Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi giữa HKI lớp 5

Được đăng lên bởi hahaidu2006
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a häc kú I

Trêng tiÓu häc
§¹o Lý

M«n tiÕng viÖt líp 5

(N¨m häc: 2009 - 2010)

----:----

*************@**************

Hä vµ tªn häc sinh: ……………………………………………………
Líp : ……………. Trêng tiÓu häc §¹o Lý.
§iÓm
§äc: …… ViÕt: ……

Sè b¸o danh: ………

Sè ph¸ch

M«n: TiÕng ViÖt líp 5

(Thêi gian lµm c©u hái vµ lµm bµi viÕt lµ 60 phót.
Thêi gian cßn l¹i kiÓm tra ®äc thµnh tiÕng).

Sè ph¸ch

Chung: …………….

I. KiÓn tra ®äc (10 ®iÓm)

1. §äc thµnh tiÕng (5®iÓm) (TiÕn hµnh sau khi hÕt thêi gian viÕt).
- Häc sinh ®äc mét ®o¹n ë mét trong c¸c bµi tËp ®äc do gi¸o viªn chØ ®Þnh.
- Tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung ®o¹n võa ®äc.
2. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp (5 ®iÓm)
§Ò bµi: Nh÷ng ngêi b¹n tèt
Häc sinh ®äc thÇm bµi Nh÷ng ngêi b¹n tèt (S¸ch tiÕng ViÖt líp 5 tËp I trang 64)
sau ®ã ®¸nh dÊu X vµo « trèng tríc ý tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái sau ®©y:
C©u 1. §iÒu g× ®· x¶y ra khi nghÖ sÜ A - ri - «n cÊt tiÕng h¸t gi· tõ cuéc ®êi?
a, §µn c¸ heo b¬i ®Õn, nghe h¸t vµ ®Èy tµu s¸t vµo bê.
b, §µn c¸ heo b¬i ®Õn v©y quanh tµu, say xa thëng thøc tiÕng h¸t cña nghÖ sÜ.
c, Nghe tiÕng h¸t, bÇy c¸ heo ®· b¬i ®Õn cøu nghÖ sÜ A - ri - «n.
C©u 2. Khi ®· t×m hiÓu hoµn toµn sù thËt, vua ®· truyÒn lÖnh nh thÕ nµo?
a, Cho gäi A - ri - «n vµo, yªu cÇu kÓ l¹i toµn bé sù viÖc.
b, Thëng cho bän cíp vµ chÐm ®Çu A - ri - «n.
c, Trõng ph¹t bän cíp vµ tr¶ l¹i tù do cho A - ri - «n.
C©u 3. Sau sù kiÖn k× l¹ Êy, ë nhiÒu thµnh phè Hi L¹p vµ La M· xuÊt hiÖn c¸i g×?
a, Nh÷ng ®ång tiÒn kh¾c h×nh mét con c¸ heo câng ngêi trªn lng.
b, Nh÷ng ®ång tiÒn kh¾c h×nh A - ri - «n ®ang ngåi trªn lng c¸ voi.
c, Nh÷ng ®ång tiÒn kh¾c h×nh A - ri - «n ®ang ®øng h¸t trªn tµu.
C©u 4. “Sù di chuyÓn nhanh b»ng ch©n” lµ nghÜa cña tõ “ch¹y” trong c©u nµo díi
®©y?
a, C¸c thuû thñ khÈn tr¬ng ch¹y tr¸nh b·o.
b, Con tµu ch¹y b¨ng b¨ng vµo bê.
c, Tªn cíp bá ch¹y thôc m¹ng.
C©u 5. Tõ ®ång ©m lµ nh÷ng tõ nh thÕ nµo?
a, Nh÷ng tõ gièng nhau vÒ nghÜa nhng kh¸c h¼n nhau vÒ ©m.
b, Nh÷ng tõ gièng nhau vÒ ©m nhng kh¸c h¼n nhau vÒ nghÜa.
c, Nh÷ng tõ võa gièng nhau vÒ ©m, võa gièng nhau vÒ nghÜa.
II. KiÓm tra viÕt (10 ®iÓm)

1. ChÝnh t¶ - Nghe viÕt (5 ®iÓm).

2. TËp lµm v¨n (5 ®iÓm)
§Ò bµi: T¶ c¶nh c¸nh ®ång quª em vµo mét buæi s¸ng.

Híng dÉn kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ m«n tiÕng ViÖt líp 5
§Ò kiÓm tra gi÷a häc k× I - n¨m häc: 2009 – 2010

