Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi hsg toán lớp 9

Được đăng lên bởi thuytailvt
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 726 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
§Ò chÝnh thøc

kú thi häc sinh giái tØnh

líp 9
M«n : To¸n (Vßng 1)
Thêi gian lµm bµi: 120 phót

Bµi 1: (8 ®iÓm)
Cho ph¬ng tr×nh 2 x 2  2mx  m 2  2  0 (1). .
1. T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ph¬ng tr×nh (1) cã hai nghiÖm d¬ng ph©n biÖt.
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó ph¬ng tr×nh (1) cã hai nghiÖm ph©n biÖt x1 vµ x2 tho¶ m·n
hÖ thøc x13  x23 

5
.
2

3. Gi¶ sö ph¬ng tr×nh (1) cã hai nghiÖm kh«ng ©m. T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó nghiÖm d¬ng
cña ph¬ng tr×nh ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt.
Bµi 2: (4®iÓm)
Gi¶i ph¬ng tr×nh:

x 2  4 x  3  4 x  x 2 (2)

Bµi 3: (8 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC cã ·ABC  600 ; BC  a ; AB  c ( a, c lµ hai ®é dµi cho tríc), H×nh ch÷
nhËt MNPQ cã ®Ønh M trªn c¹nh AB, N trªn c¹nh AC, P vµ Q ë trªn c¹nh BC ® îc gäi lµ h×nh
ch÷ nhËt néi tiÕp trong tam gi¸c ABC.
1. T×m vÞ trÝ cña M trªn c¹nh AB ®Ó h×nh ch÷ nhËt MNPQ cã diÖn tÝch lín nhÊt. TÝnh
diÖn tÝch lín nhÊt ®ã.
2. Dùng h×nh vu«ng EFGH néi tiÕp trong tam gi¸c ABC b»ng thíc kÎ vµ com-pa. TÝnh
diÖn tÝch cña h×nh vu«ng ®ã.
HÕt

Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

kú thi hoc sinh giái tØnh

líp 9
M«n : to¸n (Vßng 1)
§¸p ¸n vµ thang ®iÓm:

Bµi 1
1.

ý
1.1

1.2

Néi dung
(2,0 ®iÓm)
§Ó ph¬ng tr×nh (1) cã hai nghiÖm d¬ng ph©n biÖt, cÇn vµ ®ñ lµ:
  '  4  m2  0

m2  2

0
 P
2

S m0


 m 2

 m  2  2 m2
 m0

(3,0 ®iÓm)
Ph¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt   '  4  m2  0  2  m  2 (*)
5
5
2
x13  x23    x1  x2    x1  x2   3x1 x2 


2
2
2

3(m  2)
5
3
 m  m2 
   m  6m  5  0
2 
2

1 m 21
2
Ta cã: 2  1  21  3  21  0  x2  1  21  2
2
2
2
1  21
5  21
x3 
 0  2 vµ 2  x3 
 0  x3  2
2
2





  m  1 m 2  m  5  0  m1  1; m2,3 

1.3

VËy: Cã 2 gi¸ trÞ cña m tho¶ ®iÒu kiÖn bµi to¸n: m  1; m  1  21
2
(3,0 ®iÓm)
Ph¬ng tr×nh cã hai nghiÖm kh«ng ©m khi vµ chØ khi:
  '  4  m2  0

m2  2

P

 0  2  m  2 (**)

2

S m0



§iÓm
8,0
0.5

1.5
0,50
0,50
0,5
0,5

0,5
0,5

0,50

Khi ®ã 2 nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ:





m  4  m2
m  4  m2
; x2 
 0  x1  x2 m   2; 2
2
2
Hai nghiÖm nµy kh«ng thÓ ®ång thêi b»ng 0, nªn nghiÖm d¬ng cña ph¬ng
x1 

2
tr×nh lµ x2  m  4  m  0 . Suy ra:
2



2
2
m 2  2m 4  m 2  4  m 2 4  2 m 4  m
x 

4
4
Theo bÊt ®¼ng thøc C«-si:
2
2











0,50


0,50



m2  4  m2  2 m2 4  m2  2 m2 4  m2  4

0,50

Suy ra: x  2  x2  2 .
2
2

DÊu ®¼ng thøc x¶y ra khi: m 2  4  m2  m  2  

2.

2; 2 .

VËy nghiÖm d¬ng cña ph¬ng tr×nh ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt ...
kú thi häc sinh giái tØnh
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o líp 9
M«n : To¸n (Vßng 1)
§Ò chÝnh thøc Thêi gian lµm bµi: 120 phót
Bµi 1: (8 ®iÓm)
Cho ph¬ng tr×nh
2 2
2 2 2 0 (1).x mx m
.
1. T×m c¸c gi¸ trÞ cña
m
®Ó ph¬ng tr×nh (1) cã hai nghiÖm d¬ng ph©n biÖt.
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña
m
®Ó ph¬ng tr×nh (1) hai nghiÖm ph©n biÖt
1
x
2
x
tho¶ m·n
hÖ thøc
3 3
1 2
5
2
x x
.
3. Gi¶ ph¬ng tr×nh (1) hai nghiÖm kh«ng ©m. T×m gi¸ trÞ cña
m
®Ó nghiÖm d¬ng
cña ph¬ng tr×nh ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt.
Bµi 2: (4®iÓm)
Gi¶i ph¬ng tr×nh:
2 2
4 3 4x x x x
(2)
Bµi 3: (8 ®iÓm)
Cho tam gi¸c ABC
·
0
60 ; ;ABC BC a AB c
(
,a c
hai ®é dµi cho tríc), H×nh ch÷
nhËt MNPQ ®Ønh M trªn c¹nh AB, N trªn c¹nh AC, P vµ Q ë trªnnh BC ® îc gäi h×nh
ch÷ nhËt néi tiÕp trong tam gi¸c ABC.
1. T×m trÝ cña M trªn c¹nh AB ®Ó h×nh ch÷ nhËt MNPQ diÖn tÝch lín nhÊt. TÝnh
diÖn tÝch lín nhÊt ®ã.
2. Dùng h×nh vu«ng EFGH néi tiÕp trong tam gi¸c ABC b»ng thíc com-pa. TÝnh
diÖn tÝch cña h×nh vu«ng ®ã.
HÕt
kú thi hoc sinh giái tØnh
Së Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o líp 9
M«n : to¸n (Vßng 1)
§¸p ¸n vµ thang ®iÓm:
Đề thi hsg toán lớp 9 - Trang 2
Đề thi hsg toán lớp 9 - Người đăng: thuytailvt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi hsg toán lớp 9 9 10 21