Ktl-icon-tai-lieu

đề thi kho bạc nhà nước 2012

Được đăng lên bởi Thùy Linh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 369 lần   |   Lượt tải: 0 lần
A. Kiến thức chung
1. vị trí, chức năng của kbnn tw, cấp tỉnh và cấp huyện.
2. nêu nhiệm vụ cơ bản của kbnn cấp tỉnh để thực hiện chức năng quản lý quy
nsnn, các quỹ tcnn và các quỹ khác.
3. k/n công chức? điểm giống và khác giữa cán bộ và công chức theo qđ trong
luat cb,cc.
4. nêu các qđ về đạo đức, văn hóa, giao tiếp đối với cb,cc trong luật cb,cc. Liên
hệ bản thân nếu được tuyển vào cc kbnn.
5. nguyên tắc, yêu cầu, nội dung của quản lý nsnn.
B. Thi nghiệp vụ viết
1. k/n nsnn? căn cứ, yêu cầu lập dự toán ns.
2. trình bày nguyên tắc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và mối quan hệ giữa
ngân sách các cấp theo luật ns.
3. k/n quĩ nsnn? quĩ nsnn đc quản lý ở đâu? căn cứ vào cơ cấu tổ chức của kbnn,
hãy nêu chức năng của kbnn và nvụ của từng cấp kbnn trong viêc quản lý quỹ
nsnn.
4. kể tên các khoản thu phân chia theo % giữa nstw và nsdp. Theo qđ tỉ lệ phân
chia giữa nstw và ns từng tỉnh, tp đối với các khoản thu này có bắt buộc phải =
nhau giữa các tỉnh, tp trực thuộc tw k? Vì sao?
5. trình bày trách nhiệm, quyền hạn của đơn vị sd nsnn và kbnn trong việc quản
lý, kiểm soát, thanh toán các khoản chi nsnn.
C. Trắc nghiệm nghiệp vụ (40 câu, 45p)
- hỏi nhiều về ai có quyền quyết định, vd cq qđ dự toán ns --> Quốc hội. ( coi kỹ
chức năng, quyền hạn của QH, UBTVQH, Chính phủ, BTC, ai có quyền qđ, ai thực
hiện, ai lập,...rất dễ bị nhầm)
- ai được qđ tạm ứng ns, ai thực hiện tạm ứng ns, cho ai, trong trường hợp nào.
- cái nào có % là xe kỹ. vd mức khống chế tối đa trích lập quỹ dự trữ tài chính của
ns các cấp là 25%.
1. luật ns 2002 có hiều lực từ năm-->2004
2. qđ mức bội chi ns, nguổn.
3. phê chuẩn quyết toán-->QH
4. quyết định % phân chia nstw và dp --> UBTVQH
5. qđ pbo nstw--> QH
6. qd dự toán --> QH
7. việc pbo, giao dự toán cho các đvị sd hoàn thành trước. --> 31/12
8. vay bù đắp chi ns sd cho --> đầu tư, phát triển
9. kết dư ns huyện sang thu ns năm sau --> 100%
10. chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ns đối với ngành, lĩnh vực do --> CP qđ
11. nvu của cơ quan thu trong qlnn qua kbnn (k nhớ đáp án)
12. nvu kbnn trong qlnn qua kbnn (k nhớ đáp án)
13. việc sd quỹ dự trữ tc để cân đối nsdp --> ubnn tỉnh qd
14. hiện nay đang thực hiện các phương thức cấp phát ns nào:
15. thẩm quyền qđ chi chuyển nguồn nstw --> chủ tịch QH.
16. ns xã, tp thuộc tỉnh được hưởng % khoản thu lệ phí trước bạ, không kể lệ phí
trước bạ nhà, đất --> 50%

còn 24 câu nữa, chép lại k kịp.
D. Tin học (40c, 45p) 2003
chủ yếu sử dụng các phím tắt
1. Mở menu file MWord203 Ctrl + F
2. Giảm kích thước ...


!"#$%&'()%*+)
,-).-).-
/012&'"3-4-5167)&7
*
8!-)&9&:7&;7&3<7*=>!
%?&@A'7
B!C!D5E)%*+,
FG#
0,2!D*=E(7-,
H!C?I"#"3)4
?,--67*=,
/0)J,2)J,&)%*+K&?27$L
M!#N7!)%*+).
,
8'!-7%?67O4,,EG67)&*?
4,,N&3<-7%;C5%P
4-(52QH,72
BH-")9:&$,E,7)%
*+'",7-7--7%,
RGC"#S8T?8BU
VW99;)9)&E))&E(7-,VVXY35S7.
)9:YZ[FGQYZRFGR;)9)&(
*=E\D"U
V&@A)&:",(:",77@]A7
V-7;O*^6.E"33&*=).E(4
,-* BO
*=, TT ;9*(N"VVX TT8
)&"5,L
/!_)7-VVXYZ
8)&O?,EVVX[FGQYZ
B)&7,VVXYZ
`)EE(7-VVXYZ
a77E(7-7-&,E7@<VVX/0
bc&C,,E7VVX&D@-'
dE@,,,",VVXTTO
T&5!_&",&3<*J(E7VVXRe)&
$)7)*)S<&--U
 7)*)S<&--U
/,E).E(4&'?&3,EVVX)E
8&(-@$-,7f
B_")9)&'I,VVXYZ
`,^M5&@A@KO7%*@<:1'*
@<:&VVXBTO
đề thi kho bạc nhà nước 2012 - Trang 2
đề thi kho bạc nhà nước 2012 - Người đăng: Thùy Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
đề thi kho bạc nhà nước 2012 9 10 703