I. KiÓm tra ®äc: (10 ®iÓm)

1. §äc thµnh tiÕng (5 ®iÓm). TiÕn hµnh sau khi hÕt thêi gian viÕt 60 phót.
a. Gi¸o viªn gäi lÇn lît tõng HS theo danh s¸ch lªn ®äc mét ®o¹n vµ tr¶ lêi mét c©u
hái vÒ néi dung...
Tng tiÓu häc §Ò kiÓm tra ®Þnh kú gi÷a häc kú I
§¹o Lý M«n tiÕng viÖt líp 5
----:---- (N¨m häc: 2009 - 2010)
*************@**************
Hä vµ tªn häc sinh: ……………………………………………………
Líp : ……………. Trêng tiÓu häc §¹o Lý. Sè b¸o danh: ………
M«n: TiÕng ViÖt líp 5
(Thêi gian lµm c©u hái vµ lµm bµi viÕt lµ 60 phót.
Thêi gian cßn l¹i kiÓm tra ®äc thµnh tiÕng).
I. KiÓn tra ®äc (10 ®iÓm)
1. §äc thµnh tiÕng (5®iÓm) (TiÕn hµnh sau khi hÕt thêi gian viÕt).
- Häc sinh ®äc mét ®o¹n ë mét trong c¸c bµi tËp ®äc do gi¸o viªn chØ ®Þnh.
- Tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung ®o¹n võa ®äc.
2. §äc thÇm vµ lµm bµi tËp (5 ®iÓm)
§Ò bµi: Nh÷ng ngêi b¹n tèt
Häc sinh ®äc thÇm bµi Nh÷ng ngêi b¹n tèt (S¸ch tiÕng ViÖt líp 5 tËp I trang 64)
sau ®ã ®¸nh dÊu X vµo « trèng tríc ý tr¶ lêi ®óng nhÊt cho mçi c©u hái sau ®©y:
C©u 1. §iÒu g× ®· x¶y ra khi nghÖ sÜ A - ri - «n cÊt tiÕng h¸t gi· tõ cuéc ®êi?
a, §µn c¸ heo b¬i ®Õn, nghe h¸t vµ ®Èy tµu s¸t vµo bê.
b, §µn c¸ heo b¬i ®Õn v©y quanh tµu, say xa thëng thøc tiÕng h¸t cña nghÖ sÜ.
c, Nghe tiÕng h¸t, bÇy c¸ heo ®· b¬i ®Õn cøu nghÖ sÜ A - ri - «n.
C©u 2. Khi ®· t×m hiÓu hoµn toµn sù thËt, vua ®· truyÒn lÖnh nh thÕ nµo?
a, Cho gäi A - ri - «n vµo, yªu cÇu kÓ l¹i toµn bé sù viÖc.
b, Thëng cho bän cíp vµ chÐm ®Çu A - ri - «n.
c, Trõng ph¹t bän cíp vµ tr¶ l¹i tù do cho A - ri - «n.
C©u 3. Sau sù kiÖn k× l¹ Êy, ë nhiÒu thµnh phè Hi L¹p vµ La M· xuÊt hiÖn c¸i g×?
a, Nh÷ng ®ång tiÒn kh¾c h×nh mét con c¸ heo câng ngêi trªn lng.
b, Nh÷ng ®ång tiÒn kh¾c h×nh A - ri - «n ®ang ngåi trªn lng c¸ voi.
c, Nh÷ng ®ång tiÒn kh¾c h×nh A - ri - «n ®ang ®øng h¸t trªn tµu.
C©u 4. “Sù di chuyÓn nhanh b»ng ch©n” lµ nghÜa cña tõ “ch¹y” trong c©u nµo díi
®©y?
a, C¸c thuû thñ khÈn tr¬ng ch¹y tr¸nh b·o.
b, Con tµu ch¹y b¨ng b¨ng vµo bê.
c, Tªn cíp bá ch¹y thôc m¹ng.
C©u 5. Tõ ®ång ©m lµ nh÷ng tõ nh thÕ nµo?
a, Nh÷ng tõ gièng nhau vÒ nghÜa nhng kh¸c h¼n nhau vÒ ©m.
b, Nh÷ng tõ gièng nhau vÒ ©m nhng kh¸c h¼n nhau vÒ nghÜa.
c, Nh÷ng tõ võa gièng nhau vÒ ©m, võa gièng nhau vÒ nghÜa.
II. KiÓm tra viÕt (10 ®iÓm)
1. ChÝnh t¶ - Nghe viÕt (5 ®iÓm).
§iÓm
§äc: …… ViÕt: ……
Chung: …………….
Sè ph¸ch
Sè ph¸ch
Đề thi giữa HKI lớp 5 - Trang 2
Đề thi giữa HKI lớp 5 - Người đăng: hahaidu2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề thi giữa HKI lớp 5 9 10 391