Ktl-icon-tai-lieu

Đề thi tháng 9

Được đăng lên bởi hahaidu2006
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 342 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường Tiểu học Trung Hưng 2
Lớp: ………………….
Tên:…………………………………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 9
Năm học 2013-2014
Môn: TOÁN LỚP 1
Thời gian: 35 phút

Điểm

Bài 1: (5đ)

Nhận xét của GV

Viết số thích hợp vào ô trống

6

Bài 2: (2đ)

Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đế lớn: 3, 5, 8, 9, 1, 4
…………………………………………………………….

Bài 3: (3đ) §iÒn dÊu <,>,= vµo « trèng :
8… . .9

5….. 8

7 .…9

4……7

3…..6

2 …..5

9 ……9

2… 1

6…. .3

§Ò KIÓM TRA TH¸NG 10 N¡M HäC 2012-2013
LíP 1 (ThêI GIAN 25 PHóT)
Môn Toán +TiÕng ViÖt
Hä vµ tªn :……………………Líp 1 ……….Trêng TiÓu häc T©n Mü
To¸n
Bµi 1:Sè? 3 đ
a) 2 + 2 = . . . . . ; 0 + 5 = . . . . . ; 2 + 1 = . . . . . ; 1 + 4 = . . . .
b)

2
+
3
...

2
+
1
.....

0
+
5
.....

2
+
2
...

c)
2+2+1 =......
3+0+2 =......
B ài 2 :4 đ
Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm (. . .)
2 + 3……….5
4…………...1 + 2
1 + 3……….5
0 + 5……….2 + 3
0 + 3……….4
2 + 1……….4 + 1
B ài 3:3 đ
Viết phép tính thích hợp:

TiÕng viÖt
1 .viết chữ ghi tiếng: 7 chữ Tre , phố, bơi

2. Điền tiếng :

, Ngựa tía , ý nghĩa

Bµi 3 :§iÒn l hay n ?
..¸ hÑ , ..Ý … Ï , giã …ïa

chó ..ai .

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ §Ò KIÓM TRA TH¸NG 10 N¡M HäC 20122013
M«n To¸n
Bài 1: Tính ( 3®)
a) Mỗi phép tính đúng đạt 0,25đ x 4 = 1 đ
2+2=.4.. ; 0+5 =5.. ;2+1 =.3..; 1+4 =.5.
b) Mỗi phép tính đúng đạt 0,25đ x 4 = 1 đ
2
2
0
+
+
+
3
1
5
.5..
..3.
. . .5.
c) Mỗi phép tính đúng đạt 0,5đ x 2 = 1 đ
2 + 2 + 1 = . . .5 . . .

2
+
2
..4..

3 + 0 + 2 = . . .5 . . .

Bài 2: Điền dấu <, >, = đúng vào chỗ chấm ( 4 ®…..):
Mỗi phép tính đúng đạt 0,5 ®
2 + 3…=….5
4……>….1 + 2
1 + 3…<….5
0 + 5…=….2 + 3
0 + 3…<…4
2 + 1…<…4 + 1
2 +2 = 4
3+2 = 2+3
Bài 3: viết phép tính thích hợp đạt 3điểm
( nếu ghi được phép tính, sai kết quả đạt 2 đ)
2+3=5
M«n TiÕng ViÖt
Bài 1/ : 5 điểm
Viết đúng cỡ chữ vừa (nhỡ), rõ ràng, thẳng hàng 7 chữ được 5 điểm
Bài 2/ : 3 điểm
Mỗi chữ điền vào đúng , rõ ràng được 0,5 điểm (0,5 đ x 6 chữ = 3 điểm)
Bài 3 :2 ® :Mçi tõ ®óng ®îc 0,5 ®

...
Trường Tiểu học Trung Hưng 2 KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 9
Lớp: …………………. Năm học 2013-2014
Tên:………………………………… Môn: TOÁN LỚP 1
Thời gian: 35 phút
Điểm Nhận xét của GV
Bài 1: (5đ)
Bài 2: (2đ)
Bài 3: (3đ)
Viết số thích hợp vào ô trống
Xếp các số sau theo thứ tự từ bé đế lớn: 3, 5, 8, 9, 1, 4
…………………………………………………………….
§iÒn dÊu <,>,= vµo « trèng :
8… . .9 5….. 8 7 .…9
4……7 3…..6 2 …..5
9 ……9 2… 1 6…. .3
6
Đề thi tháng 9 - Trang 2
Đề thi tháng 9 - Người đăng: hahaidu2006
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề thi tháng 9 9 10 330