hiệu quả, đa
dạng hóa các loại sản phẩm, xây dựng thương hiệu để chủ động bước vào hội nhập
phát triển bền vững, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.
Đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Trang 2
Đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề nghị xét tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 9 10 229